Kommissorium for Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte

Kulturministeren nedsætter et udvalg, som skal udarbejde et grundlag for regeringens stillingtagen til den offentlige mediestøtte.

Baggrund

Mediemarkedet er under hastig forandring som følge af den teknologiske udvikling med stadig øget mediekonvergens – dvs. sammensmeltningen af medierne – og ændringer i brugeradfærd samt skærpet national og international konkurrence og øgede koncentrationstendenser horisontalt og vertikalt.

Udredningen af den offentlige mediestøtte, som blev offentliggjort oktober 2009, samt udredningens midtvejsrapport har kortlagt den eksisterende mediestøtte, analyseret udviklingen på mediemarkedet på kort og mellemlangt sigt (5-10 år) samt udviklet tre forskellige scenarier for en fremtidig mediestøtte med overvejelser om ændringsmuligheder. Udredningens scenarier og forslag har imidlertid ikke en karakter, så de umiddelbart kan omsættes i politisk handling.

Givet den hastige udvikling på medieområdet, herunder udviklingen af nye medier samt sammensmeltning af medierne og udvikling af medievirksomheder med publicistisk indhold på flere medieplatforme (aviser, radio, tv, internet mv.), skal udvalget forholde sig til, at medier i stadig større grad må betragtes som ét integreret system, og at støtte til én type publicistiske medier kan påvirke konkurrenceforholdene for andre typer af medier.

Det er en udfordring at tage stilling til, i hvilket omfang mediestøtten kan bidrage til nødvendig udvikling, fornyelse og rationalisering i branchen.

Der nedsættes derfor et undersøgende udvalg, der skal arbejde videre med at udvikle mulige modeller for en fremtidig mediestøtte.

Udvalgets opgaver

Udvalget skal afdække, hvilke centrale parametre, som f.eks. teknologiudvikling, forbrugeradfærd og internationalisering, der bør indgå i overvejelsen om eventuel justering i mediestøtten.

Med udgangspunkt i disse centrale parametre – og evt. opdaterede faktuelle undersøgelser af udviklingen på parametrene – undersøger udvalget mulige modeller for en fremtidig mediestøtte. Udvalget forventes i sine overvejelser at inddrage et spektrum gående fra støttekoncepter, der har fokus på de enkelte medieplatforme, til støtteprogrammer på tværs af medieplatforme samt varianter her imellem, f.eks. med gradvist videreudviklede elementer af disse støttekoncepter. Modellerne skal hver især være sammenhængende og forholde sig til alle medietyper med public service-indhold og/eller publicistisk indhold.

Udvalget skal desuden forholde sig til konsekvenserne af at bevare status quo.

I undersøgelserne bør indgå analyser af modellernes fordele og ulemper set fra de forskellige parters vinkler.

Udvalget skal afgive en rapport, men ikke komme med indstillinger.

Forudsætninger

Udvalget skal lægge følgende til grund for arbejdet:

Mediestøtten skal kunne bidrage til at sikre et mangfoldigt, alsidigt udbud af høj kvalitet til alle borgere i Danmark af formidling af viden og kultur samt væsentlig samfundsinformation og debat af betydning for et demokratisk samfund.

Udvalgets forslag skal holdes inden for den eksisterende ramme for mediestøtten.

Vurderinger og forslag vedrørende den indirekte støtte i form af 0-moms skal have fuld opmærksomhed på EU-mæssige bindinger.

DR skal også i fremtiden være en stor licensfinansieret public service-virksomhed.

Det skal lægges til grund, at undtagelsesbestemmelsen i konkurrenceloven, der giver udgivere af aviser, ugeblade og magasiner ret til at bestemme forhandlernes udsalgspris, ophæves.

Udvalgets analyser og modeller skal udarbejdes under hensyn til EU’s regler om statsstøtte.

I sit arbejde kan udvalget indhente ekstern ekspertbistand – herunder fra andre relevante lande – hvis det skønnes nødvendigt for at gennemføre opdraget.

Udvalget kan nedsætte underudvalg.

Udvalget skal afholde en offentlig høring om emnerne, så brugerinteressernes synspunkter kan indgå i overvejelserne.

Udvalget skal afgive sin rapport til kulturministeren senest 1. oktober 2011.

Udvalgets sammensætning

I udvalget deltager:

Formand: ekstern formand
En repræsentant indstillet af Dansk Journalistforbund
En repræsentant indstillet af Danske Dagblades Forening
En repræsentant indstillet af Danske Specialmedier
En repræsentant indstillet af Radioerne – Publicistiske radio- og tv-stationer
En repræsentant indstillet af Foreningen af Danske Interaktive Medier
En repræsentant indstillet af Digitale Publicister
En repræsentant indstillet af DR
En repræsentant indstillet af de regionale TV 2-virksomheder
Medieforsker Ida Willig, adjunkt, Roskilde Universitet
En nordisk medieforsker

Udvalget sekretariat betjenes af Kulturministeriet ved direktør Jens Thorhauge, Styrelsen for Bibliotek og Medier.