Kommissorium for Værdikommissionen

I en tid, hvor samfundslivet og vores dagligdag i stigende grad præges af mødet mellem forskellige kulturer, nye teknologiske muligheder og en høj materiel velstand, er der behov for at kortlægge, hvilke værdier der er vigtige for danskernes liv. Der nedsættes derfor en værdikommission, som frem til udgangen af 2012 skal bidrage til en åben og bred folkelig debat om positive værdier i det danske samfund inden for fire temaer:

   

 • Familien med særlig vægt på børns opvækst og opdragelse
 • De nære fællesskaber i lokalsamfundet
 • Den moderne livsstils påvirkning af vores liv
 • Den enkeltes frihed og det personlige ansvar.
 •  

Kommissionen skal virke gennem bl.a.:

   

 • folkelige debatmøder rundt omkring i landet
 • et åbent internetforum
 • andre digitale platforme og virkemidler
 • en sammenfattende og konkluderende rapport, som ud fra hovedpunkterne i den offentlige debat kortlægger værdier, der er vigtige for danskernes liv.
 •  

Kommissionen skal løbende delagtiggøre offentligheden i sit arbejde og de resultater, der nås. Arbejdet skal tilrettelægges, så befolkningens værdier og meninger afspejles. Kommissionen skal derimod ikke i sit virke gøre sig til fortaler for bestemte værdier.

Værdikommissionen etableres i 2011 og skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2012. Kulturministeriet sekretariatsbetjener Kommissionen.

Kommissorium

Navn:Kommissorium