8 tiltag

8 konkrete tiltag i bekæmpelsen af doping i motions- og fitnesscentre

1. Forenklet liste over ulovlige stoffer for de kommercielle motions- og fitnesscentre

For at gøre det helt tydeligt, hvilke stoffer og metoder der er ulovlige i forbindelse med træning i de kommercielle motions- og fitnesscentre, indføres en liste målrettet de stoffer, som er omfattet af lov om forbud mod visse dopingmidler. Der er tale om muskelopbyggende stoffer og stoffer, der forøger udøverens maksimale iltoptagelse. Listen er målrettet de stoffer, der udgør et problem i motions- og fitnesscentrene, og undgår dermed at forbyde stoffer, som f.eks. astmamedicin, der ikke anses for et problem i forbindelse med træning i motions- og fitnesscentre.

De foreningsbaserede motions- og fitnesscentre fortsætter med at være omfattet af WADA’s dopingliste, idet idrættens organisationer har lagt vægt på, at reglerne for, hvilke stoffer der kan indtages lovligt, er ens i hele den foreningsbaserede idræt, uanset om man træner i et foreningsbaseret motions- og fitnesscenter eller i en fodboldklub, eller man er eliteidrætsudøver.

2. Analyse og laboratorier

Anti Doping Danmark (ADD) får mulighed for frit at vælge, hvilke laboratorier ADD ønsker at anvende til analyse af test fra kommercielle motions- og fitnesscentre. Det vil være et krav, at sådanne laboratorier lever op til krav om kvalitet, sikkerhed og anonymitet. Forslaget skal sikre muligheden for en billigere løsning ved analyse af test fra kommercielle motions- og fitnesscentre, således at processen ikke fordyres unødigt. 

3. Udveksling af oplysninger, indførelse af fælles register over dopingsanktionerede

Der etableres en fælles database hos ADD, hvorfra de enkelte centre og foreninger kan få adgang til oplysninger om dopingsanktioner. Konkret foreslås et såkaldt ”hit/no hit”-register, hvor det enkelte center via internettet kan gå ind i ADD’s register og indtaste et medlems navn og personnummer. Hvis vedkommende ikke har en dopingsanktion, modtager centret et grønt signal, hvis vedkommende derimod har en verserende sanktion, modtager centret et rødt signal og skal dermed udelukke vedkommende. 

Et sådant register vil forbedre muligheden for at udelukke dopingsanktionerede på tværs af centrene og på tværs af den kommercielle branche og den foreningsbaserede verden og dermed efterlevelse af WADA-reglerne. Som situationen er i dag, kan et medlem, der er udelukket fra træning i et kommercielt fitnesscenter, blot træne videre i et foreningsbaseret center og omvendt, dvs. uden at sanktionen har effekt på tværs af centrene i henholdsvis foreningsregi og kommercielt regi. Forslaget vil desuden skabe en større retssikkerhed for dopingsanktionerede atleter i forhold til i dag, fordi oplysningerne om dopingsanktionen i et sådant register vil blive håndteret bedre. Databasen finansieres via et ekstraordinært engangstilskud til ADD af tipsmidlerne. Regeringen vil i den kommende Folketingssamling fremsætte forslag til ændring af lov om fremme af dopingfri idræt med henblik på at gennemføre forslaget.

4. Fælles appelinstans

Der etableres et fælles motionsdopingappeludvalg, der kan håndtere appelsager i både foreninger og kommercielle motions- og fitnesscentre. DIF og DGI har allerede et etableret et appelsystem for så vidt angår de foreningsbaserede motions- og fitnesscentre, og den fælles appelinstans bygges op over dette system. 

Dette tiltag vil forbedre retssikkerheden hos udøverne i de kommercielle motions- og fitnesscentre. 

5. Særskilt ordning for centre uden risikoprofil

ADD laver en særskilt type af aftaler målrettet kommercielle motions- og fitnesscentre, hvor dopingkontrol på grund af centrenes særlige målgrupper er overflødig. Aftalerne fokuserer på, at centrene forpligter sig til at informere om doping med henblik på forebyggelse samt at opfylde lovens skiltningskrav. Derved vil sådanne centre kunne skilte med en glad smiley.

6. Mere fleksible ordninger for mindre centre

ADD justerer sin aftalemodel, således at der indføres en model særligt målrettet mindre centre, som betalingsmæssigt er baseret på en forsikringslignende ordning, hvor der bliver taget højde for centrets risikoprofil og størrelse.

7. Forbedret oplysningsindsats

Der iværksættes en forbedret oplysningsindsats på motionsdopingområdet særligt målrettet unge, som er målgruppen for misbrug af doping. Endvidere iværksættes en informationsindsats med det formål at få centre, der i dag ikke som påkrævet skilter med en negativ smiley, til at opfylde lovens krav.

8. Fremtidige overvejelser om finansieringen af antidopingområdet

Ovenstående forslag vurderes at kunne få en væsentlig andel af de centre, der i dag ikke har aftale med ADD, til at indgå en aftale, og at få de centre, der i dag ikke overholder lovens krav om at skilte med en glad/sur smiley, til at gøre dette. I lyset heraf har regeringen i første omgang besluttet at gennemføre en forbedret frivillig ordning frem for en obligatorisk ordning. I forbindelse med den kommende analyse af idrættens struktur og økonomi overvejes, hvordan området skal finansieres fremover.

Evaluering af tiltagene

Tiltagene forventes iværksat i løbet af efteråret 2012. Flere af tiltagene vil dog ikke være effektueret før i foråret/sommeren 2013. Derfor planlægges en evaluering af til-tagene i efteråret 2014.