Afgørelse i sagerne om lukning af kirker i København og på Frederiksberg

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, indstillede den 3. april 2013 til ministeren for ligestilling og kirke, at 12 kirker i København og to på Frederiksberg nedlægges eller tages ud af almindelig sognekirkelig brug.

Sagerne er blevet behandlet og afgjort af kulturminister Marianne Jelved. Afgørelserne for de enkelte kirker er:

Samuels Kirke
Biskoppen indstillede, at Samuels Kirke i København nedlægges. Menighedsrådet for Kingo-Samuels Sogn har erklæret sig enig i biskoppens indstilling.
Der er efter ministerens indstilling udstedt kgl. resolution om, at Samuels Kirke nedlægges senest den 31. december 2013.
Menighedsrådet har efter aftale med provsten for Nørrebro Provsti fastsat, at lukningen af kirken sker den 2. oktober 2013.
Kirken hjemfalder til Kirkefondet fra det tidspunkt, hvor den tages ud af brug som kirke. Det er derefter Kirkefondet, som tager stilling til, hvad der skal ske med bygningen.

Hent afgørelsen vedr. Samuels Kirke (pdf)

Blågårds Kirke
Biskoppen indstillede, at Blågårds Kirke i København nedlægges. Menighedsrådet for Blågårdens Sogn har erklæret sig enig i biskoppens indstilling.
Der er efter ministerens indstilling udstedt kgl. resolution om, at Blågårds Kirke nedlægges senest den 31. december 2013.
Kirken hjemfalder til Kirkefondet fra det tidspunkt, hvor den tages ud af brug som kirke. Det er derefter Kirkefondet, som tager stilling til, hvad der skal ske med bygningen.

Hent afgørelsen vedr. Blågårds Kirke (pdf) 

Utterslev Kirke
Biskoppen indstillede, at Utterslev Kirke i København nedlægges. Menighedsrådet for Bellahøj-Utterslev Sogn har erklæret sig enig i biskoppens indstilling.
Der er efter ministerens indstilling den 29. august 2013 udstedt kgl. resolution om, at Utterslev Kirke nedlægges med virkning fra den 8. september 2013.
Ministeren har samtidig med afgørelsen om nedlæggelse af kirken godkendt, at menighedsrådet iværksætter salg af bygningen. Salget skal ske gennem ejendomsmægler. Stiftsøvrigheden i Københavns Stift skal godkende menighedsrådets aftale med ejendomsmægler samt den endelige salgsaftale, herunder den fremtidige brug af bygningen. 

Hent afgørelsen vedr. Utterslev Kirke (pdf)

Bavnehøj Kirke
Biskoppen indstillede, at Bavnehøj Kirke i København nedlægges. Et flertal i menighedsrådet for Vesterbro Sogn har erklæret sig enig i biskoppens indstilling.
Der er efter ministerens indstilling udstedt kgl. resolution om, at Bavnehøj Kirke nedlægges senest den 31. december 2013.
Ministeren har samtidig med afgørelsen om nedlæggelse af kirken godkendt, at menighedsrådet iværksætter salg af bygningen. Salget skal ske gennem ejendomsmægler. Stiftsøvrigheden i Københavns Stift skal godkende menighedsrådets aftale med ejendomsmægler samt den endelige salgsaftale, herunder den fremtidige brug af bygningen.

Hent afgørelsen vedr. Bavnehøj Kirke (pdf)

Absalons Kirke
Biskoppen indstillede, at Absalons Kirke nedlægges. Et flertal i menighedsrådet for Vesterbro Sogn har erklæret sig enig i biskoppens indstilling.
Der er efter ministerens indstilling udstedt kgl. resolution om, at Absalons Kirke nedlægges senest den 1. juli 2014.
Tidspunktet for nedlæggelse er fastsat under hensyn til, at ombygning af en anden af sognets kirker, Skt. Matthæus Kirke, skal afsluttes før lukningen af Absalons Kirke.
Kirken hjemfalder til Kirkefondet fra det tidspunkt, hvor den tages ud af brug som kirke. Det er derefter Kirkefondet, som tager stilling til, hvad der skal ske med bygningen.

Hent afgørelsen vedr. Absalons Kirke (pdf)

Getsemane Kirke
Biskoppen indstillede, at Getsemane Kirke i København nedlægges. Et flertal i menighedsrådet for Vesterbro Sogn har erklæret sig enig i biskoppens indstilling.
Der er efter ministerens indstilling udstedt kgl. resolution om, at Getsemane Kirke nedlægges senest den 31. december 2014.
Menighedsrådet ønsker, at det endelige tidspunkt for nedlæggelsen fastsættes efter drøftelse med Kirkefondet.
Menighedsrådet er i dialog med Kirkefondet om at få kirken omdannet til kombikirke/multi-funktionshus, der i givet fald skal forestås af en fond.
Overdragelse af kirken til en fond kan kun ske med tilslutning fra Kirkefondet, da kirken ved nedlæggelse som kirke hjemfalder til Kirkefondet, som derefter skal beslutte, hvad der skal ske med den.

Hent afgørelsen vedr. Getsemane Kirke (pdf)

Skt. Andreas Kirke
Biskoppen indstillede, at Skt. Andreas Kirke i København tages ud af sognekirkelig brug, og at udgifterne til fremtidige kirkelige aktiviteter og bygningens drift finansieres på anden vis end over den kirkelige ligning (kirkeskatten). Menighedsrådet i Vor Frue Sogn har erklæret sig enig i biskoppens indstilling.
Ministeren konstaterer, at det ikke kræver ministerens godkendelse, at en kirke tages ud af sognekirkelig brug og overgår til at være "lejlighedskirke". Det kan ske efter menighedsrådets og biskoppens beslutning fra det tidspunkt, de ønsker det.
Ministeren har derfor kun skullet tage stilling til, om fremtidig finansiering af aktiviteter og drift af bygningen kan ske, uden at det er forbundet med den kirkelige ligning.
Det er menighedsrådets og biskoppens ønske, at kirken i fremtiden skal anvendes til kirkelige handlinger og visse andre kirkelige aktiviteter. Der arbejdes desuden på, at der i kirken skal indrettes et bibliarium.
Den kirkelige lovgivning tillader ikke, at der opkræves betaling for deltagelse i gudstjenester, men lovgivningen giver mulighed for, at der kan kræves betaling for brug af kirken til kirkelige handlinger, kirkelige aktiviteter og udlån til andre trossamfund. Der kan også kræves leje for brug af overskydende lokalekapacitet til andre formål.
Ministeren kan ikke imødekomme menighedsrådets og biskoppens ønske om, at drift og vedligeholdelse af kirken skal være fuldstændigt udgiftsneutral i forhold til den kirkelige ligning. Kirken er underlagt provstesyn og stiftsøvrighedens godkendelseskompetence så længe, den er i brug som kirke. Hvis det som resultat af dette tilsyn besluttes, at det er nødvendigt at foretage vedligeholdelsesarbejder, er menighedsrådet forpligtet til at afholde udgifterne til dem, også selv om det betyder træk på den kirkelige ligning.

Hent afgørelsen vedr. Skt. Andreas Kirke (pdf)

Fredens Kirke
Biskoppen indstillede, at Fredens Kirke i København tages ud af drift i økonomisk henseende, og at menighedsrådet i en 3-årig prøveperiode får lejlighed til at vise, om menighedsrådets arbejde med etablering af nye gudstjenesteformer m.v. er bæredygtigt. Biskoppen har således ikke indstillet, at kirken nedlægges som kirke, men alene, at udgifterne til aktiviteter og kirkens drift finansieres på en anden måde. Menighedsrådet i Fredens-Nazaret Sogn har erklæret sig enig i biskoppens indstilling.
Den ønskede brug af kirken kan besluttes af menighedsrådet og biskoppen uden godkendelse fra ministeren. Menighedsrådet og biskoppen kan selv aftale tidspunktet for, hvornår den 3-årige prøveperiode skal træde i kraft.
Ministeren kan ikke imødekomme menighedsrådets og biskoppens ønske om, at drift og vedligeholdelse af kirken skal være fuldstændigt udgiftsneutral i forhold til den kirkelige ligning. Kirken er underlagt provstesyn og stiftsøvrighedens godkendelseskompetence så længe, den er i brug som kirke. Hvis det som resultat af dette tilsyn besluttes, at det er nødvendigt at foretage vedligeholdelsesarbejder, er menighedsrådet forpligtet til at afholde udgifterne til dem, også selv om det betyder træk på den kirkelige ligning.

Hent afgørelsen vedr. Fredens Kirke (pdf)

Skt. Pauls Kirke
Biskoppen har indstillet, at Skt. Pauls Kirke i København nedlægges som kirke. Biskoppen har på grundlag af statistiske oplysninger vurderet, at Skt. Pauls Sogn har et udfordret/udtørret kirkeliv. Biskoppen har desuden anført, at det af økonomiske årsager er nødvendigt at lukke nogle kirker i København.
Menighedsrådet har ved møde med ministeren erklæret, at et flertal i menighedsrådet er uenig i biskoppens indstilling. Rådet har begrundet dette med de aktiviteter, der foregår i kirken, og den særlige profil som kirken har sammenlignet med andre kirker i området.
Ministeren anerkender biskoppens påvisning af, at det kirkelige liv i Skt. Pauls Sogn er udfordret.
Det materiale, som biskoppen har fremlagt sammen med sin indstilling, giver imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at sammenligne Skt. Pauls Kirke med andre kirker enkeltvis.
Ministeren konkluderer derfor, at biskoppen ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at netop Skt. Pauls Kirke bør lukkes.
Ministeren finder heller ikke, at biskoppens argument om, at det af økonomiske årsager er nødvendigt at lukke kirken, er tilstrækkeligt stærkt. Der er ikke en "brændende platform" for den kirkelige økonomi i København, som kræver, at der gennemføres kirkelukninger her og nu.
Ministeren kan derfor ikke godkende biskoppens indstilling om nedlæggelse af Skt. Pauls Kirke.

Hent afgørelsen vedr. Skt. Pauls Kirke (pdf)

Tagensbo Kirke
Biskoppen har indstillet, at Tagensbo Kirke i København nedlægges som kirke. Biskoppen har på grundlag af statistiske oplysninger vurderet, at Tagensbo Sogn har et udfordret kirkeliv. Biskoppen vurderer, at det kirkelige liv omkring Ansgarkirken og Tagensbo Kirke kan videreføres med Kapernaums Kirke som hjemsted. Biskoppen har desuden anført, at det af økonomiske årsager er nødvendigt at lukke nogle kirker i København.
Menighedsrådet har ved møde med ministeren erklæret sig uenig i biskoppens indstilling. Menighedsrådet mener, at kirken ligger i et socialt belastet område, hvor der er brug for kirken både socialt og diakonalt, og at det er vigtigt, at folkekirken er synlig i København Nordvest, hvor Tagensbo Kirke ligger. Menighedsrådet har desuden givet udtryk for, at der i biskoppens indstilling ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at sammenligne de statistiske oplysninger for sognet med andre sogne.
Ministeren anerkender biskoppens påvisning af, at det kirkelige liv i Tagensbo Sogn er udfordret.
Det materiale, som biskoppen har fremlagt sammen med sin indstilling, giver imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at sammenligne Tagensbo Kirke med andre kirker enkeltvis.
Ministeren konkluderer derfor, at biskoppen ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at netop Tagensbo Kirke bør lukkes.
Ministeren finder heller ikke, at biskoppens argument om, at det af økonomiske årsager er nødvendigt at lukke kirken, er tilstrækkeligt stærkt. Der er ikke en "brændende platform" for den kirkelige økonomi i København, som kræver, at der gennemføres kirkelukninger her og nu.
Ministeren kan derfor ikke godkende biskoppens indstilling om nedlæggelse af Tagensbo Kirke.

Hent afgørelsen vedr. Tagensbo Kirke (pdf)

Ansgarkirken
Biskoppen har indstillet, at Ansgarkirken i København nedlægges som kirke. Biskoppen har på grundlag af statistiske oplysninger vurderet, at Ansgarkirken har et udfordret kirkeliv. Biskoppen vurderer, at det kirkelige liv omkring Ansgarkirken og Tagensbo Kirke kan videreføres med Kapernaums Kirke som hjemsted. Biskoppen har desuden anført, at det af økonomiske årsager er nødvendigt at lukke nogle kirker i København.
Menighedsrådet har ved møde med ministeren erklæret sig uenig i biskoppens indstilling. Menighedsrådet mener, at der er tale om en velfungerende kirke med et godt bagland, og at den er en åben kirke, der brugs til mere end kirke, og som repræsenterer, hvordan den danske folkekirke ser ud i dag. Menighedsrådet har også anført, at kirken er en af de billigste kirker i stiftet.
Ministeren anerkender biskoppens påvisning af, at det kirkelige liv ved Ansgarkirken er udfordret.
Det materiale, som biskoppen har fremlagt sammen med sin indstilling, giver imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at sammenligne Ansgarkirken med andre kirker enkeltvis.
Ministeren konkluderer derfor, at biskoppen ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at netop Ansgarkirken bør lukkes.
Ministeren finder heller ikke, at biskoppens argument om, at det af økonomiske årsager er nødvendigt at lukke kirken, er tilstrækkeligt stærkt. Der er ikke en "brændende platform" for den kirkelige økonomi i København, som kræver, at der gennemføres kirkelukninger her og nu.
Ministeren kan derfor ikke godkende biskoppens indstilling om nedlæggelse af Ansgarkirken.

Hent afgørelsen vedr. Ansgarkirken (pdf)

Aalholm Kirke
Biskoppen har indstillet, at Aalholm Kirke i København nedlægges som kirke. Biskoppen har på grundlag af statistiske oplysninger vurderet, at Aalholm Kirke har et udfordret kirkeliv. Biskoppen har desuden anført, at det af økonomiske årsager er nødvendigt at lukke nogle kirker i København.
Menighedsrådet har ved møde med ministeren erklæret sig uenig i biskoppens indstilling. Menighedsrådet mener, at der er mange aktiviteter i sognet, som ikke kan flyttes til andre kirker.
Ministeren anerkender biskoppens påvisning af, at det kirkelige liv ved Aalholm Kirke er udfordret.
Det materiale, som biskoppen har fremlagt sammen med sin indstilling, giver imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at sammenligne Aalholm Kirke med andre kirker enkeltvis.
Ministeren konkluderer derfor, at biskoppen ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at netop Aalholm Kirke bør lukkes.
Ministeren finder heller ikke, at biskoppens argument om, at det af økonomiske årsager er nødvendigt at lukke kirken, er tilstrækkeligt stærkt. Der er ikke en "brændende platform" for den kirkelige økonomi i København, som kræver, at der gennemføres kirkelukninger her og nu.
Ministeren kan derfor ikke godkende biskoppens indstilling om nedlæggelse af Aalholm Kirke.

Hent afgørelsen vedr. Aalholm Kirke (pdf)

Skt. Lukas Kirke
Biskoppen har indstillet, at Skt. Lukas Kirke på Frederiksberg nedlægges som kirke. Biskoppen har på grundlag af statistiske oplysninger vurderet, at Skt. Lukas Kirke har et udfordret kirkeliv. Biskoppen har desuden anført, at det af økonomiske årsager er nødvendigt at lukke nogle kirker på Frederiksberg.
Menighedsrådet har ved møde med ministeren erklæret sig uenig i biskoppens indstilling. Menighedsrådet har udarbejdet statistisk materiale, som efter rådets mening dokumenterer, at deltagelsen i gudstjenester og andre aktiviteter i kirken ligger over middel i forhold til en række andre kirker i provstiet.
Ministeren anerkender biskoppens påvisning af, at det kirkelige liv ved Skt. Lukas Kirke er udfordret.
Det materiale, som biskoppen har fremlagt sammen med sin indstilling, giver imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at sammenligne Skt. Lukas Kirke med andre kirker enkeltvis.
Ministeren konkluderer derfor, at biskoppen ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at netop Skt. Lukas Kirke bør lukkes.
Ministeren finder heller ikke, at biskoppens argument om, at det af økonomiske årsager er nødvendigt at lukke kirken, er tilstrækkeligt stærkt. Der er ikke en "brændende platform" for den kirkelige økonomi på Frederiksberg, som kræver, at der gennemføres kirkelukninger her og nu.
Ministeren kan derfor ikke godkende biskoppens indstilling om nedlæggelse af Skt. Lukas Kirke.

Hent afgørelsen vedr. Skt. Lukas Kirke (pdf)

Solbjerg Kirke
Biskoppen har indstillet, at Solbjerg Kirke på Frederiksberg nedlægges som kirke. Biskoppen har på grundlag af statistiske oplysninger vurderet, at Solbjerg Kirke har et udfordret kirkeliv. Biskoppen har desuden anført, at det af økonomiske årsager er nødvendigt at lukke nogle kirker på Frederiksberg.
Menighedsrådet har ved møde med ministeren erklæret sig uenig i biskoppens indstilling. Menighedsrådet anfægter bl.a. biskoppens argumentation på grundlag af det statistiske materiale og finder at kunne dokumentere, at at Solbjerg Kirke sammenlignet med nogle andre kirker på Frederiksberg har et højt aktivitetsniveau.
Ministeren anerkender biskoppens påvisning af, at det kirkelige liv ved Solbjerg Kirke er udfordret.
Det materiale, som biskoppen har fremlagt sammen med sin indstilling, giver imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at sammenligne Solbjerg Kirke med andre kirker enkeltvis.
Ministeren konkluderer derfor, at biskoppen ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at netop Solbjerg Kirke bør lukkes.
Ministeren finder heller ikke, at biskoppens argument om, at det af økonomiske årsager er nødvendigt at lukke kirken, er tilstrækkeligt stærkt. Der er ikke en "brændende platform" for den kirkelige økonomi på Frederiksberg, som kræver, at der gennemføres kirkelukninger her og nu.
Ministeren kan derfor ikke godkende biskoppens indstilling om nedlæggelse af Solbjerg Kirke.

Hent afgørelsen vedr. Solbjerg Kirke (pdf)