50 mio. kr. ekstra licensmidler til en række medie- og filmformål

Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 har indgået en aftale om anvendelsen af et engangsbeløb på ca. 50 mio.kr. fra overskydende licensmidler i aftaleperioden.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg er meget glad for, at vi er nået til bred politisk enighed om anvendelsen af de ca. 50 mio.kr., der primært kommer fra ekstra licensindtægter i 2015. 

En væsentlig del af midlerne går til vigtig bevaring af kulturarven i form af både resterende digitalisering af DR’s programarkiv og Det Danske Filminstituts digitalisering af filmarven med henblik på tilgængeliggørelse for danskerne. 

Ses denne tillægsaftale og tillægsaftalen fra 1. februar 2017 under ét, har DR samlet fået tilført halvdelen af licensmerprovenuet i aftaleperioden, sådan som der var enighed om i Medieaftale 2015-2018.”      

Partierne har besluttet at anvende de 50,7 mio.kr. på følgende måde:

  • 35,4 mio.kr. til DR med henblik på resterende digitalisering af programarkiv (20,4 mio.kr.), styrkelse af historie og formidling (8,0 mio.kr.) og styrkelse af dansk musik og musikformidling, herunder nordisk (7,0 mio.kr.).
  • 4,3 mio.kr. til gennemførelse af en offentlig informationskampagne om overgang til ny teknologi for antenne-tv i foråret 2020.
  • 2,0 mio.kr. til en forhøjelse af den på finansloven for 2019 afsatte film- og tv-støttepulje (”Rigsfællesskabspuljen”) på 8,0 mio.kr., der har til formål at styrke kendskabet og fællesskabet på tværs af Rigsfællesskabet.
  • 4,0 mio.kr. til etablering af en ”Demokratipulje” til støtte af initiativer/projekter, der har til formål at styrke demokratiet ved at højne valgdeltagelse, øge befolkningens bevidsthed om ”fake news”/disinformation mv. Der kan ikke af puljen ydes støtte til DR og de regionale TV 2-virksomheder.
  • 2,5 mio.kr. til digitalisering af filmarven (”Danmark på Film”). Midlerne supplerer de midler, der er afsat til formålet i filmaftalen 2019-2023.
  • 2,0 mio.kr. til en styrkelse af ”Media Literacy” i form af kortlægning af større igangværende og planlagte indsatser samt opfølgning herpå i forhold til f.eks. etablering af et mediekompetance/”Media Literacy” netværk med brancheaktører og relevante myndigheder.
  • 0,5 mio.kr. til gennemførelse af en analyse af virkning og konsekvenser af politiske reklamer på forskellige platforme.

Baggrund

Medieaftale 2015-2018 er indgået mellem alle partier i Folketinget bortset fra Alternativet (der ikke var repræsenteret i Folketinget ved aftalens indgåelse). Disponeringen i aftalen af midler til DR og diverse andre medie- og filmformål baserer sig på forventninger til licensprovenuet i perioden.

Efter aftalen fordeles et eventuelt merprovenu i forhold til det forventede af kulturministeren efter drøftelse med aftalepartierne, idet halvdelen som udgangspunkt tildeles DR for at sikre, at DR også har et økonomisk incitament til at sikre en effektiv licensopkrævning. Den anden halvdel fordeles til øvrige formål.

Efter aftalen vil et eventuelt mindreprovenu indebære en reduktion af licensmidlerne til DR.

Med tillægsaftale af 1. februar 2017 og denne tillægsaftale af 27. marts 2019, har DR samlet fået tilført 45,4 mio.kr., hvilket udgør halvdelen af det samlede overskydende licensprovenu på 90,7 mio.kr. (fra merprovenu i 2015 mv.)   

Licensprovenuet har i 2016 og 2017 været mindre end forudsat (21,9 mio.kr. i 2016 hhv. 17,2 mio.kr. i 2017), hvilket i medfør af aftalen har betydet tilsvarende færre licensindtægter til DR. DR’s årsregnskab for 2018 foreligger endnu ikke, men der forventes ikke noget merprovenu.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16