7 initiativer til forbedret museumsformidling

Initiativ 1: Udvikling af museernes formidling

Over halvdelen af den samlede pulje afsættes til museernes eget udviklingsarbejde. Der bliver tale om en større pulje, som alle museerne kan søge til konkrete formidlingsprojekter, og hvor  fordelingen og støttekriterierne vil tage afsæt i Formidlingsudvalgets anbefalinger. Der bliver herudover tale om en forøgelse af det direkte driftstilskud til blandt andet nogle museers internationalt orienterede udstillingsarbejde samt midler til styrkelse af formidlingsmæssige tiltag på det statslige område. Formidlingsudvalget peger på, at de store internationale udstillinger, der trækker mange besøgende, er til gavn for hele museumsområdet. Det er samtidigt et område, som er blevet betydeligt mere ressourcekrævende i de senere år. Det skal derfor bakkes op med yderligere midler.

Initiativ 2: Støtte til kunsthallers formidling af international samtidskunst

Visse kunsthaller arbejder med formidling af samtidskunst på et internationalt niveau, og der afsættes derfor midler til dette formidlingsarbejde.

Initiativ 3: Forskning i formidling

Formidlingsudvalget har peget på, at forskning i formidling kan bidrage til at udvikle museumsformidlingen. Der vil blive givet støtte til både forskning i formidling på museerne og til ph.d.-stipendier i museumsformidling hvor også oplevelsesøkonomiske perspektiver ved museernes formidling kan belyses.

Initiativ 4: Uddannelse og kompetenceudvikling

Kvaliteten og gennemslagskraften i museernes formidling er et resultat af den indsats, som museernes medarbejdere yder. Formidlingsudvalget peger på nødvendigheden af fortsat at udvikle og styrke formidlingskompetencerne hos museumspersonalet. Der lægges i denne forbindelse også vægt på, at internationale erfaringer kommer danske museumsformidlere til gode.

Initiativ 5: Museer og undervisning

Det er oplagt, at gøre større nytte af museernes store viden om kulturarven i undervisningssammenhæng. Kulturministeren og undervisningsministeren har indgået et samarbejde, der blandt andet har resulteret i en portal samt digitalisering af museernes undervisningsmateriale til gavn for brugen af museernes viden om kulturarven i undervisningen i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne samt i folkeskolelæreuddannelsen. Der vil endvidere blive givet støtte til yderligere udvikling af museernes undervisningstilbud samt til etablering af fælles netværk og samarbejde mellem museerne om museumsundervisning i hele landet.

Initiativ 6: Publikumsundersøgelser

Formidlingsudredningen viser, at der kun i begrænset omfang er statistik og data tilgængelige, som muliggør mere detaljerede analyser af museernes brugere. Der vil blive givet støtte til etablering af en systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af besøgsudviklingen.

Initiativ 7: Opsamling og videndeling vedrørende formidlingsinitiativer

Formidlingsudvalget anbefalede, at der bliver etableret et centralt udviklingsinitiativ for museernes formidling, der virker for udvikling af moderne museumsformidling og sikrer, at internationale erfaringer udbredes til de danske museer. Der vil blive givet støtte til sådan et udviklingsinitiativ, der driver udvikling og innovation i museumsformidlingen samt gennemfører analyser og opsamling af erfaringer fra de projekter, der iværksættes med støtte fra de ovennævnte initiativer.