Bedre vilkår for biblioteker

Kulturministeren har i dag fremsat et lovforslag om ændring af ophavsretsloven.

Forslaget har til formål at forbedre vilkårene for arkiver, biblioteker og museer, når det gælder kopiering og tilgængeliggørelse af deres samlinger. Forslaget skal ses i sammenhæng med det samtidigt fremsatte forslag om en ny pligtafleveringslov. Med forslaget lægges der bl.a. op til, at det skal være lettere for forskere at få adgang til pligtafleveret materiale, ikke mindst radio- og tv-udsendelser og internetmateriale.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Det er af stor betydning, at arkiver, biblioteker og museer har ordentlige vilkår for at kunne leve op til deres kulturformidlende opgaver i informationssamfundet. Det bidrager lovforslaget til at sikre – vel at mærke uden at det griber ind i rettighedshavernes legitime interesser. Eksempelvis vil medieforskere nu kunne få onlineadgang til pligtafleverede radio- og tv-udsendelser på Statsbiblioteket.”

Med lovforslaget åbnes der desuden mulighed for, at Danmarks Blindebibliotek kan foretage onlinedistribution af lydbøger til syns- og læsehandicappede, ligesom kunstmuseer i fremtiden uden rettighedsmæssige problemer kan gengive enkelte kunstværker som led i internetreklamering for forestående udstillinger.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, tlf. 33 92 35 68