Bred aftale på kulturområdet

Regeringen har indgået en stemmeaftale med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti på kulturområdet.

Stemmeaftalen dækker over de fire forslag, der udmønter kommunalreformen på kulturområdet, nemlig forslag til lov om ændring af musikloven, forslag til lov om ændring af teaterloven, forslag til lov om ændring af museumsloven, bygningsfredningsloven mv samt forslag til lov om ændring af en række love på kulturområdet.

Der er samtidig forståelse mellem parterne om følgende:

På musikområdet:

   

 • At statens økonomiske engagement i musikskolevirksomheden bevares. Det indebærer, at den eksisterende refusionsordning på musikskoleområdet bibeholdes, og at det bliver obligatorisk for nye kommuner at sikre, at der findes en musikskole i hver kommune – dog med mulighed for undtagelser for små ø-kommuner.
 • At amternes nuværende opgaver og tilskud på skolekoncertområdet overføres permanent til staten.

På teaterområdet:

   

 • At implementeringen af den nye ordning vedrørende Hovedstadendes Teater fremrykkes til den 1. januar 2006. En ny bestyrelse kan udpeges allerede fra 1. juli 2005.
 • At bestyrelsen for Hovedstadens Teater består af seks medlemmer, der sammensættes, så de tilsammen repræsenterer juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige og teaterfaglige kompetencer. De seks medlemmer udpeges af kulturministeren efter drøftelse med partierne bag aftalen.
 • At partierne bag aftalen bliver inddraget i den konkrete udmøntning af teaterlovens bestemmelser om sammensætningen af de øvrige store teatres bestyrelser.
 • At teaterlovsforslagets bestemmelser om indførelse af rammestyring på egnsteater-området udgår. I stedet er parterne enige om i løbet af efteråret 2005 at drøfte, hvorledes det sikres, at beslutninger om støtte til egnsteatrene og eventuelt de små storbyteatre sker på baggrund af teaterfaglige kvalitetsvurderinger.
 • At der i forbindelse med den nye billettilskudsordning afsættes et mindre beløb til en formidlingsindsats, der skal sikre borgerne overblik over rabatmuligheder.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er glad for, at det er lykkedes at lave en bred aftale på dette område. Den sikrer, at kulturlivet vil stå styrket i Danmark efter kommunalreformen, og den giver mulighed for øget kommunalt engagement i det lokale kulturliv.”
 
Læs stemmeaftalen

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf.: 3392 3518
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598