Bred medieaftale indgået

Regeringen har i dag indgået et bredt medieforlig med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med den aftale, vi har indgået. Den fremtidssikrer DR og TV 2 og giver også forbedrede vilkår for det private produktionsmiljø. Vi slår fast, at DR er vores centrale public service-station, men vi sikrer også, at DR får den konkurrence, der er nødvendig, for at stationen hele tiden udvikler og forbedrer sig.”

Forliget indeholder følgende hovedpunkter:

   

 • Der etableres en Public Service-pulje, som skal støtte produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer af ikke-licensfinansierede tv-selskaber. Puljen får 75 mio. kr., som administreres af Det Danske Filminstitut.
 • Aftalepartierne anerkender, at det er en præmis, at TV 2 privatiseres, så snart dette er muligt i lyset af de igangværende sager ved EU-Domstolen. Dette punkt er tidsubegrænset i forhold til aftaleperioden.
 • DR skal videreføres og udvikles som hele Danmarks førende udbyder af public service. Det vil blive nedfældet i den næste public service-kontrakt med DR, at der skal ske en styrkelse af af den danske dramaproduktion, en styrkelse af virksomheden i forhold til børn og unge, herunder drama rettet mod børn, en mærkbar øgning af dækningen af mindre idrætsgrene og en mærkbar øgning af omfanget af programmer om kultur og dansk musik i tv.
 • DR skal etablere en digital kombineret børne- og historiekanal
 • DR skal sende nyheder på udbredte sprog hos indvandrere og flygtninge. 
 • DR skal øge udlægningen af sin produktion til det private produktionsmiljø fra de nuværende 110 mio. kr. årligt til 150 mio.kr. årligt.
 • DR's arkiver skal digitaliseres. Udgifterne skal som udgangspunkt afholdes af DR’s egne midler, inklusive 75 mio. kr. af det forventede licensmerprovenu i årene 2005 og 2006 på i alt 150 mio. kr. 
 • DR skal underkaste nye public service-tjenester en intern prøve (”Værditest”) for at sikre, at tjenesterne opfylder kulturelle, demokratiske og sociale behov. 
 • Der skal gennemføres mere uafhængighed i behandlingen af klager mv. over DR's programvirksomhed. Dette skal ske ved, at den gældende ordning med ansættelse af en lytternes og seernes redaktør indarbejdes i radio- og fjernsynsloven. Bestyrelsen skal have kompetence til at ansætte lytternes og seernes redaktør, og redaktøren skal aflægge rapport om sin virksomhed til bestyrelsen. Der etableres en tilsvarende ordning for TV 2.
 • De gældende regler for udpegning af DR’s bestyrelse ændres, således at antallet af medlemmer udpeget af de fastansatte medarbejdere øges fra ét til to, og for fremtiden kan medlemmer af eller kandidater til Folketinget, regionsråd, eller EU-Parlamentet ikke være medlemmer af bestyrelsen. Fra 2011 kan heller ikke medlemmer af og kandidater til kommunalbestyrelser sidde i DR's bestyrelse. 
 • Der indføres en medielicens, og den nuværende radiolicens bevares. Medielicensen omfatter alle apparater, der er i stand til at modtage billedprogrammer og -tjenester, herunder computere og visse mobiltelefoner. Den dækker for husstande alle licenspligtige apparater i den pågældende husstand og vil blive opkrævet efter det tilmeldingsprincip, som gælder for den nuværende licensordning.
 • Der skal ske en øget hensyntagen til faktisk lytning og sening samt omsætning ved fastlæggelse af radio-/tv-foretagendernes betaling af vederlag til KODA/Gramex. Det er aftalepartiernes forventning, at parterne selv bliver enige om de nye principper, for beregning af vederlag til KODA og Gramex. Partierne skal ved udgangen af 2007 vurdere, om de aftaler, der bliver indgået efter juli 2006, i tilstrækkelig grad tilgodeser disse principper og på den baggrund drøfte, om der er behov for politiske initiativer, herunder muligheden for lovgivning.
 • Den igangsatte replanlægning af frekvensanvendelsen på FM-båndet gennemføres.
 • Digital radio (DAB) udbygges. 
 • Der afsættes en time dagligt i tidsrummet 20:00 – 21:00 til regionale programmer fra de regionale TV 2-virksomheder i en kommende multipleks sammen med græsrods-tv. De regionale TV 2-virksomheders tilskud øges på denne baggrund med 1,5 mio. kr. pr. station årligt.
 • De regionale TV 2-virksomheders mulighed for at udøve anden virksomhed begrænses til udnyttelse af ledig kapacitet.
 • Puljen til støtte af ikke-kommerciel lokal radio og tv øges fra de nuværende 32,8 mio. kr. til 50,8 mio. kr. årligt i aftaleperioden. 
 • Kulturministeriet iværksætter et udredningsprojekt, hvor én eller flere uafhængige forskere får til opgave at udarbejde en rapport om den fremtidige offentlige støtte til medier (radio, tv, den trykte presse, nye medier m.v.) med henblik på at skabe større sammenhæng i denne støtte. Kommissoriet for udredningsprojektet fastsættes efter drøftelse med partierne bag medieaftalen.

Hent aftaletekst

Yderligere oplysninger:

Carina Christensen, tlf: 2346 6472
Jens Rohde, tlf: 4025 4536
Ellen Trane Nørby, tlf: 2228 9140
Louise Frevert, tlf: 4089 2876
Mogens Jensen, tlf: 3337 4061
Jytte Andersen, tlf: 4085 0045
Simon Emil Ammitzbøll, tlf: 3337 4717
Holger K. Nielsen, tlf:  3337 4417
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf: 3392 3518
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598