BRED POLITISK AFTALE OM UDVIKLING AF RADIOMARKEDET I DANMARK

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, der står bag den mediepolitiske aftale for 2007-2010, har i dag indgået en tillægsaftale til medieaftalen om udvikling af radiomarkedet i Danmark.

Tillægsaftalen skal ses på baggrund af, at partierne bag medieaftalen – i tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og nye DR-initiativer mv. – besluttede senere i foråret 2009 at drøfte, hvilke initiativer der var behov for med henblik på at sikre udviklingen af det danske radiomarked.

Kulturminister Carina Christensen siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at skabe bred enighed i medieaftalekredsen om at udvikle det danske radiomarked med henblik på at forbedre rammerne for et mere alsidigt og mangfoldigt radioudbud til de danske lyttere. Vi har navnlig lagt vægt på behovet for at styrke den kommercielle radiobranche ved at give branchen bedre rammevilkår, herunder at sikre flere kommercielle aktører på DAB.”

Tillægsaftalen indeholder følgende hovedpunkter:

   

 • Når den femte og den sjette FM-kanal skal genudbydes i henholdsvis 2014 og 2011, sker det ved skønhedskonkurrence uden faste koncessionsafgifter og ikke ved auktion.
 • Der skal følges op på punktet i medieaftalen om, at der i aftalerne mellem KODA og Gramex på den ene side og radio- og tv-stationerne på den anden side skal ske en øget hensyntagen til den faktiske lytning og sening ved fastlæggelsen af vederlagsbetalingen. Der er derfor igangsat en undersøgelse af, i hvilket omfang disse principper reelt er slået igennem for så vidt angår vederlagsbetalingen på området, herunder i lyset af omfanget af minimumstariffer.
 • De ledige DAB-sendemuligheder skal udbydes til kommerciel radiovirksomhed snarest muligt. Udbudsformen vil blive skønhedskonkurrence – og ikke auktion – med henblik på at give så gode vilkår for de kommercielle stationer som muligt. Der skal derfor alene være begrænsede programkrav, ligesom der skal arbejdes for sikring af lavere transmissionsomkostninger for DAB gennem anvendelse af licensmidler i DR.
 • Der skal ske en præcisering på indholdssiden af DRs DAB-udbud med henblik på at skabe et bredere programudbud og sikre, at der kommer flere udbydere på markedet.
 • Der igangsættes en informationskampagne om DAB, DAB-sendenettet udbygges til indendørs modtagelse og der igangsættes et arbejde med at tilvejebringe flere DAB-sendemuligheder (i den såkaldte blok 3).
 • Der udarbejdes en langsigtet plan for digitaliseringen af radio i Danmark, som blandt andet omfatter overgangen fra DAB- til DAB+ standarden.
 • Der gennemføres ikke en replanlægning af FM-båndet.
 • I lyset af, at der ikke gennemføres en FM-replanlægning, drøfter partierne bag medieaftalen i efteråret, hvorledes den fremtidige lokalradioordning skal se ud, når de nuværende tilladelser udløber med udgangen af 2010.
 • DR’s rådighed over den fjerde FM-kanal forlænges frem til udgangen af 2010 i lyset af, at regeringen i foråret 2010 vil komme med et oplæg om den fremtidige anvendelse af den fjerde FM-kanal som led i udspillet vedrørende næste medieaftale.
 • Der anvendes i alt 14 mio.kr. i 2009 og 2010 til forskellige aktiviteter med henblik på styrkelse af DAB mv.
 • Udover initiativerne på radioområdet, har partierne samtidig indgået aftale om, at der afsættes yderligere licensmidler til en styrkelse af henholdsvis DR, TV 2-regionerne og Public Service Puljen. Der afsættes 28 mio. kr. til DR, 16,5 mio. kr. til TV 2-regionerne samt 20 mio. kr. til Public Service Puljen. Den nærmere anvendelse af midlerne fastsættes gennem ændring af DR’s og TV 2-regionernes public servicekontrakter.

Hent tillægsaftaleteksten

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18
Ellen Trane Nørby, medieordfører for Venstre, tlf.: 33 37 45 61
Henriette Kjær, medieordfører for de Konservative, tlf.: 33 37 42 09
Karin Nødgaard, medieordfører for Dansk Folkeparti, tlf.: 33 37 51 25
Holger K. Nielsen, medieordfører for Socialistisk Folkeparti, tlf.: 33 37 44 17
Mogens Jensen, medieordfører for Socialdemokraterne, tlf.: 33 37 40 61
Morten Østergaard, ordfører for Det Radikale Venstre, tlf.: 33 37 47 18
Anders Samuelsen. ordfører for Liberal Alliance, tlf.: 33 37 49 04