Brian Mikkelsen udtaler sig om Kulturkanon

Efter de seneste dages debat kan jeg se, at det skabte unødig forvirring, da jeg i en politisk tale ved mit partis landsmøde omtalte kulturkanonprojektet, før fagudvalgene har gjort deres arbejde færdigt.

Og jeg kan forstå på de kanonudvalgsmedlemmer, der holdt møde hos Jørn Lund i går, at der fortsat er behov for, at jeg forklarer og præciserer nogle ting om kanonprojektet:

For det første er det vigtigt for mig at få slået fast, at kulturkanonen ikke har nogen partipolitiske bindinger. Tværtimod. Det er et projekt, der falder helt uden for den partipolitiske ramme. Kulturkanonen skal vække til debat, skærpe nysgerrigheden og forbedre folks mulighed for at stifte bekendtskab med de centrale dele af vores kulturarv. Den skal være et tilbud til hele befolkningen og bliver udarbejdet af en række højt kompetente eksperter og formidlere fra alle kunstområder.

Derudover vil jeg også gerne understrege, at kulturkanonen på ingen måde kan tolkes som et nationalistisk projekt. Enkelte udvalgsmedlemmer har udtrykt frygt for dette, og jeg vil derfor bruge denne lejlighed til at afvise enhver spekulation i den retning. Jeg anser det for en af kulturkanonens styrker, at den vil kunne bygge bro til omverdenen og illustrere, hvordan dansk kultur altid har udviklet sig i samspil med internationale strømninger. Ved lanceringen af projektet skrev jeg i et indlæg i pressen:

"En kulturkanon er alene national i den udstrækning, at den beskæftiger sig med væsentlige udtryk i den danske kunst og kultur. Men disse udtryk er i høj grad frembragt under inspiration fra - og i samspil med - den internationale kunstscene, og det vil blive beskrevet i det endelige værk. At frisætte et værk fra sin kunsthistoriske samtid er at berøve betragteren en stor del af muligheden for at forstå værkets betydning, og det er jeg ikke interesseret i."

Disse betragtninger står jeg naturligvis stadig ved, og jeg håber, at de på tilfredsstillende vis kan afvise enhver bekymring for, at kulturkanonen skulle have et nationalistisk anstrøg.

I den forbindelse vil jeg også gerne afvise ethvert forsøg på at koble kulturkanonen sammen med den borgerlige værdikamp, som handler om fundamentalisme kontra demokrati. Som beskrevet ovenfor anser jeg netop det apolitiske element som en af kulturkanonens fineste kvaliteter og har ingen hensigt om at lægge den ind i en bestemt politisk ramme. Efter de seneste dages debat kan jeg se, at det skabte unødig forvirring, da jeg i en politisk tale ved mit partis landsmøde omtalte kulturkanonprojektet, før fagudvalgene har gjort deres arbejde færdigt.

Jeg kan kun beklage, at mine udtalelser hos nogle har skabt det indtryk, at der skulle være indført ændringer i kommissoriet for kanonudvalgenes arbejde. Det er der ikke, og jeg er ked af, at landsrådstalen har givet anledning til tvivl på dette punkt. Kulturkamp og kanon er to forskellige ting. Kanonen er en hyldest til kunstens frihed og suverænitet, og kanonarbejdet skal ikke politiseres og indblandes i samfundsdebatten.

Den kulturelle kanon har ingen skjulte partipolitiske dagsordener, og udvælgelsen af kanonværkerne har jeg i sagens natur intet at gøre med. Den ligger trygt i hænderne på kanonudvalgenes medlemmer, som er valgt til opgaven på grund af deres faglige dygtighed og personlige integritet. Jeg ser frem til resultatet af deres store arbejde og glæder mig til, at vi alle kan gå på opdagelse i den skatkiste af kunstneriske oplevelser, som de vil præsentere os for.

Fra ministeriets side har vi på intet tidspunkt gjort forsøg på at styre udvalgenes arbejde i en bestemt retning, og det vil heller ikke ske. Jeg anser det for fuldstændigt afgørende for projektets troværdighed, at værklisterne på de enkelte kulturområder sammensættes af helt frie og uafhængige udvalg.

I det hele taget har denne debat på intet tidspunkt svækket min tro på kulturkanonens berettigelse. Jeg opfatter kulturkanonen som en slags kompas - som et udgangspunkt for samtale. Den skal ikke anvendes som et redskab fra statens side til at bestemme, hvad der er godt og skidt. Men den vil rumme en beskrivelse af noget, der er værdifuldt, ja nærmest umisteligt. Til glæde for os alle.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen