Dom i 4 statsstøttesager om TV 2

Retten i Første Instans ved EF-Domstolen har i dag givet Danmark medhold i, at Europa-Kommissionen traf en forkert beslutning i 2004, da den påstod, at TV 2 havde fået 628 mio. kr. for meget i statsstøtte i årene 1995-2002.

Den danske regering indbragte Kommissionens beslutning for EF-Domstolen i august 2004 med påstand om, at den skulle annulleres, bl.a. med den begrundelse, at den kapital, som var oparbejdet i TV 2 i den omhandlede periode, udgjorde en rimelig fortjeneste ved TV 2’s udførelse af public service-opgaverne, og at midlerne faktisk ikke blev brugt til krydssubsidiering af TV 2’s kommercielle aktiviteter. Nogenlunde samtidig indbragte også TV 2 sagen for domstolen med tilsvarende påstand og begrundelser.
 
Også Viasat og SBS indbragte Kommissionens beslutning for domstolen med påstand om, at den skulle annulleres – men med modsatte begrundelser. De to virksomheder mente bl.a., at TV 2’s public service-opgaver ikke var beskrevet tilstrækkelig detaljeret til, at Kommissionen kunne anerkende hele programfladen som public service, at det ikke var blevet ordentligt undersøgt, om der var tale om krydssubsidiering, og at Kommissionen tilsidesatte bevismateriale om, at TV 2 havde sat sine reklamepriser for lavt.
 
Dagens dom afviser klart Viasats og SBS’ påstande. Samtidig slår den fast, at Kommissionen ikke havde grundlag for i sin tid at fastslå, at opbygningen af kapital i selskabet ikke var rimelig og gennemtænkt med henblik på at sikre, at TV 2 kunne levere public service uanset udsving i reklameindtægterne. Derfor annulleres Kommissionens beslutning.
 
Dommen indebærer ikke, at TV 2 nu får penge retur fra staten. I forbindelse med rekapitaliseringen af TV 2, som fandt sted i forlængelse af, at TV 2 i 2004 betalte de 628 mio. kr. tilbage, lovede regeringen nemlig Kommissionen, at den ikke ville betale pengene tilbage til TV 2, hvis Danmark vandt sagen mod Kommissionen. 

Kulturminister Carina Christensen udtaler:

”Jeg er naturligvis rigtig glad for, at Retten i Første Instans har givet os ret i, at Kommissionen ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at TV 2 har fået for meget i statsstøtte. Herudover er det glædeligt at Domstolen slår fast, at de enkelte lande har ret til at definere deres eget public service TV bredt. 
 
Vi ved ikke endnu, om de andre parter i sagerne vil anke en eller flere af dommene til EF-Domstolen – det kan såvel Kommissionen som Viasat og SBS beslutte at gøre, og det skal ske inden for godt to måneder. Desuden er der som bekendt to yderligere sager, som drejer sig om rekapitaliseringen af TV 2, og de er ikke behandlet.  Så vi kan endnu ikke sætte punktum for sagen.
 
Det er fortsat regeringens hensigt at TV 2 skal privatiseres, så snart der er en tilstrækkelig afklaring af EU-sagerne og skabt afklaring af TV 2’s økonomi. Med dagens EU-domme er vi kommet et vigtigt skridt nærmere i retning af at få skabt et sådant grundlag for at komme videre med privatiseringsprocessen.” 

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder i Kulturministeriet Karen Dyssel, tlf.: 33 92 29 92
Afdelingschef i Kulturministeriet Jesper Hermansen, tlf.: 33 92 35 18