DR’s digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for brugerne

Som det fremgår af medieaftalen 2019-2023, skal alle DR’s digitaliserede programarkiver stilles til rådighed for brugerne i et søgbart arkiv.

Det søgbare digitaliserede programarkiv skal stå til rådighed inden medieaftaleperiodens udløb. Det skal ifølge aftalen ske på den mest brugervenlige og omkostningseffektive måde. Det fremgår i forlængelse heraf af DR’s public service-kontrakt, at ”Initiativet gennemføres inden for rammerne af den hertil afsatte økonomi i medieaftalen. Partierne bag medieaftalen for 2019-2023 skal senest den 1. januar 2020 forelægges forslag til implementering af det søgbare arkiv med henblik på stillingtagen hertil.” Der er i medieaftalen afsat 14 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. årligt i 2021-2023 til løsning af opgaven.

Det fremgår af medieaftalen for 2015 – 2018, at DR skal opretholde arkiv-tjenesten ”Bonanza” indtil DR over for aftalekredsen kan præsentere en tilfredsstillende løsning om et søgbart arkiv for befolkningen omfattende DR’s digitaliserede programarkiver.

Efter aftale med Kulturministeriet skal DR og Det kgl. Bibliotek (KB) gennemføre et udredningsarbejde. De skal i fællesskab finde en model, hvor KB varetager tilrådighedsstillelsen af DR’s arkivindhold for borgerne, herunder formidlingen af materialet på KB’s egen platform, mens DR alene leverer det digitale arkivmateriale til KB. DR og KB afslutter udredningsarbejdet senest med udgangen af juli måned 2019 i form af en rapport til Kulturministeriet. 

Senest den 1. januar 2020 forelægger ministeriet DR og KB’s forslag til implementering af den søgbare arkiv for partierne bag medieaftalen for 2019-2023, med henblik på aftalepartiernes stillingtagen hertil.