Finanslov med over 400 mio. kr. til nye kulturinitiativer

Årets finanslov rummer en række kulturpolitiske tiltag, der kommer borgere i hele landet til gode. I alt bliver der afsat over 400 mio. kr. til nye kulturinitiativer over de næste fire år.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er både glad og stolt over den nye finanslov. Den frigører penge til meget væsentli-ge intiativer på forskellige kulturområder. Vi forbedrer blandt andet borgernes muligheder for at stifte bekendtskab med kulturarven over hele landet, ligesom vi også styrker børn og unges forhold til kunst og kultur.”

Bedre adgang til kulturarven

En af de væsentligste initiativer i finansloven handler om at forbedre borgernes adgang til den fælles kulturarv. Fra 2006 gennemfører regeringen og Dansk Folkeparti gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statslige og statsanerkendte museer samt for alle til de permanente samlinger på Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet.

Derudover vil aftaleparterne bag finansloven også anvende 40,5 mio. kr. årligt fra og med 2007 til initiativer, der skal styrke formidlingen af kulturarven. Initiativerne vil blandt andet vedrøre forbedrede åbningstider og tilgængelighed, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng. Den nærmere udformning vil ske på baggrund af anbefalingerne fra det udredningsarbejde, der er sat i gang som opfølgning på finanslovaftalen for 2005 med henblik på at belyse museernes formidlingsindsats med videre. Udredningsarbejdet skal være afsluttet ultimo 2005.

I alt anvender regeringen og Dansk Folkeparti 34,5 mio. kr. i 2006 og 75 mio. kr. årligt fra 2007 og frem til styrkelse af adgangen til kulturarven, hvilket svarer til 259,5 mio.kr. for perioden 2006-2009.

Aftale om kultur mv.

Regeringen har også indgået aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye kulturelle samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling mv. Aftalen sikrer i alt yderligere 129 mio.kr. til kulturområdet i perioden 2006-2009. Blandt initiativerne i aftalen er:

     

  • Udbredelse af huskunstnerordningen og andre initiativer for børn og unge.
  • Styrkelse af talentudviklingen på musikskoler og kulturskoler.
  • Styrkelse af kultur- og erhvervssamarbejdet.
  • International teaterudveksling.
  • Udvidet brugerservice på Statens Arkiver.
  • Styrkelse af formidlingsindsatsen på Gl. Estrup – Jyllands Herregårdsmuseum.
  • Sikring af formidling og vedligeholdelse af Fregatten Jylland.

Roskilde Domkirke

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev det aftalt at give tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Der er på årets finanslov for 2006 afsat 50 mio. kr. (2005-priser). Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at anvende yderligere 13 mio. kr. til renoveringen i 2007, hvorefter det samlede beløb udgør 64 mio.kr. (2006- priser).

Rosenborg Slot

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at anvende 17,4 mio.kr. i perioden 2006 til 2007 til en nødvendig forstærkning og renovering af gulvet i Riddersalen mv., heraf går 8,5 mio.kr. til dækning af museets indtægtstab, udgifter til nedpakning af museumsgenstande mv. som følge af renoveringen, mens der anvendes 8,9 mio.kr. til selve renoveringen af gulvet.

Det skal desuden undersøges, om det er muligt at belyse Rosenborg Slot efter mørkets frembrud med henblik på at synliggøre en af Københavns seværdigheder. Der afsættes 0,5 mio.kr. hertil.

Offentlighedens adgang til ejendomme med historisk og kulturel værdi
Staten ejer en række slotte og ejendomme med historisk og kulturel værdi, der anvendes som kontorer og lignende, hvorfor offentlighedens adgang er begrænset.

Parterne bag finansloven er enige om, at der iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at identificere de ejendomme, hvis historiske og kulturelle værdi er af betydelig interesse for offentligheden. Udredningsarbejdet skal endvidere belyse de prakti-ske muligheder for og de økonomiske konsekvenser af at give offentligheden øget ad-gang. Udredningsarbejdet foretages i et samarbejde mellem Kulturarvstyrelsen samt Slots- og Ejendomsstyrelsen. Arbejdet skal være afsluttet medio 2006, hvorefter parter-ne drøfter den konkrete opfølgning. 

Mere lempelig arkivadgang

Parterne bag finansloven deler den opfattelse, at der skal være god adgang til de offent-lige arkiver. Regeringen vil sikre en så liberal dispensationspraksis som muligt i forhold til arkivlovens tilgængelighedsbestemmelser mv.

Grænsehandel

Det skønnes, at fire ud af fem blanke DVD’er, der anvendes i Danmark, købes i udlan-det. Herved udhules grundlaget for afgiften på blanke DVD’er, som via CopyDan tilfal-der rettighedshaverne, samt skatte- og momsgrundlaget i Danmark. Parterne er enige om at nedsætte afgiften på blanke DVD’er efter drøftelse med de involverede parter.

Parterne er desuden enige om, at regeringen i 2006 gør status over udviklingen i og analyser af grænsehandelen bl.a. med henblik på at vurdere behovet for yderligere tiltag på området.

De økonomiske initiativer fordeler sig således over de kommende fire år:

Nye kulturinitiativer på finansloven for 2006

Mio. kr. 2006 pl. 2006 2007 2008 2009 2006-2009
Bedre adgang til
 kulturarven
34,5 75,0 75,0 75,0 259,5
Gratis adgang til museer 34,5 34,5 34,5 34,5  -
Yderligere formidlings-
      initiativer
 - 40,5 40,5 40,5  -
 Aftale om kultur mv. 28,5 33,5 33,5 33,5 129,0
 Rosenborg 2,4 15,5  -  - 17,9
Ialt 65,4 124  

108,5

108,5 406,4

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, tlf: 3392 9821
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598