Forslag om børneattester fremsættes

Kulturministeriet fremsætter i dag et lovforslag om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Der er i hovedsagen tale om en genfremsættelse af det forslag til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (L72), som blev fremsat den 27. oktober 2004, men ikke blev færdigbehandlet i forrige samling, med enkelte mindre ændringer.
 
Lovforslaget har til formål at gøre det obligatorisk at indhente en såkaldt børneattest, når daginstitutioner, skoler, fritidsklubber, idrætsforeninger osv. ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Initiativet skal ses som led i regeringens samlede indsats vedrørende bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

En børneattest er en attest, der indeholder oplysninger om tidligere domme for overgreb mod børn under 15 år. Oplysningerne slettes ikke, men bliver stående, så længe de findes i Kriminalregisteret, hvilket i praksis typisk vil sige indtil den dømte fylder 80 år.

De væsentligste ændringer er følgende:

     

  • Lovforslaget genfremsættes som en  rammelov, dog således at udkast til bekendtgørelser fra de berørte ministerier vedlægges som bilag til lovforslaget. De endelige bekendtgørelser vil være udfærdiget inden Folketingets vedtagelse af lovforslaget.
  • Der er lavet en positiv og klar afgræsning i bekendtgørelserne af, hvilke myndigheder og private og juridiske personer der omfattes af pligten til indhentelse af børneattester, og hvilke former for jobfunktioner, der er tale om, fx trænere. Det har samtidig den konsekvens, at det ikke er alle institutioner, myndigheder m.v. eller personkreds, der bliver omfattet af den obligatoriske indhentelse af børneattester.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Seksuelle overgreb mod vores børn skal for enhver pris undgås. Det lovforslag jeg i dag fremsætter om indhentelse af børneattest er et led i bestræbelserne på at nå dette mål. Lovforslaget har været sendt i bred høring, og det er glædeligt at konstatere, at langt de fleste høringsinstanser hilser lovforslaget velkomment og netop ser det som et vigtigt led i kampen mod pædofili.”

Lovforslaget beskæftiger sig som nævnt alene med indhentelse af børneattester. Lovforslaget har således ikke direkte noget med Justitsministeriets indberetningscirkulære at gøre, som vil give mulighed for, at der videregives oplysninger om sigtelser for pædofili; indberetningscirkulæret, der er ved at blive revideret, indgår i lighed med børneattestforslaget i regeringens samlede indsats vedrørende bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf.: 3392 3568
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598