Gennemførelse af medieaftalen for 2019 – 2023

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 29. juni 2018 en medieaftale for perioden 2019 – 2023. Mange af punkterne er blevet gennemført og enkelte iværksættes i 2019.

En lang række af punkterne i medieaftalen er blevet gennemført i løbet af efteråret 2018: ændring af radio- og tv-loven (som følge af afskaffelsen af medielicensen, ny bestyrelse for DR mv.), ny public service-kontrakt med DR, nye public service-kontrakter med de regionale TV 2-virksomheder, ny public service-tilladelse til TV 2 DANMARK, nedsættelse af licensen og ophævelse af sportslisten. Andre punkter er i proces som for eksempel genudbud af lokal-tv-sendemulighederne i MUX 1, hvor et udkast til udbudsbekendtgørelse har været i udsendt i bred høring. Endelig har der i kredsen af partier bag medieaftalen været drøftelser af genudbuddet af den fjerde, landsdækkende radiokanal og af processen i forbindelse med udbud af den nye radiokanal og den nye tv-kanal. 

Der er dog også enkelte punkter, som først iværksættes i 2019, nemlig de indledende drøftelser i medieaftalekredsen af principperne for fordeling af public service-puljen, rammerne for streamingtjenesternes forpligtelse til investering i dansk indhold og prisfastsættelse for DR’s tilrådighedsstillelse af tv-programmer, som DR ikke selv forventer at anvende. 

Public Service-Puljen

Det fremgår af medieaftalen, at principperne for fordeling af midlerne i Public Service-Puljen samt rettighedsmæssige forhold fastsættes inden udgangen af oktober 2018 efter aftale med partierne bag medieaftalen. Videre følger det, at aftalepartierne inden udgangen af 2018 skal tage stilling til, om og evt. i hvilket omfang de gældende regler for reklamer fremover skal finde anvendelse for indhold støttet af puljen.

Kulturministeriet er i færd med at udarbejde et oplæg til medieaftalekredsen om den nye ordning, som i henhold til medieaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2020. Det er tanken, at dette oplæg og drøftelsen i medieaftalekredsen heraf skal give rammerne for udarbejdelse af et lovudkast, som skal sendes i høring medio 2019. 

Streaming-investeringsforpligtelse

Det fremgår af medieaftalen, at den nærmere udmøntning af ordningen aftales i efteråret 2018 mellem parterne bag medieaftalen. Forpligtelsen skal gælde alle streaming-tjenester på det danske marked, herunder udenlandske tjenester, der retter deres aktiviteter mod Danmark.  

Kulturministeriet forventer ultimo 2018 at iværksætte en kortlægning af streaming-tjenester på det danske marked og deres forretningsmodeller. Kortlægningen, der gennemføres af et eksternt konsulentfirma, skal indgå som grundlag for udarbejdelse af oplæg til medieaftalekredsen om den nærmere udformning af ordningen, herunder nærmere afgrænsning af hvilke streamingtjenester der bør være omfattet. På baggrund af drøftelsen i medieaftalekredsen af oplægget udarbejdes der efterfølgende et lovudkast med henblik på udsendelse i høring medio 2019. 

Tilrådighedsstillelse af DR’s egenproduktioner m.v.

Det fremgår af medieaftalen, at DR skal stille DR-egenproduktioner, som DR ikke selv anvender, til rådighed for andres medieplatforme, m.m. DR aktuelt planlægger at anvende produktionerne. Der skal i henhold til medieaftalen igangsættes et udredningsarbejde med det formål at opstille de nærmere principper for fastsættelse af en fair markedspris for tilrådighedsstillelse af denne type produktioner med henblik på ikrafttræden hurtigst muligt, dog senest den 1. januar 2020. Der skal i den forbindelse – også ifølge medieaftalen – ses på prisfastsættelsen for tilrådighedsstillelse af DR’s arkivklip til kommerciel brug og ikke-kommerciel brug.

Der er behov for ekstern konsulentbistand til dette udredningsarbejde. Kulturministeriet forventer at udbyde konsulentopgaven primo 2019 med henblik på at kunne forelægge resultatet heraf for medieaftalekredsen før Påske 2019.