Grundlag for Idrætspolitisk Analyseinstitut (IPAI)

Mission


Idrætspolitisk Analyseinstitut eksisterer for at skabe overblik over og indsigt på idrætsområdet nationalt og internationalt, analysere konsekvenser af og perspektiver ved idrætspolitiske initiativer samt initiere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål.
Vision
Idrætspolitisk Analyseinstitut stiler mod at bidrage til en alsidig og nuanceret idrætspolitisk debat om idrættens udvikling og formuleringen af idrætspolitiske strategier. Instituttet skal i den forbindelse

   

 • Skabe indsigt i sammenhængen mellem idræt, kultur og samfund
 • Skabe overblik over aktuel forskning på området nationalt og internationalt
 • Gennemføre udredninger, undersøgelser og evalueringer af betydning for idrættens udvikling
 • Vurdere rækkevidden af idrætspolitiske initiativer
 • Kommunikere indsigt og viden til offentligheden på en tilgængelig og relevant måde
 • Med udgangspunkt i aktuelle forskningsresultater stille spørgsmål til den idrætspolitiske udvikling og tilskynde til idrætspolitisk debat

Værdier


Instituttets arbejde vil være baseret på

Uafhængighed: Instituttets arbejde må ikke være bundet af politiske hensyn eller interesseorganisationer. Kun derved sikres dets uantastelighed og troværdighed.
Faglighed: Instituttets arbejde skal være baseret på en høj grad af forskningsmæssig kompetence kombineret med en evne til at kommunikere. Kun derved sikres den nødvendige saglighed.
Relevans: Instituttets arbejde skal have væsentlig betydning for idrættens aktører og idrættens udvikling. Kun derved sikres aktualitet og dynamik.
Gennemslagskraft: Instituttet skal være i stand til at fremlægge resultaterne af dets arbejde til offentligheden på en tilgængelig og interessevækkende måde. Kun derved kan instituttet præge den idrætspolitiske dagsorden.

Opgaver


Instituttets arbejde skal især være baseret på forskning inden for de samfundsvidenskabelige discipliner, men kan i relevant omfang også inddrage andre forskningsområder.
Instituttet skal være i stand til at sammenfatte, bearbejde og formidle aktuel og relevant forskning fra ind- og udland. Samtidig skal instituttet have kapacitet til selv at gennemføre forskningsmæssige udredninger, undersøgelser og evalueringer – både på eget initiativ og på opdrag fra andre.

Det forudsættes, at instituttet opbygger et tæt samarbejde med idrætsuddannelserne ved universiteterne og relevante forskningsmiljøer. Instituttet kan således, hvis det skønner det nødvendigt, rekvirere projekter og kompetencer hos andre forskningsmiljøer.

Struktur


Instituttet er en selvejende institution under Kulturministeriet.

Kulturministeren udpeger en bestyrelse på 7 medlemmer, der skal have det overordnede ansvar for instituttet og dets virke. Tre af medlemmerne beskikkes efter indstilling fra Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, og ministeren skal ved udpegning af de øvrige sikre, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer grundlæggende værdier og kompetencer i instituttets arbejde.

Bestyrelsen udarbejder instituttets vedtægter, som skal godkendes af kulturministeren.
Instituttets daglige ledelse varetages af en direktør.

Bestyrelsen og direktøren udarbejder i samarbejde en flerårig handlingsplan for instituttet. Planen skal udpege relevante satsningsområder for instituttets aktiviteter.

Instituttet etablerer et perspektivforum bestående repræsentanter for relevante interessenter såsom idrættens organisationer, Team Danmark, Lokale- og Anlægsfonden, kommunale myndigheder, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet og Integrationsministeriet. Perspektivforum’et indkaldes en gang årligt til at indgå i en dialog om instituttets virksomhed.

Kulturministeriet indgår en resultatkontrakt med instituttet.

Finansiering


Instituttet finansieres ved en grundbevilling fra Kulturministeriet. Denne bevilling skal finansiere de grundlæggende analyser og udredninger i henhold til instituttets handlingsplan. Grundbevillingen skal også sikre den løbende drift af instituttets grundlæggende funktioner, dvs. husleje, administration, bibliotek, opdatering og bearbejdning af national og international forskning, kommunikation etc.

Yderligere indtægter skal hidrøre fra rekvirerede opgaver og anden indtægtsdækket virksomhed.

Hjemsted


Instituttet får til huse i Lokale- & Anlægsfonden. Instituttet er uafhængig af Lokale- & Anlægsfonden, men kan efter nærmere aftale dele visse administrative funktioner med fonden f.eks. regnskab, IT, sekretærbetjening etc.

Opbygning


Ministeren nedsætter en bestyrelse pr. 1. januar 2004. Frem til 1. april 2004 ansætter bestyrelsen en direktør og indgår aftale med Lokale- & Anlægsfonden om leje af lokaler og fælles drift. Inden 1. januar 2005 udarbejder bestyrelsen en handlingsplan i samarbejde med direktøren, og det øvrige personale ansættes i overensstemmelse hermed.

Det må forventes, at instituttet i opbygningsfasen inddrager eksisterende viden og kompetencer hos relevante forskningsmiljøer. I de første 2-3 år vil det således være nødvendigt, at instituttet trækker på ekstern bistand især inden for områderne

   

 • Udviklingen i den frivillige idræt
 • Befolkningens idrætsdeltagelse
 • Dansk idrætspolitik
  Det anslås, at der skal anvendes op til 750.000 kr. pr. år til denne videns- og kompetenceoverførsel.