Henvendelse fra EU-Kommissionen vedrørende principper for udbud af digitalt tv (DTT)

Kulturministeriet har d.d. modtaget henvendelse fra EU-kommissionens konkurrencedirektorat, hvori Kommissionen beder om at få oplyst baggrunden for beslutningen om at udbyde fire DTT-sendemuligheder til én operatør (”gatekeeper”), jf. mediaftalepartiernes beslutning herom i juni i år.

Bl.a. vil Kommssionen gerne vide, på grundlag af hvilke objektive forhold det findes berettiget dels at begrænse antallet af digital-tv-net, der kan udvikles i Danmark, dels at meddele en 12-årig eneret. Kommisionen henviser i den forbindelse til et direktiv (2002/77/EF) om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (”konkurrencedirektivet”).
 
I forbindelse med høringen over forslag til udmøntning af beslutningen fra juni i en bekendtgørelse er spørgsmålet om den danske models forenelighed med konkurrencedirektivet blevet rejst af flere høringsparter, bl.a. med henvisning til Kommissionens kritik af forholdene i Sverige, hvor tilladelser udstedes til programforetagender med krav om bl.a. benyttelse af ét bestemt selskab, Boxer, til at håndtere salg af programmer til svenske husstande. Kulturministeriet har på den baggrund forelagt spørgsmålet for Kammeradvokaten, der på det foreliggende grundlag finder, at den valgte model efter omstændighederne overordnet må anses for at være i overensstemmelse med hensynene bag EU-lovgivningen. Kammeradvokaten lægger i den forbindelse til grund, at gatekeeper vil være i reel konkurrence med andre platforme, og at det er nødvendigt at begrænse antallet af tilladelser (gatekeepere) for at sikre at der via sendemulighederne kan tilbydes seerne et bredt og varieret programudbud mv., og at antallet af sendemuligheder giver gatekeeper et solidt forretningsmæssigt grundlag for at drive sin virksomhed.  
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”EU’s konkurrencemyndighed er naturligvis velkommen til at stille de spørgsmål til udbuddet, som de finder relevante. Vi vil hurtigst muligt tage kontakt til Kommissionen for nærmere at redegøre for principperne for udbuddet af de digitale sendemuligheder. I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at det jo i høj grad er ønsket om at øge konkurrencen på det danske tv-marked, der ligger bag ved beslutningen om at udbyde alle kommercielle sendemuligheder til én gatekeeper og derved skabe grundlaget for en ny stærk spiller på markedet – en spiller som kan tilbyde de danske seerne et bredt og varieret programtilbud i konkurrence med øvrige udbydere af tv, herunder de eksisterende satellit- og kabeloperatører. Der vil naturligvis blive tale om et åbent og ikke-diskriminerende udbud.
 
Vi skal i næste uge i medieaftalekredsen have en generel drøftelse af retningslinierne for DTT-udbuddet, baseret på de indkomne høringssvar. I den forbindelse vil vi naturligvis også tage en drøftelse af Kommissionens henvendelse.” 

Download EU-kommissionens henvendelse (pdf)
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf: 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98