Højskolerne får bedre udviklingsmuligheder

Med den kommende finanslov styrkes højskolernes muligheder for udvikling og synlighed.

For at styrke højskolernes mulighed for yderligere at engagere sig i lokale, europæiske og globale forhold oprettes en udviklingspulje på 7 mio. kr. til højskolernes folkeoplysende og internationale aktiviteter.

Der afsættes 4 mio. kr. til klima- og energiforbedringer på de højskoler, der har kulturhistorisk værdifulde bygninger. Midlerne er en udvidelse af Kulturministeriets pulje fra 2012 til klima- og energiforbedringer på højskoler. 

For at støtte de tre seniorhøjskoler i en tilpasning af deres kurser får de i næste tre år hver tilført 300.000 kr. i ekstra grundtilskud.

Endelig betyder en omlægning af skolernes driftstakster, at højskolernes pædagogiske udvikling styrkes, ligesom de mindre og sårbare højskoler støttes gennem en forøgelse af grundtilskuddet på 75.000 kr. pr. skole.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Højskolerne er et vigtigt element i den danske samfundsmodel, der er præget af tillid, flade hierarkier og tradition for samarbejde. Med finansloven understøtter vi den positive udvikling, som højskolerne har vist de senere år med stigende elevtal. De nye initiativer skal ses i forlængelse af regeringens forslag til en ny højskolelov, hvor vi gør op med nogle af de snærende Tvind-regler og giver højskolerne mere frihed. Blandt andet bliver der mulighed for, at højskolerne engagerer sig mere aktivt i deres lokalområder. Med en ny lov og nye incitamenter giver vi bedre vilkår for at udvikle skoleformen, og for at højskolerne kan gøre sig synlige i samfundsdebatten.”

Yderligere oplysninger

Undervisningskonsulent Jesper Moesbøl,
Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 34

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16