Høring over ændring af radio- og fjernsynsloven

Kulturministeriet har i dag efter aftale med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet sendt et udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven, lov om leje og lov om leje af almene boliger i høring med frist den 4. januar 2016.

Med forslaget søges lovgivningen (såvel radio- og fjernsynsloven som lejeloven og almenlejeloven) ændret, så husstande med nærmere angivne undtagelser får mulighed for at blive fritaget for tilslutning og betaling til fælles programforsyning i deres ejendom, andelsboligforening e.l.

Endvidere foreslås i radio- og fjernsynsloven indarbejdet en hjemmel til at udstede tilladelse til en ”gatekeeper” til distribution af kommerciel digital radio.

Endelig foreslås enkelte mindre tekniske ændringer af radio- og fjernsynsloven.

Fristen for afgivelse af høringssvar er 4. januar 2016. Lovforslaget ventes fremsat i første halvdel af februar 2016.

Se høringsmaterialet på Høringsportalen.dk