Kendelse fra Biblioteksafgiftsnævnet

Biblioteksafgiftsnævnet har afsagt kendelse i en sag om biblioteksafgift til ”anden bidragsyder”.

Biblioteksafgiftsnævnet har afsagt kendelse i en sag, hvor en forfatter havde klaget over manglende biblioteksafgift for to titler. Kulturstyrelsen havde i den oprindelige sag havde vurderet, at klager havde medvirket som ”anden bidragyder”, hvilket ikke berettiger til biblioteksafgift. 

Biblioteksafgift udbetales til forfattere, oversættere m.v., der har bøger stående på bibliotekerne. Størrelsen af den afgift, som f.eks. en forfatter modtager, beregnes ud fra et pointsystem, der bygger på antallet af bøger, forfatteren har stående på bibliotekerne, bøgernes sideantal og det pointtal, som tildeles de forskellige kategorier af bøger. Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002 om biblioteksafgift, § 2, at kun forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister er berettigede til biblioteksafgift for de værker, de har skrevet eller bidraget til. Andre bidragydere, såsom redaktører og personer, der har bearbejdet et værk fagligt eller sprogligt, kan ikke få biblioteksafgift for dette arbejde. 

Biblioteksafgiftsnævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at klagers indsats har bestået af en tekstuel bearbejdning, hvor noget tekst er tilføjet, andet er slettet, navne, og alder på bidragyderne er ændret, og de enkelte bidrag har fået en overskrift/titel. Nævnet udtalte, at klagers indsats alene er af redaktionel karakter. Klager var således ikke berettiget til biblioteksafgift, jf. Biblioteksafgiftslovens § 2, og fik derfor ikke medhold i sin klage. 

Se afgørelser fra Biblioteksafgiftsnævnet 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen,
Kulturministeriet, tlf.: 51 88 67 69