Kommissorium for DR-undersøgelse aftalt

Kulturminister Brian Mikkelsen er blevet enig med alle Folketingets partier om et kommissorium for en revisorundersøgelse af DR-Byen.

Formålet med undersøgelsen er at gennemgå DR’s byggeprojekt i Ørestaden med henblik på at vurdere de væsentligste årsager til til fordyrelsen af byggeriet i forhold til de 3,0 mia.kr. (1999-priser), som fremgik af det oprindelige beslutningsgrundlag fra 1999. Desuden skal undersøgelsen klarlægge informationsstrømmene i DR’s projektorganisation og ledelse i forbindelse med den senest udmeldte forhøjelse af budgettet for byggeprojektet fra 3,37 mia.kr. til 4 mia.kr. Undersøgelsen skal skabe grundlaget for en efterfølgende politisk stillingtagen til spørgsmålet om ansvarsplacering.
 
Undersøgelsen skal omhandle og beskrive følgende forhold:

     

  • Hændelsesforløbet siden projektets start
  • Udgjorde forarbejdet et godt grundlag for gennemførelse af byggeprojektet?
  • Har DR og DR´s byggeorganisation gennemført en effektiv styring af byggeprojektet?
  • Har ledelsesfokuseringen på projektet været tilstrækkelig i tiden fra bestyrelsens godkendelse af den økonomiske handlingsplan i april 2005 frem til budgetoverskridelserne i 2006?

Undersøgelsen gennemføres af to eller flere uafhængige revisionsfirmaer i fællesskab. Den skal basere sig på:

     

  • Gennemgang af alle relevante dokumenter såsom oversigter over DR’s organisationsstruktur, beslutningsstruktur, beskrivelser af anvendte projektstyringsværktøjer, økonomistyringssystemer, rapporteringssystemer og ledelsesinformationssystemer, interne notater omhandlende bl.a. rapporteringer, planer/beslutningsoplæg, beslutninger og udmøntning heraf.
  • Interviews med nøglepersoner i DR’s byggeorganisation og ledelse samt eventuelt DR’s direktion og bestyrelse.

Der skal i fornødent omfang indhentes særlig byggesagkyndig bistand. Der skal endvidere anvendes advokatbistand, såfremt dette vurderes nødvendigt. Undersøgelsen skal være afsluttet og en rapport herom afgivet til Kulturministeriet senest med udgangen af 2007.

Download kommissoriet her (pdf)

Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf: 3392 3518
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598