Kommunalreformen på kulturområdet vedtaget med bredt flertal

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i dag de fire lovforslag, der udmønter kommunalreformen på kulturområdet.

Lovforslagene skaber en forenklet støttestruktur med en klar arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat på kulturområdet, og sikrer samtidig en balance mellem forankringen af kulturaktiviteterne i de nye og større kommuner og de tværgående nationale hensyn i kulturpolitikken. Bag vedtagelsen af lovforslagene stod regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Kommunalreformen vil i større eller mindre omfang komme til at påvirke en lang række institutioner og tilskudsmodtagere på kulturområdet.

Teaterområdet: Ansvarsfordelingen mellem stat og kommuner opretholdes generelt på teaterområdet, mens amternes hidtidige opgaver overtages af staten. Billetkøbsordningerne nedlægges, men midlerne anvendes fortsat til formidling af teatrenes og teaterforeningernes aktiviteter. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab videreføres som samlet organisation under navnet Hovedstadens Teater, der etableres allerede fra 1. januar 2006. der udpeges en selvstændig bestyrelse og HURs hidtidige bidrag overtages af staten.

Musikområdet: Staten fastholder sit engagement i musikskolerne, som fortsat vil være delt ansvar mellem stat og kommunerne. Det samme er tilfældet for landsdelsorkestrene, basisensemblerne og de rytmiske spillesteder, hvor staten dog overtager amternes hidtidige finansiering af aktiviteterne. Staten overtager det fulde ansvar for finansieringen af de musikalske grundkurser.

Museumsområdet: Ansvarsfordelingen vil fortsat være delt mellem kommuner og stat. Kommunerne overtager efter en overgangsordning på fire år amternes hidtidige tilskud til museer med almindelig tilskudsordning (§15 museerne) og staten overtager amternes finansiering for så vidt angår museer med særlig tilskudsordning (§16 museerne)

Fortidsmindeområdet: Kommunerne overtager amternes hidtidige plejeopgaver, mens staten overtager de amtslige tilsynsopgaver.

Zoologiske anlæg: De nuværende amtslige bidrag integreres i den bestående statslige tilskudsordning.

Uddannelsesområdet: For de uddannelsesinstitutioner, hvor der tidligere har været et amtsligt engagement overgår dette engagement til staten. Det gælder dog ikke Odsherreds Teaterskole, hvor den amtslige finansiering søges videreført af kommunerne.

Ikke-lovbestemte tilskud: Alle ikke-lovbestemte amtslige tilskud overgår efter en fire-årig overgangsperiode til kommunerne. 
 
Kulturministeriet går nu sammen med amter og kommuner i gang med at implementere kommunalreformen. Lovgivningen skal udmøntes i konkretiserende bekendtgørelser, støtteordninger skal justeres, og i mindre målestok skal der fastlægges personaleoverflytninger i takt med opgaveoverførslen.

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf.: 3392 3518
Pressechef Martin Østergård-Nielsen, tlf.: 3392 3598