Kulturministeren følger op på kritik af statsrevisorerne

Statsrevisorerne har i dag afgivet beretning til Folketinget om TV 2-regionernes virksomhed. Beretningen indeholder en kritik af såvel de regionale TV 2-virksomheders interne økonomistyring som Kulturministeriets overordnede styring af virksomhederne i kraft de indgåede public service-kontrakter mv.

Kulturminister Bertel Haarder siger

"Det er en kritik, som jeg tager alvorligt. Det er vigtigt, at de regionale TV 2-virksomheder forvalter licensmidlerne så effektivt som overhovedet muligt inden for de rammer, som politikerne udstikker. Danskerne har krav på, at vi får det optimale ud af licensmidlerne. De regionale TV 2-virksomheder er kendetegnet ved en høj grad af autonomi, hvorfor ministeriets styring af virksomhedernes aktiviteter og økonomi hidtil primært er sket gennem indgåelse af public service-kontrakter med virksomhederne og opfølgning herpå. Jeg vil nu nærmere overveje, hvilke initiativer jeg kan tage for at imødekomme kritikken."

Fakta om de regionale TV 2-virksomheder

De regionale TV 2-virksomheder er selvstændige institutioner, der primært finansieres af licensmidler. For hver virksomhed er nedsat et repræsentantskab, der vælger bestyrelsen på nær medarbejderrepræsentanten. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af virksomheden. Bestyrelsen har således bl.a. det overordnede programansvar og fastsætter årligt budgettet for virksomheden. Som opfølgning på de indgåede medieaftaler, indgås der mellem kulturministeren og bestyrelsen for den enkelte regionale TV 2-virksomhed en 4-årig public service-kontrakt, der nærmere fastlægger de forpligtelser, som virksomhederne forudsættes at efterleve som modydelse for de tildelte licensmidler. De regionale TV 2-virksomheder afgiver årligt en redegørelse for opfyldelsen af forpligtelserne til det uafhængige Radio- og tv-nævn, der udtaler sig herom.

Læs beretningen på Rigsrevisionen.dk

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, 22 76 51 16