Kulturministeren nedsætter lokale kulturarbejdsgrupper

Kulturminister Marianne Jelved har holdt kulturpolitisk topmøde for kommuner og kulturelle aktører fra hele landet. Fem arbejdsgrupper skal komme med anbefalinger og konkrete initiativer til, hvordan vi udfolder det store potentiale, der ligger i kulturen rundt omkring i landet.

Ministeren har for nyligt afsluttet en serie besøg rundt i landet under overskriften ”KulturDanmark”. På topmødet i Vejle d. 12. blev al inspirationen samlet, og det blev diskuteret mødet, hvordan kunsten og kulturen kommer til at spille en endnu større rolle i alle egne af landet. 

Kulturministeren har nu nedsat fem kulturarbejdsgrupper, som skal arbejde videre med temaet frem til oktober 2013. Kulturarbejdsgrupperne består af repræsentanter fra et bredt udsnit af det kulturelle Danmark, herunder kommunale og statslige forvaltningsorganer, kulturinstitutioner, foreninger og kulturaktører i bred forstand. Til hver gruppe er udnævnt en tovholder med indsigt i gruppens tema. 

”På min inspirationstur rundt i landet, og i diskussionerne på det kulturpolitiske topmøde, er jeg blevet bekræftet i, at der er et stort potentiale i kulturen rundt omkring i landet,” siger Kulturminister Marianne Jelved og fortsætter:
”Det sprudler af ideer overalt. Dem skal vi have sat fokus på, så flere kan få glæde af kulturen i alle egne af landet. Derfor er jeg også glad for, at så mange gode kræfter har valgt at tage del i arbejdet i arbejdsgrupperne, og jeg glæder mig meget til at følge grupperne frem til efteråret.” 

Fem arbejdsgrupper med hvert sit tema

De fem arbejdsgrupper har følgende temaer:

Børn og unges møde med og engagement i kunst og kultur

1. Børn og unges muligheder for at møde kunst og kultur og deltage aktivt og engageret i kulturelle aktiviteter skal styrkes, herunder børn og unges muligheder for selv at prøve kræfter med kunsten. Tovholder: Anne-Kristine Mortensen, Børnekulturens Netværks sekretariat)

2. Talentpleje blandt børn og unge skal styrkes og vedligeholdes, så fødekæden gøres robust. Tovholder: Anne-Dorte Krog, rådmand i Aalborg Kommune. 

Et aktivt og engagerende kulturliv både i byområder og landdistrikter

3. Udviklingen i nærområderne skal styrkes gennem fokus på folkeoplysning og foreningers vilkår og funktion i forhold til kulturområdet.
Tovholder: Lisbeth Trinskjær, forstander Ubberup Højskole.

4. Samarbejdet på tværs af kulturinstitutioner, skoler, dagsinstitutioner, foreninger og arbejdsmarkedets parter skal styrkes med henblik på at højne et aktivt kulturliv alle steder i landet.
Tovholder: Mette Dybkjær, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Synliggørelse af kulturen

5. Så mange som muligt skal have kendskab til den kultur, der allerede findes. Kendskabet til kulturaktiviteter over hele landet skal øges gennem bedre markedsføring og formidling og et styrket samarbejde mellem kulturaktører og turistbranchen for at øge kulturturismen. Det er både en vej til mere kulturel dannelse, et bud på øget mulighed for økonomisk bæredygtighed for lokale kulturaktører.
Tovholder: Jørgen Christensen, Small Danish Hotels. 

 

Kulturarbejdsgrupperne har til formål at komme med anbefalinger eller konkrete initiativer til samarbejdsprojekter eller videreudvikling af eksisterende initiativer inden for gruppens tema. 

Initiativerne skal som udgangspunkt kunne finansieres inden for eksisterende midler. Formatet for slutproduktet skal være kortfattet og præcis og overleveres til kulturministeren i løbet af oktober 2013.

Læs mere om KulturDanmark her på hjemmesiden