Kulturministeren vil styrke musikskolernes tilbud i hele landet

Musikskoletænketanken fremlægger i dag resultater og anbefalinger for udviklingen af fremtidens musikskolelandskab. Det sker i forbindelse med Kulturmødet Mors. Kulturministeren vil følge op på anbefalingerne.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Musikskolerne er centrale bærere af en musikalsk kulturarv og en musikkultur, baseret på aktiv musikud¬øvelse. Det er vigtigt i forhold til musik¬kens plads i samfundet og fastholdelsen af musikudøvelse som en central kunstnerisk udtryksform. Musikskolerne spiller også en vigtig rolle som lokale kulturinstitutioner. 

Musiktænketankens rapport viser imidlertid også, at musikskolerne er udfordret. For det første fordi sammensætningen af musikskolernes elever er socialt skæv, for det andet fordi antallet af elever – især de små elever under 6 år – har været faldende over en længere årrække.

Der er brug for, at vi sikrer musikskolernes arbejde fremadrettet, og jeg vil derfor indkalde alle Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan vi bedst muligt følger op på de mange interessante resultater og anbefalinger i rapporten. Ét område springer for mig særligt i øjnene som nøglen til at nå ud til flere med den aktive musikkultur, som findes på musikskolerne, nemlig samarbejdet med folkeskolen. Andre mulige tiltag kunne f.eks. være en fornyelse af den statslige støttemodel og en styrket uddannelse af musikskolelærere.”

Der er i rapporten en hel del anbefalinger, der retter sig mod musikskolerne selv og mod kommunerne. Ministeren vil imidlertid gerne drøfte de mere overordnede politiske perspektiver af rapporten med partierne. 

Baggrund for Musikskoletænketanken

Musikskoletænketanken blev nedsat i marts 2016 og fik til opgave at se på musikskoleområdet, herunder at udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne står overfor, og på den baggrund komme med anbefalinger til et fremtidigt musikskolelandskab. 

Arbejdet afsluttes i dag ved offentliggørelsen af en rapport, der skitserer 11 indsatsområder og en række anbefalinger til fortsat udvikling af musikskolerne. Disse præsenteres og diskuteres i dag i forbindelse med Kulturmødet Mors. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16