Lov om biblioteksvirksomhed lever op til intentionerne

Kulturminister Brian Mikkelsen offentliggør i dag resultaterne af det arbejde, der har fundet sted det seneste års tid med evaluering af lov om biblioteksvirksomhed.

Loven virker efter hensigten. Det viser evalueringens meget positive hovedkonlusioner, som overordnet fastslår, at loven fungerer tilfredsstillende og at intentionerne bag den i vidt omfang er blevet realiserede. Bibliotekerne har taget det udvidede biblioteksbegreb til sig og stiller alle de materialer, loven kræver – eksempelvis internet, musik og multimedier – til rådighed. Det fastslås dog, at bogindkøbet er faldende. Et punkt, som Kulturministeriet beklager.

Evalueringen viser også, at netstedet "bibliotek.dk" er blevet en stor succes, der udbreder brugen af bibliotekernes samlinger. Endelig peger et stigende antal aftaler om lånesamarbejde på, at målet om øget samarbejde mellem kommunerne udvikler sig i den rigtige retning.

Evalueringen, der er blevet til i samarbejde mellem Kulturministeriet, Finansministeriet, KL, Københavns og Frederiksberg kommuner og Biblioteksstyrelsen, har haft til formål at kortlægge eventuelle behov for justeringer i lovgrundlaget og af de administrative procedurer knyttet til lovens bestemmelser. Loven har til sommer virket i fire år.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Jeg modtager evalueringen med tilfredshed. Det er en stor glæde at se, at bibliotekerne i løbet af en kort periode har formået at omsætte lovens bogstaver i ændringer, der kommmer borgerne til gode. Vi er nået langt, men forude venter nye udfordringer – blandt andet i forbindelse med strukturreformen. Jeg vil derfor gerne understrege, at succesen ikke må blive en sovepude og jeg ser da også enkelte faresignaler i evalueringen. Her tænker jeg primært på bibliotekernes faldende bogindkøb, som i mine øjne er en beklagelig tendens.

Jeg vil derfor gerne opfordre kommunerne til i samarbejde med bibliotekerne at tage dette problem alvorligt. Loven blev fulgt af forøgede bloktilskud, som dog ikke afspejles i højere biblioteksbudgetter. Jeg ved, at dette delvist skyldes, at bibliotekerne samtidig har gennemført rationalieringer og tilpasninger og derved frigjort midler – og det er flot – men jeg ser gerne, at man udnytter råderummet til igen at fokusere på bogens centrale rolle på bibliotekerne."

Læs rapporterne:

Evaluering af Lov om Biblioteksvirksomhed - Sammenfatning (pdf)
Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi (pdf)
Virker loven efter hensigten? - Folkebiblioteker (pdf)
Virker loven efter hensigten? - Statslige biblioteker (pdf)

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598 / 2469 6435