Mediestøtte i høring

Nu sendes udkast til lov om fremtidens mediestøtte i fire ugers høring. Forslaget betyder en omlægning af støtten til nyhedsmedier, så ordningen fremover understøtter både trykte medier og internetmedier.

Mediestøtten skal medvirke til at styrke den demokratiske debat i Danmark ved at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyhedsmedier. Med lovforslaget lægges blandt andet op til at understøtte nye former for journalistik og nye medieplatforme.

Forslaget til en ny lov om mediestøtte, som sendes i høring i dag, er udarbejdet på baggrund af aftalen, der blev indgået mellem regeringen og Enhedslisten den 18. januar 2013.

Det er hensigten, at lovforslaget skal skabe grundlag for en ny støtteordning til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som er tilpasset udviklingen på mediemarkedet, herunder forbrugeradfærden og teknologien.

Den nye mediestøtteordning skal afløse de nuværende distributions- og projektstøtteordninger til dagblade og dagbladslignende publikationer. Distributionsstøtten til ideelle foreningsblade fortsætter med visse ændringer, som gennemføres i en bekendtgørelse, som vil blive sendt i særskilt høring snarest muligt.

Det er hensigten, at lovforslaget skal fremsættes i Folketinget i efteråret 2013, med henblik på at ordningen kan træde i kraft den 1. januar 2014. Det er dog en forudsætning for ordningens ikrafttræden, at ordningen godkendes af EU-Kommissionen.

Se høringsmaterialet på Kulturstyrelsens hjemmeside

Materialet er også offentliggjort på Høringsportalen 

Fristen for at indgive høringssvar er torsdag den 30. maj 2013 kl. 12.00.

Høringssvaret sendes til ifr@kulturstyrelsen.dk eller til Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. att.: Inger Frydendahl.

Læs mere om aftalen