Notat om K-udvalgsnotat fra oktober 2004 og risiko for TV 2-konkurs

Politiken bringer i dagens udgave en artikel om, at regeringen allerede i oktober sidste år var klar over, at der var en risiko for, at de på det tidspunkt verserende EU-retssager i yderste ende kunne medføre TV 2’s konkurs.

 

Denne oplysning er korrekt – men indeholder ikke noget nyt. Det er således rigtigt, at det i efteråret 2004 var klart for regeringen, at det ikke kunne udelukkes, at de på det tidspunkt allerede anlagte sager i værste tilfælde kunne medføre et så stort tilbagebetalingskrav, at selskabet må gå konkurs. Denne risiko måtte dog anses for fjerntliggende, men måtte naturligvis nævnes i et notat til regeringen.
 
Det var endvidere vurderingen på det pågældende tidspunkt, at der var realistiske muligheder for at fjerne eller begrænse denne risiko ved at give køber en garanti, hvorefter køber ikke ville lide tab som følge af udfaldet af retssagerne.
 
På den baggrund var det vurderingen, at der ud fra en samlet betragtning var en overvejende sandsynlighed for, at en salgsproces kunne gennemføres med succes. Derfor anbefalede Kulturministeriet og Finansministeriet, at regeringen igangsatte salgsprocessen - en indstilling regeringen valgte at tiltræde.
 
Det skal bemærkes, at Kulturministeriet ved annonceringen af salget af aktier i TV 2 i det såkaldte procesbrev tydeligt gjorde eventuelle interesserede købere opmærksom på usikkerhederne forbundet med bl.a. de verserende retssager vedrørende statsstøtte til TV 2. Det blev i tilknytning hertil oplyst, at ministeriet i en senere fase af salgsprocessen ville give købere yderligere information om disse usikkerheder med henblik på at køberne kunne foretage egne vurderinger af risiciene. Endvidere blev det oplyst, at ministeriet ville søge at give købere størst mulig  risikoafgrænsning  i forhold til usikkerhederne. Der er med andre ord på ingen måde tale om, at ministeriet ville have holdt de nævnte risici skjult for en køber. Det kunne ministeriet heller ikke, men da salgsprocessen var faseopdelt, hørte en redegørelse for disse vurderinger hjemme i en senere fase.
 
Kulturministeriet fik i foråret 2005 kendskab til indholdet af to nye retssager, som var blevet anlagt efter årsskiftet mod Kommissionens godkendelse af rekapitaliseringen af TV 2. På det tidspunkt blev det muligt at foretage en vurdering af det samlede sagskompleks – dvs såvel de oprindelige sager vedrørende tilbagebetaling af statsstøtten til TV 2 som de to nye sager. Det blev på denne baggrund efter Kammeradvokatens anbefaling – og fordi det på det tidspunkt var vore rådgiveres vurdering, at vi ikke kunne sikre en køber af TV 2 en tilstrækkelig håndfast afskærmning mod disse usikkerheder - besluttet at udskyde salget, fordi de økonomiske usikkerheder for køberne dermed var blevet væsentligt forøget.
 
Det skal understreges, at det forhold, at retssagerne indtil videre står i vejen for privatiseringen af TV 2 på grund af de nævnte usikkerheder for en køber, ikke er det samme som at sige, at TV 2 er på vej mod konkurs.
 
Nu skal sagerne i første omgang behandles ved ”Retten i Første Instans”, som kan forventes at træffe afgørelse i sagerne medio 2007. Herefter kan følge yderligere behandling ved EF-Domstolen og Kommissionen.
 
Grundlæggende er det – fortsat – Kulturministeriets opfattelse, at staten har gode muligheder for at vinde de verserende retssager ved EF-Domstolen om, hvorvidt den offentlige støtte til TV 2 i perioden 1995-2002 udgjorde ulovlig statstøtte.