Ny lokal-tv-ordning

Kulturministeren og partierne bag medieaftalen er d. 2. maj 2013 blevet enige om en ny ordning for lokal-tv. Ordningen vil træde i kraft primo 2014. Den nuværende lokalradioordning ændres for ikke-kommerciel lokalradio fra 1. januar 2016.

Lokalt indhold

Lokal-tv-programmerne skal fremover være produceret fra og til og om/med befolkningen i lokalområdet, for at der kan opnås programtilladelse og tilskud. Lokalområdet defineres her som den TV 2-region, hvor stationen har programtilladelse. Kravet om lokalt indhold gælder også, selvom der måtte være ledig sendetid.

Hele programfladen skal leve op til kravet om at være produceret til og fra området, mens der stilles krav om, at 80 pct. af programfladen lever op til kravet om at være om/med befolkningen i lokalområdet.

Seertal

Lokal-tv-stationernes programmer skal fremover have et seertal, som ligger over en vis minimumsgrænse, for at lokal-tv-stationerne kan opretholde deres programtilladelse og tilskud. Der vil blive fastsat nærmere krav om seertal i en kommende bekendtgørelse. Dette vil ske på baggrund af den samlede sektors seertal i 2011. 

Antal stationer i de enkelte sendeområder

Der vil maksimalt blive givet programtilladelse til 32 lokal-tv-stationer. Nuværende lokal-tv-stationer vil kunne slå sig sammen og opnå en tilladelse sammen. Tilladelserne til lokal-tv vil geografisk blive fordelt på følgende vis: tv-region Hovedstaden: 8, tv-region Syd: 5, tv-region Østjylland: 5, tv-region Øst: 4, tv-region Midt-Vest: 3, tv-region Nord: 3, tv-region Fyn: 3 og tv-region Bornholm: 1. 

Hver lokal-tv-station skal sende mindst to timers nyproduceret tv om ugen og genudsende hvert program mindst fire gange. 

TV Glad

Der afsættes særlig sendetid og etableres en særlig støttepulje til TV Glad. Puljens størrelse besluttes senere. 

Tildelingskriterier

Radio- og tv-nævnet vil ved tildelingen af tilladelser lægge vægt på alsidigheden i sendeområdet med hensyn til programplanernes indhold og den geografiske spredning af stationer inden for tilladelsesområdet. 

Det vil derudover indgå som et skønhedskriterium, om en ansøger tilbyder at ville facilitere ”public access”, dvs. at give grupper og borgere adgang til at producere og udsende tv-programmer på den pågældende tv-station. 

Tilsyn

Grundlaget for tilsyn med tv-stationerne udbygges. Tv-stationerne pålægges kvartalsvis indrapportering vedr. den realiserede programvirksomhed. Tv-stationerne forpligtes desuden til at samarbejde om systematiske kontroloptagelser, og til at programmer på andre sprog end dansk, engelsk, svensk og tysk skal kunne forlanges oversat til brug for tilsynet. 

Økonomiske rammer

Der er ikke truffet beslutning om ændringer i den samlede økonomiske ramme for ikke-kommerciel lokalradio og -tv. Fordelingen af puljen til lokalradio og -tv overlades som hidtil til Radio- og tv-nævnet med mindst 50 pct. og maksimalt 70 pct. til tv. 

Det videre forløb

Der vil blive udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse om lokal-tv. Der vil også skulle gennemføres en lovændring. Både udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven og den nye lokal-tv-bekendtgørelse vil blive sendt i høring. 

Herefter vil der sidst på året blive gennemført et udbud. Information herom vil kunne findes på Kulturstyrelsens hjemmeside. Den ny lokal-tv-ordning vil træde i kraft primo 2014. De nuværende lokal-tv-tilladelser forlænges ikke, når de udløber ved årets udgang. 

Lokalradio

Lokalradioordningen ændres først med virkning fra 1. januar 2016, når de nuværende tilladelser udløber. Der oprettes i den forbindelse to adskilte ordninger for henholdsvis ikke-kommerciel og kommerciel radio, idet den nuværende konkrete fordeling af frekvenser mellem de to typer radio fastholdes. Udover beslutningen om fordelingen af frekvenser mellem ikke-kommerciel og kommerciel lokalradio er der ikke truffet beslutning vedrørende de kommercielle lokalradioers vilkår. 

Læs mere om baggrunden for den ny lokal-tv-ordning på Kulturstyrelsens hjemmeside