Ny rapport undersøger den digitale indholdsproduktion i Danmark

Ny rapport viser, at Danmark står stærkt, når det gælder finansieringen af dansk indholdsproduktion. Finansieringsgrundlaget for dansk indhold er vokset markant siden 2010 og tegner sig nu for et samlet beløb på cirka 6,3 mia. kr. årligt. Rapporten præsenterer desuden et idékatalog til styrkelse af dansk indholdsproduktion.

Formand for udvalget, professor, dr. jur. Thomas Riis, siger:

”Danmark står historisk stærkt i forhold til finansieringen af dansk audiovisuelt indhold, og danskerne har aldrig før brugt så meget tid på de audiovisuelle medier, som det er tilfældet i dag. Men væksten i den audiovisuelle branche vil i fremtiden blive udfordret af øget international konkurrence og ændrede brugermønstre. Skønnet er, at de økonomiske midler til køb og produktion af dansk audiovisuelt indhold i 2025 vil blive 300 mio. kr. lavere end i dag. Derfor fremlægger vi et idékatalog til, hvordan vi i fremtiden kan skabe et bedre fundament for finansieringen af dansk audiovisuel indholdsproduktion.”

Kulturminister Mette Bock siger:

”Rapporten viser, at finansieringsgrundlaget for dansk digital indholdsproduktion er solidt. Vi har ikke en indholdskrise i Danmark. Men samtidig er der ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling og globaliseringen på sigt kan give os nogle udfordringer, som vi skal finde løsninger på i fællesskab. Jeg ser frem til at nærlæse rapporten og glæder mig til at drøfte rapportens ideer med de mediepolitiske ordførere, så den kan indgå i forhandlingerne om en ny medieaftale.”

Om rapporten

Rapporten ”Fremtidens danske indholdsproduktion” indeholder blandt andet analyser af finansieringsgrundlaget for dansk indholdsproduktion med et estimat af udviklingen frem til år 2025, fremskrivninger i udviklingen af rettighedsvederlagene, en kortlægning af udviklingen i tv-seningen 2012-2016 og en kortlægning af andre EU-landes løsninger med henblik på at sikre finansiering af national audiovisuel indholdsproduktion. 

Fakta fra rapporten: 

  • Omkostningerne til køb og produktion af dansk audiovisuelt indhold er vokset 1,4 mia. kr. i perioden fra 2010-2016, og er nu cirka 6,3 mia. kr.
  • Rettighedsvederlagene for retransmission og digitale tjenester nåede et historisk højt niveau på over 1,1 mia. kr. i 2016. 
  • Udviklingen forventes ikke at fortsætte. Finansieringsgrundlaget for dansk audiovisuel indholdsproduktion forventes i 2025 at være 300 mio. kr. lavere end i 2016. 
  • Rettighedsvederlagene forventes at falde, så de i 2021 vil være cirka 110 mio. kr. lavere end i 2016 på grund af ændrede forbrugsmønstre. 
  • Der er sket en accelererende udvikling i faldet af tv-sening på flow-tv. I 2016 var der dagligt 670.000 færre danskere, som så flow-tv på en gennemsnitlig hverdag end i 2012. 
  • Næsten 10 pct. af de danske husstande har nu ikke et tv. For de 20-29-årige er der tale om næsten en fjerdedel. 
  • Alligevel har danske forbrugere efter alt at dømme aldrig før brugt så meget tid på de audiovisuelle medier som nu, når både flow-tv og streaming, herunder on demand-sening, tælles med. 

Idékatalog

Rapporten præsenterer et idékatalog med 13 ideer til, hvad der kan ændres for at styrke det økonomiske grundlag for dansk audiovisuel indholdsproduktion og sikre mere ensartede konkurrencevilkår på tværs af de forskellige platforme. Idéerne er bl.a., at man kan styrke on demand-tjenesteudbyderes bidrag til europæisk produktion, lempe de danske tv-reklameregler, arbejde for videodelingsplatformes ansvar for klarering af rettigheder, udvikle og forøge støtteordninger og øge DR’s samarbejde med den kommercielt finansierede del af tv-branchen.

Baggrund om udvalget

Et ekspertudvalg under ledelse af formand, professor, dr. jur., Thomas Riis blev tidligere i år sat til at se på vilkårene for den fremtidige finansiering af dansk digital indholdsproduktion og i den forbindelse komme med bud på, eventuelle løsningsmodeller, som kan sikre finansieringen af dansk digital indholdsproduktion og kompensere for et muligt fald i rettighedsvederlag, så danske aktører ikke stilles ringere sammenlignet med internationale aktører. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16
Formand for udvalget, professor, dr. jur. Thomas Riis: tlf: 21 48 09 45