NYE INITIATIVER VEDRØRENDE BØRNEATTESTER

En ny undersøgelse fra idrættens hovedorganisationer, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), viser en klar fremgang i antallet af idrætsforeninger, der indhenter de lovpligtige børneattester. Men der er stadig foreninger, der ikke indhenter børneattesterne, selvom de er forpligtede til det.

 

Kulturminister Carina Christensen udtaler:
 
”Det er positivt at se, at idrætsorganisationernes kampagne har haft stor effekt. Det viser, at organisationerne har taget opgaven til sig og er nået ud til foreningerne med deres budskab. Men der er stadig foreninger, som ikke indhenter børneattester. Derfor har jeg over for Folketingets partier fremlagt følgende fire forslag til stramninger af børneattestordningen:  
 
Børneattest skal være betingelse for tilskud
Der skal indføres en ny sanktion, der indebærer, at indhentelse af børneattester bliver en betingelse for at opnå tilskud efter folkeoplysningsloven. Alle foreninger skal hvert år, når de søger om tilskud via folkeoplysningsloven, afgive en erklæring på tro og love om, at de indhenter de lovpligtige børneattester. Foreninger, der ikke underskriver erklæringen, vil ikke kunne modtage tilskud. Forslaget indebærer en ændring af folkeoplysningsloven. Jeg har derfor aftalt med undervisningsministeren, at han lægger op til, at loven ændres.
 
Alle foreninger skal indhente børneattest
I dag er det kun foreninger, der er organiseret under DIF, DGI, DFIF og DUF, som har pligt til at indhente børneattester. Muligheden for kommunal støtte efter folkeoplysningsloven er dog ikke begrænset til foreninger, der er organiseret under disse hovedorganisationer. Derfor skal alle foreninger fremover indhente børneattester, ikke kun foreninger, som er medlem af de store hovedorganisationer.
 
Bedre dokumentation
Når foreninger, institutioner, virksomheder mv. indhenter børneattester, sker det ved, at de indsender en særlig blanket til Rigspolitiet. Blanketten indeholder følsomme oplysninger om den person, man indhenter børneattesten på, og skal derfor destrueres umiddelbart efter modtagelsen. Foreningerne har behov for at kunne dokumentere, at de har indhentet de lovpligtige børneattester. Behovet bliver særligt aktuelt i forbindelse med ændringen af folkeoplysningsloven. Jeg har lavet en aftale med justitsministeren om at finde en ordning, der tilfredsstiller foreningernes behov for dokumentation, og som samtidig lever op til persondataretlige krav.
 
Indførsel af børnebeskyttelsespolitikker
Jeg vil tage initiativ til drøftelser med idrættens hovedorganisationer om muligheden for at indføre børnebeskyttelsespolitikker i foreningerne. En børnebeskyttelsespolitik vil fx indebære, at den enkelte forening tager stilling til, hvordan man bedst muligt beskytter børn og unge mod overgreb både på og uden for banen. Jeg mener, at børnebeskyttelsespolitikker kan have stor effekt på længere sigt. Samtidig er jeg opmærksom på, at det er vigtigt, at foreningerne ikke pålægges store administrative byrder i denne forbindelse.
 
Vi vil ikke acceptere overgreb på børn og unge. Det skal være trygt at færdes i foreningerne, og jeg mener, vi kan komme langt ved at gennemføre ovenstående initiativer.”
 
Kulturminister Carina Christensen har forelagt processen for Folketingets partier. Drøftelserne fortsætter efter sommerferien.
 
Yderligere oplysninger
Martin Skovmand, pressechef i Kulturministeriet, tlf. 24 69 64 21
Bente Skovgaard Kristensen, kontorchef i Kulturministeriet, tlf. 51 88 67 69