Nye public service kontrakter for de regionale TV 2-virksomheder

Som opfølgning på medieaftalen har kulturministeren og de regionale TV 2-virksomheder indgået nye public service-kontrakter for 2019-2023. Med de nye kontrakter er de regionale TV 2-virksomheders public service-opgaver blevet fastlagt for de næste fem år.

De regionale TV 2-virksomheders nye public service-kontrakter træder i kraft den 1. januar 2019 og afløser de gældende kontrakter for 2015-2018. 

I forhold til tidligere public service-kontrakter gør følgende forhold sig gældende:

  • Det er præciseret, at de regionale TV 2-virksomheder i deres programvirksomhed skal dække hele det regionale område. Derudover skal de regionale TV 2-virksomheder have fokus på formidlingen af nyheder og kunst og kultur, samt fokusere på udvikling af indhold og distributionsformer, der ud fra en helhedsbetragtning er relevant i det pågældende regionale område, herunder ift. befolkningssammensætningen m.v.
  • Økonomioversigterne i kontrakterne er udbygget, så det eksplicit fremgår, hvordan de regionale TV 2-virksomheders forventede omkostninger fordeler sig på blandt andet produktion og administration. 
  • De enkelte regionale TV 2-virksomheder har opstillet en strategi for den femårige aftaleperiode som indgår som en integreret del af kontrakten. I forlængelse heraf skal de regionale TV 2-virksomheder årligt opstille mål og målbare succesparametre, og de regionale TV 2-virksomheder skal årligt redegøre for opfyldelsen af den opstillede strategi i form af de opstillede mål og målbare succesparametre i den årlige public service-redegørelse.
  • Tilgængeligheden for personer med handicap til de regionale TV 2-virksomheders tilbud er forbedret, herunder øget tekstning af nyhedsprogrammer. 
  • Kontrakternes struktur er forenklet. De generelle forpligtelser er placeret indledningsvist og de specifikke forpligtelser, der i de tidligere public service-kontrakter befandt sig flere forskellige steder i kontrakten, er i videst muligt omfang samlet i ét afsnit. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16