Nye public service-krav til DR

Kulturministeren har i dag underskrevet public service-kontrakten med DR for perioden 2007-2010.

Public service-kontrakten fastlægger de programmæssige forpligtelser DR skal opfylde de næste fire år for de ca. 3,3 mia. kr., DR årligt modtager af licensprovenuet.
 
Kontrakten indeholder – i sammenligning med den foregående kontrakt – præciseringer og skærpelser på en række punkter:

   

 • DR skal tilbyde public service-indhold på alle relevante teknologiske platforme.
 • DR har i den forbindelse mulighed for at producere public service-tjenester, der er specielt udviklet til disse platforme.
 • DR skal anvende åbne standarder i forbindelse med on-line-virksomheden.
 • Der kan - bortset fra virksomhed i tilknytning til DRs ensembler mv. - ikke kræves brugerbetaling for public service-ydelser.
 • Styrkelse af den danske dramaproduktion med 10 pct.
 • Styrkelse af virksomheden i forhold til børn og unge.
 • En mærkbar øgning af dækningen af mindre idrætsgrene.
 • En mærkbar øgning af omfanget af programmer om kultur og dansk musik i tv.
 • Nyhedsforpligtelser på de mest udbredte sprog, der anvendes af herboende indvandrere og flygtninge, af samme omfang som i 2005.
 • Øget udlægning af DRs produktion til uafhængige producenter.
 • Øget engagement i dansk filmproduktion.
 • Forbedret betjening af døve og hørehæmmede samt blinde og svagtseende.

Endvidere er det fastsat, at DR i løbet af aftaleperioden skal etablere en digital kombineret børne/historie-tv-kanal.
 
Som noget nyt skal DR underkaste nye public service-tjenester, herunder on-demand-tjenester, en intern prøve (”Værditest”) for at sikre, at tjenesterne opfylder kulturelle, demokratiske og sociale behov i samfundet.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg er meget tilfreds med den nye kontrakt, som for en række centrale public service-forpligtelser præciserer overfor lyttere, seere og brugere, hvad DR er forpligtet til at levere.
 
Kontrakten er blevet til på baggrund af en konstruktiv dialog med DR og de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen. Jeg har navnlig lagt vægt på at få fremhævet, at DR har såvel ret som pligt til at levere public service-indhold på alle relevante platforme til hele befolkningen. Samtidig har det været vigtigt at sikre, at DR kun tager nye opgaver op, som ligger inden for public service-forpligtelserne. Det er de nye værditests med til at sikre.
 
Der har også været bred politisk opbakning til at sikre handicappede bedre betjening. Det gælder både i forhold til betjeningen af døve og hørehæmmede samt blinde og svagtseende. Særligt kan jeg fremhæve, at DR som noget nyt skal gennemføre forsøg med synstolkning. DR skal med udgangspunkt i disse forsøg midtvejs i kontraktperioden fremkomme med forslag til et måltal for synstolkning af DRs udsendelser ved udgangen af kontraktperioden. Herudover skal det samlede antal tekstede timer stige i kontraktperioden, og alle DRs udsendelser skal inden 2012 være tekstede.”
 
Download public service-kontrakten her (pdf)

Bilag 1: Definition af europæiske programmer (pdf)
Bilag 2: Værditest af nye public-service tjenester (pdf)
Bilag 3: Nærmere bestemmelser om anvendelsen af "filmpengene" (pdf)

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Lars M. Banke, tlf. 3392 9810
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598