Nyt rigsarkiv midt i København

Regeringen foreslår, at der bygges fælles magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland langs Kalvebod Brygge – fem minutter fra Hovedbanen, Folketinget, Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivets nuværende lokaler i Rigsdagsgården.

Arealet rummer i dag den tidligere Godsbanegård for DSB. Forslaget rummer mulighed for, at Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland i en fremtidig fase samles med fælles publikumsfaciliteter, administration o.s.v. på en beliggenhed centralt i København.

En arbejdsgruppe har siden november 2002 haft til opgave at belyse Statens Arkivers opgavevaretagelse og fremtidige lokaleforhold, og regeringens forslag baserer sig herpå. Udvalget har arbejdet med flere modeller og lokaliseringer af Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland; ud over Kalvebod Brygge eksempelvis Høje Taastrup, Roskilde, Køge eller Greve.

Med forslaget etableres magasinkapacitet på ca. 370 hyldekm., der svarer til Rigsarkivets og Landsarkivet for Sjællands behov til og med 2030. Denne løsning indebærer endvidere, at det Kongelige Biblioteks magasinproblemer løses frem til 2015-2018.

Forslaget udgør i 1. fase ca. 555-565 mio. kr., og en fremtidig 2. fase mellem 250-385 mio. kr.

Med henblik på at løse magasinproblemerne i Jylland foreslår regeringen, at der afsættes 60 mio. kr. til at bygge et fælles magasin for Statsbiblioteket og Erhvervsarkivet i Århus. Herved løses de to institutioners magasinbehov frem til ca. 2020. Statsbiblioteket og Erhvervsarkivet i Århus har i forvejen et tæt lokalemæssigt samarbejde, og det er derfor naturligt at etablere en fælles magasinløsning.

Etablering af magasinløsning for øvrige arkiver i provinsen udskydes nogle år gennem etablering af kompaktreoler hos Landsarkivet i Sønderjylland, samt midlertidige lejemål for Landsarkivet for Nørrejylland.

Endelig nedsætter regeringen en arbejdsgruppe, der skal belyse hvordan Nationalmuseets magasinproblemer langsigtet kan løses. Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde inden sommeren 2004.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Med regeringens forslag om Rigsarkivet på Godsbanegårdsgrunden sikres arkivalierne hurtigst muligt varigt betryggende magasiner. Samtidig sikres Rigsarkivet en central beliggenhed, der må betegnes som optimal for brugerne, herunder forskningsnetværket i hovedstaden og centraladministrationen.”

Hent præsentation af nyt Rigsarkiv

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef i Kulturministeriet, Steen Kyed  tlf. 3392 9820