Politisk enighed om afskedigelse af formanden for DR's bestyrelse efter skarp kritik af styringen af byggeriet af DR-Byen i Ørestaden

De mediepolitiske ordførere for alle Folketingets partier har på et møde i dag drøftet den kritiske rapport om fordyrelsen af DR’s byggeri i Ørestaden (DR Byen), som blev offentliggjort i går.

Rapporten, der er udarbejdet af revisionsfirmaerne KPMG og Grant Thornton, skulle blandt andet vurdere de væsentligste årsager til fordyrelsen af byggeriet og klarlægge informationsstrømmene i DR’s projektorganisation og ledelse. Undersøgelsen skulle hermed skabe grundlaget for en efterfølgende politisk stillingtagen til spørgsmålet om ansvarsplacering.
 
Ordførerne konstaterer, at det ikke er en politisk opgave at forholde sig til ansvarsplacering i forhold til ansatte i DR.
 
Der er i ordførerkredsen enighed om, at det er en meget alvorlig kritik, der rettes imod DR’s ledelse gennem den undersøgte periode.
 
Beslutningen om byggeriet af DR Byen blev taget på et for spinkelt grundlag. Der har ikke været tilstrækkelig ledelsesmæssig fokus på byggeriet, og ledelsen har ikke sikret hverken effektiv risiko- eller økonomistyring i forbindelse med det store og komplicerede projekt. Ledelsen har således ikke grebet ind i tide med henblik på at reducere budgetoverskridelserne. Der har – i strid med reglerne – fundet en delegation af beslutningskompetence sted til det byggeudvalg, der var blevet nedsat. Resultatet har været en uklar ansvars- og kompetencefordeling i forhold til bestyrelse og direktion.
 
Ordførerne noterer sig, at kritikken generelt retter sig mod DRs ledelse, dvs. såvel bestyrelse som direktion samt byggeudvalget.
 
Ordførerne beklager, at en række nøglepersoner ikke har ønsket at medvirke i undersøgelsen. Dette er så meget mere alvorligt, idet disse tidligere ansatte ifølge rapporten ses at have haft betydeligt ansvar og meget centrale roller i den overordnede og den daglige styring af byggeprojektet samt i relation til rapporteringen herom.
 
Den politiske kritik rettes mod bestyrelsen for DR, dels de to forrige, dvs. for perioderne 2000-2002 og 2003-2006, dels – i mindre omfang - den nuværende bestyrelse.
 
Ordførerne lægger vægt på, at bestyrelsen for DR i medfør af loven ikke alene er ansvarlig for DRs overordnede programvirksomhed, men også for DRs økonomi. Det er i den forbindelse alle bestyrelsesmedlemmers pligt at sikre, at bestyrelsen løbende modtager rapportering vedrørende virksomhedens økonomi, væsentlige risici m.v., som gør det muligt at foretage budgetopfølgning og i øvrigt kontrollere, at de retningslinier for DRs økonomiske styring og regnskabsaflæggelse, som bestyrelsen er forpligtet til at fastsætte, bliver overholdt.
 
Ordførerne bemærker dog, at revisorerne ikke har kunnet finde dokumentation for, at nogen i ledelsen har været i ”ond tro” om eksempelvis byggebudgettet og tidsplanen. Ordførerne noterer sig også, at der siden sommeren 2006 har fundet en klar forbedring sted af den ledelsesmæssige fokusering på styringen af projektet.
 
Kritikken samler sig omkring Mogens Munk-Rasmussen, Erling Aaskov og Finn Aaberg, der qua deres helt særlige funktioner og viden som henholdsvis formand, næstformand og formand for byggeudvalget har haft nogle tungere forpligtelser i forhold til styring og informationsformidling i byggesagen end de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 
Ordførerne er på denne baggrund enige om at udtrykke stærk kritik af de tre nævnte bestyrelsesmedlemmer.
 
Ordførerne tager til efterretning, at borgmester Finn Aaberg og skoleinspektør Erling Aaskov har meddelt, at de som følge af kritikken i revisorrapporten udtræder af DRs bestyrelse.
 
Ordførerne finder, at der på den ovennævnte baggrund er grundlag for at afskedige formanden for DRs bestyrelse. Det er derfor aftalt med kulturministeren, at denne tilkendegiver over for Mogens Munk-Rasmussen, at han har i sinde at afbeskikke ham. Mogens Munk-Rasmussen har herefter 10 dage til at komme med bemærkninger til kritikken i revisorrapporten, inden der træffes endelig afgørelse i sagen.
 
Ordførerne tager endvidere til efterretning, at rektor Peter Hvid Jensen i dag har tilkendegivet overfor kulturministeren, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.
 
Kammeradvokaten har umiddelbart vurderet, at der ikke er grundlag for at gøre erstatningsansvar gældende over for medlemmerne af DRs bestyrelse. Det har ordførerne taget til efterretning.
 
Endelig er ordførerne også enige om at beklage, at flere på hinanden følgende bestyrelser ikke har efterspurgt en økonomiinstruks for DR, således som det er foreskrevet i loven.
 
Det kan afslutningsvis oplyses, at kulturministeren – såfremt der måtte blive truffet endelig afgørelse om at afskedige den nuværende formand Mogens Munk-Rasmussen - har besluttet at beskikke Torben Dalby Larsen som  fungerende formand for bestyrelsen for DR, indtil der efter sommerferien er udpeget nye medlemmer af bestyrelsen, herunder en ny formand. Torben Dalby Larsen er chefredaktør for Dagbladet Ringsted, Roskilde, Køge og Frederiksborg Amtsavis. Han har været medlem af bestyrelsen siden 1. januar 2007.

Yderligere oplysninger:

Ellen Trane Nørby, medieordfører for Venstre, tlf: 3337 4561
Mogens Jensen, medieordfører for Socialdemokraterne, tlf: 3337 4061
Karin Nødgaard, medieordfører for Dansk Folkeparti, tlf: 3337 5125
Holger K. Nielsen, medieordfører for Socialistisk Folkeparti, tlf: 3337 4417
Henriette Kjær, medieordfører for de konservative, 3337 4209
Simon Emil Ammitzbøll, medieordfører for Det radikale Venstre, tlf: 3337 4717
Per Clausen, medieordfører for Enhedslisten, tlf. 3337 5008
Jørgen Poulsen, medieordfører for Ny Alliance, tlf. 3337 4906
 
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf.: 3392 3518
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598