Regeringen fremlægger plan for bevaring af kulturarven

På et møde onsdag den 1. oktober 2003 vil kulturminister Brian Mikkelsen fremlægge en langsigtet plan for bevaring af kulturarven.

Regeringens plan bygger på ”Udredning om bevaring af kulturarven”, der blev afleveret til Folketinget i foråret 2003 og behandlet på en forespørgselsdebat den 15. maj 2003.

Planen vedrører både en øget indsats for bevaring af den fysiske kulturarv og en samlet plan for bevaring af den elektroniske kulturarv. Der vil blive taget en række konkrete initiativer inden for de to områder, som skal sikre, at der tages fat på at løse væsentlige problemer med at bevare kulturarven blandt andet ved tværgående samarbejde mellem arkiv-, biblioteks- og museumsområdet.

Til at gennemføre planen har regeringen afsat nye 40 mio. kr. årligt i driftsudgifter samt reserveret anlægsbevillinger til de prioriterede magasinbyggerier.

Med hensyn til den fysiske kulturarv vil der blive afsat midler til konservering af truede genstande af enestående national betydning både på de centrale statslige institutioner og på det ikke-statslige område. Der vil herudover blandt andet blive taget initiativer til sikring af industriens kulturarv, til forebyggelse af nedbrydning af syreholdigt papir og med hensyn til bedre koordinering af indsamling og kassation af genstande.

På det elektroniske område forberedes en revision af lov om pligtaflevering, blandt andet således at man i højere grad kan inddrage materiale fra internettet. Der afsættes også midler til forskning vedrørende bevaring af den elektroniske kulturarv og til Statens Arkivers arbejde med tilvæksten af elektroniske arkivalier i de kommende år.

Der igangsættes en række magasinbyggerier. I Århus etableres fælles magasin for Statsbiblioteket og Erhvervsarkivet, regeringen præsenterer et samlet forslag til en langsigtet løsning af magasinproblemerne for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, der iværksættes en udbygning af Det Kongelige Biblioteks læsesale og magasiner ved Københavns Universitet, ligesom der præsenteres en varig løsning af bibliotekets øvrige magasinproblemer. Endelig vil regeringen nedsætte en arbejdsgruppe, der skal belyse hvordan Nationalmuseets magasinproblemer langsigtet kan løses.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er glad for at kunne fremlægge en plan på kulturarvsområdet, der som konservativ minister ligger mig meget på sinde. Det er en plan med et langsigtet perspektiv, og vi gør dermed op med tidligere tiders tendenser til lappeløsninger. Jeg tror, at vi med denne plan kan tage et vigtigt skridt for at sikre, at kulturarven kan bruges af nutiden og bringes videre til de næste generationer.”

Læs "Bevaring med perspektiv - regeringens plan for en langsigtet bevaring af kulturarven"

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef i Kulturministeriet Steen Kyed, tlf. 3392 9821