Regeringen hjælper DR på to måder

Regeringen vil afhjælpe DRs økonomiske problemer på to måder.

Regeringen vil afhjælpe DRs økonomiske problemer på to måder:
 
Regeringen vil give DR mulighed for genudlån af statslån og dermed gunstige finansieringsbetingelser på de ekstra lån, der skal optages som følge af fordyrelsen af DR Byen. Det vil give DR en årlig besparelse på ca. 8 mio.kr. årligt.
 
Derudover foreslår regeringen, at DR får rådighed over hele det licensmerprovenu, som nu forventes i 2006 og som ikke allerede er disponeret i medieaftalen eller på anden vis. Det drejer sig om et engangsbeløb på ca. 50 mio.kr.
 
Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg er glad for, at det er muligt at hjælpe DR økonomisk. DR er vores centrale public service-station, og det har derfor været magtpåliggende for mig, at det nøje blev undersøgt, hvordan vi kunne give DR en hjælpende hånd i den vanskelige situation, som stationen er havnet i. Jeg må dog også tilføje, at en række af de forslag, der er blevet bragt på bane, ikke har vist sig farbare.” 
 
På den baggrund finder regeringen ikke, at disse foreslåede tiltag bør gennemføres:
 
Salg af DR Byens koncertsal:
Regeringen vurderer ikke, at et salg af DR Byens koncertsal vil kunne give DR nogen økonomisk lettelse, med mindre salget sker til en privat køber på mæcenlignende vilkår. Dette støttes af beregninger foretaget af DR. Omvendt udelukkes salg ikke, såfremt en sådan køber – mod forventning – skulle melde sig. Regeringen ser heller ikke noget grundlag for en statslig overtagelse af koncertsalen, da det ikke er en statslig opgave at drive udlejningsvirksomhed, og da det i givet fald ville indebære en udgift for staten i 2009 på over 2 mia.kr.
 
Salg af DRs sendenet:
Det er regeringens vurdering, at et salg af DRs sendenet - det vil sige master og eventuelt anden "infrastruktur" - ikke vil være økonomisk fordelagtigt på nuværende tidspunkt, bl.a. fordi der for nærværende er stor usikkerhed om sendenettets rolle i forbindelse med den fremtidige digitale tv-udsendelsesvirksomhed. Regeringen er imidlertid indstillet på nærmere at undersøge muligheder og eventuelle problemstillinger ved et salg af hele - eller evt. kun DRs del af - infrastrukturen, incl. den tekniske operatør Broadcast Service Danmark, som ejes af DR og TV 2/DANMARK i fællesskab.  
 
Udflytning af licensopkrævningen fra DR:
En udflytning af licensopkrævningen fra DR vil efter regeringens opfattelse ikke være hensigtsmæssig. Den kun vil lette DRs økonomi, hvis et andet foretagende får det overordnede ansvar for licensopkrævningen, og det synes ikke åbenbart, hvor finansieringen heraf skulle komme fra.
 
Slutteligt har det været bragt i forslag at hæve licensen på baggrund af nye pris- og lønskøn. Det afviser kulturministeren:
”Det er regeringes klare opfattelse, at danskerne betaler nok i licens,” udtaler han. ”Fordyrelsen af DR Byen skal ikke gå ud over licensbetalerne i form af højere licens.”
 
Læs yderligere oplysninger... (pdf) 
Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf: 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 33 92 35 98