Regeringen hjælper TV 2 ud af likviditetsproblem

TV 2/DANMARK’s årsrapport 2007 viste, at 2007 havde været et år med store investeringer og heraf følgende store træk på likviditeten.

Det fremgik endvidere, at der også i 2008 ville være et stort likviditetstræk, dels i form af afløb af disse investeringer, dels som følge af et forventet driftsmæssigt underskud.
 
Efterfølgende har selskabets ledelse gennemført en række tiltag med henblik på at genoprette likviditeten i selskabet, herunder ikke mindst iværksat en omfattende spareplan. Mod forventning har det imidlertid vist sig vanskeligt at opnå de nødvendige kreditfaciliteter. Årsagen er ifølge TV 2 ikke mindst den betydelige gæld, selskabet allerede har oparbejdet til finansiering af tidligere års investeringer. Hertil kommer usikkerhed om finansieringsgrundlaget for hovedkanalen, TV 2,  og om udfaldet af de sager, der p.t. verserer ved EF-Domstolen.
 
På den baggrund har regeringen besluttet at bede Folketingets Finansudvalg om tilslutning til i nødvendigt omfang at give TV 2/DANMARK adgang til midlertidig statslig låntagning. Låneadgangen vil blive notificeret til EU-Kommissionen. Regeringen vil i løbet af efteråret sammen med TV 2/DANMARK og eksterne rådgivere nærmere analysere grundlaget for selskabets nuværende virksomhed og dets kapitalstruktur. På baggrund af analysen vil der i løbet af 2. halvår 2008 blive truffet beslutning om eventuelle langsigtede tilpasninger heraf med henblik på at sikre den fremtidige udvikling af TV 2/DANMARK.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Det er naturligvis dybt beklageligt, at TV 2/DANMARK står i en situation, hvor man her og nu ikke selv kan skaffe det tilstrækkelige finansieringsgrundlag til at videreføre virksomheden. Som ejer må staten naturligvis medvirke til at løse situationen - i første omgang ved at afhjælpe det akutte likviditetsbehov. Så må vi i løbet af efteråret se nærmere på selskabets forretningsmæssige og finansielle grundlag og på den baggrund vurdere hvilke tiltag, der er nødvendige for sikre den fremtidige udvikling af TV 2/DANMARK. Grundlæggende er det min opfattelse, at selskabet er sundt, men udviklingen på mediemarkedet er rivende og stiller store krav til løbende tilpasninger af forretningsstrategi og kapitalberedskab. Samtidig viser situationen med al tydelighed, hvordan de verserende statsstøttesager hæmmer TV 2/DANMARK. Jeg håber derfor meget, at de domme, der ventes til efteråret ved Retten i Første Instans, vil være tilstrækkeligt klare til at fjerne de usikkerheder, der måtte være om TV 2/DANMARK’s økonomiske grundlag. Det gør jeg først og fremmest af hensyn til selskabets fortsatte udvikling, men også af hensyn til regeringens ønske om at privatisere selskabet.”

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen: tlf.: 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen: tlf.: 33 92 35 98