Revision af eliteidrætslov

Kommissorium og arbejdsgruppe

Med det formål at skabe grundlag for beslutning om en fremtidig eliteidrætslovgivning i Danmark nedsættes en arbejdsgruppe, der har til opgave at foretage en grundig analyse af eliteidrættens nationale og internationale udvikling, en afklaring af samfundets ansvar i forhold til eliteidrætten, en præcisering af samfundets eliteidrætspolitiske mål og de deraf følgende opgaver og strategier. På basis heraf udformes forslag til fremtidig organisations- og finansieringsmodel.

Arbejdsgruppens arbejde baseres på den forudsætning, at centrale elementer i de overordnede målsætninger for eliteidrætten i Danmark er

   

 • Forbedring af resultater og opnåelse af flere medaljer ved internationale konkurrencer og OL
 • Et socialt og forsvarligt eliteidrætsarbejde med omdrejningspunkt i den aktive idrætsudøver

Det forudsættes, at samfundets ansvar, mål og opgaver i forhold til eliteidrætten afklares og præciseres som grundlag for en vurdering af, hvilke styringsmekanismer (struktur, organisation, financiering), der vil være mest hensigtsmæssig med henblik på at nå målene. Og i den forbindelse forudsættes det, at den fremtidige styring af eliteidrætten fortsat tager hensyn til de demokratiske traditioner og til et ønske om at sikre indflydelse til såvel idrættens orga-ni-sa-tio-ner som de aktive på eliteidrættens udvikling.

Præmisserne for eliteidrætten i Danmark har ændret sig betydeligt siden iværksættelsen af den gældende eiteidrætslov, hvorfor der skal tages stilling til flg. fundamentale punkter

   

 • Formål
 • Opgaver – herunder sikring af de aktives uddannelse og sociale liv, den idrætslige udvikling samt samarbejde med specialforbund m.v.
 • Økonomi – herunder den mest effektive optimering af ressourceanvendel-se, finansieringsstruktur og – omfang
 • Struktur - herunder konsekvenser for såvel berørte organisationer som den berørte offentlige/statslige forvaltning.

I denne sammenhæng skal arbejdsgruppen bl.a. inddrage nedenstående forhold:

   

 • Konsekvenser af et stigende resultatpres
 • Konsekvenser af øget kommercialisering
 • Mediernes rolle i forhold til eliteidrætten
 • Tidligere specialisering (børn i eliteidræt, unge talenter)
 • Støttekriterier
 • Dopingbekæmpelse
 • Anlæg og begivenheder – herunder muligheden for at tiltrække internationale arrangementer
 • Opgaver afledt af den social-etiske fordring
 • Fordeling/ økonomisk balance mellem bredde og elite
 • Behov for ændret forvaltningsretlig status for eliteidrætten
 • Kommunernes stigende engagement i eliteidræt
 • Kommunale investeringer i idrætsanlæg
 • Samarbejdsrelationer mellem stat, DIF, specialforbund og de aktive
 • Eliteidrættens kulturelle forpligtelse og værdigrundlag
 • Vurdering af behovet for en eliteidrætslov
 • Vurdering af behovet for en generel idrætslovgivning
 • Vurdering af financieringsmodel for eliteidrætten - herunder forholdet til den øvrige idrætsverden

Arbejdsgruppen kan i øvrigt inddrage de forhold, den finder nødvendigt.

Det forudsættes, at arbejdsgruppen gør brug af foreliggende analyser med relevans for opgaveløsningen.

Arbejdsgruppens forventes at afgive rapport med indstilling til ministeren sommeren 2003.

Arbejdsgruppen består af:

Carl Holst, amtsborgmester i Sønderjyllands Amt (formand)
Direktør Preben Kragelund, TD
Direktør Karl Chr. Koch, DIF
Formand Allan Hansen, DBU
Marie Bagger Bohn, Århus 1900, Dansk Atletik Forbund, OL-deltager i Sydney; læge
Jens Bojsen-Møller, Dansk Sejlunion, TDs træner-/aktivgruppe
Kontorchef Søren Riiskjær, Kulturministeriet

Sekretariat:
Specialkonsulent Hanne P. Refslund, Kulturministeriet