RIGSREVISIONENS UNDERSØGELSE AF TV 2/DANMARK A/S' ØKONOMI FORELIGGER NU

Kulturministeren har i dag modtaget Statsrevisorernes udtalelse om Rigsrevisionens undersøgelse af TV 2’s økonomi, som i dag er blevet offentliggjort af Statsrevisorerne.

 

Undersøgelsen blev igangsat på initiativ fra Finansudvalget i august 2008 i forbindelse med udvalgets behandling af en anmodning fra Kulturministeriet om tilslutning til at give TV 2 adgang til midlertidig statslig låntagning. Det overordnede formål med undersøgelsen har været at vurdere TV 2’s ledelses (dvs. direktionens og bestyrelsens) håndtering af økonomien og at vurdere årsagerne til udviklingen i TV 2’s økonomi.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Rigsrevisionen og Statsrevisorerne konkluderer, at årsagen til TV 2’s økonomiske problemer er den daværende ledelses utilfredsstillende håndtering af økonomien i 2006 og 2007.
 
Om Kulturministeriets rolle, har jeg med tilfredshed noteret, at Rigsrevisionen i sin beretning konkluderer, at ministeriet som eneejer har etableret et overordnet tilsyn med TV 2, som tager udgangspunkt i principperne for udøvelse af statsligt ejerskab. Rigsrevisionen finder også, at Kulturministeriet aktivt har forholdt sig til TV 2’s strategiske overvejelser om iværksættelse af en række nye initiativer i 2006 og 2007 – og Rigsrevisionen konstaterer, at ministeriet sammen med Finansministeriet i en nedskrevet styringsmodel har fastlagt de overordnede rammer for udøvelsen af det statslige ejerskab.
 
Jeg glæder mig også over, at Statsrevisorerne udtaler, at de finder det særdeles relevant, at jeg nu har igangsat en række initiativer, der skal sikre, at statens midler forvaltes forsvarligt, og at staten ikke lider tab.
 
Alligevel har Rigsrevisionen og Statsrevisorerne to specifikke kritikpunkter:
 
Statsrevisorerne finder det for det første naturligt, at Kulturministeriet i 2006 og 2007 ikke bare havde forholdt sig til TV 2’s strategi og investeringer, men også til spørgsmålet om, hvorvidt investeringerne kunne rummes indenfor TV 2’s økonomi.
 
Dette tager jeg naturligvis til efterretning – og jeg vil nu sammen med mine embedsmænd overveje, hvordan vi – med respekt for bestyrelsens uafhængighed – kan intensivere tilsynet med TV 2s økonomi.
 
Det andet kritikpunkt går på, at kulturministeren var for passiv i rollen som ejer af TV 2, da kulturministeren primo 2008 blev bekendt med den daværende kritisable forretningsførelse i TV 2. Dette går på spørgsmålet om, hvorvidt der skulle gøres et ansvar gældende overfor den tidligere ledelse af TV 2.
 
Ministeriet har allerede taget kontakt til Kammeradvokaten med henblik på at få en juridisk vurdering af, om der er grundlag for at gøre et ansvar gældende over for den tidligere ledelse. Rigsrevisor udtaler da også i beretningen, at han på dette punkt finder det tilfredsstillende, at ministeriet nu tager skridt med henblik på yderligere initiativer.
 
Jeg vil nu i den kommende tid nøje læse Rigsrevisionens beretning igennem og som nævnt overveje hvilke initiativer, der kan tages som opfølgning på beretningen.
 
Jeg har i den forbindelse noteret, at Rigsrevisionen finder det væsentligt, at staten generelt som ejer udøver sine ejerbeføjelser i overensstemmelse med aktieselskabslovens almindelige ordning, herunder især den uafhængighed, bestyrelsen har i forhold til staten som aktionær. Rigsrevisionen pointerer i den forbindelse, at staten normalt hverken kan eller bør påtage sig den faktiske ledelse af de statslige aktieselskaber.
 
Jeg er meget enig i denne beskrivelse af kompetencedelingen mellem staten som ejer og bestyrelsen. Og denne helt grundlæggende kompetencedeling vil også være udgangspunktet for mine overvejelser om mulige tiltag som opfølgning på undersøgelsen.
 
Det er efter min opfattelse vigtigt, at vi også retter blikket fremad. Den nuværende ledelse i TV 2 er ikke den samme, som den der rettes kritik imod i Rigsrevisionens beretning, og jeg kan konstatere, at det nye formandskab sammen med direktionen allerede har taget hånd om en række centrale kritikpunkter i beretningen. TV 2 gennemførte sidste år en spareplan, der bl.a. betød lukning af TV 2 Radio og andre af virksomhedens aktiviteter samtidig med, at bl.a. forretningsorden og direktionsinstruks er blevet opdateret af den nuværende ledelse, som har udvist stor økonomisk ansvarlighed over for virksomheden. Jeg er taknemmelig over det store kompetente arbejde, som både bestyrelsen og direktionen udfører for at skabe de bedste rammer for TV 2.”
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18