Skarp kritik af DR's ledelse af byggeriet i Ørestaden

Kulturministeriet har nu modtaget rapporten fra revisionsfirmaerne KPMG og Grant Thornton vedrørende fordyrelsen af DR’s byggeri i Ørestaden (DR Byen).

Rapporten er et resultat af den revisorundersøgelse, som medieordførerne for alle Folketingets partier igangsatte i januar sidste år, som skulle vurdere de væsentligste årsager til fordyrelsen af byggeriet og klarlægge informationsstrømmene i DR’s projektorganisation og ledelse. Undersøgelsen skulle hermed skabe grundlaget for en efterfølgende politisk stillingtagen til spørgsmålet om ansvarsplacering.

De væsentligste konklusioner i den omfattende rapport er følgende:  

  • For det første konkluderes det i revisorrapporten, at DR's daværende bestyrelse – da man i 2002 traf endelig beslutning om at igangsætte byggeriet – gjorde dette på et for spinkelt grundlag.
  • For det andet konkluderes det, at det særligt var i perioden 2003-2004, at kimen til hovedparten af milliard-overskridelsen blev lagt. Det var i denne periode de væsentlige beslutninger om byggeriets udformning mv. blev truffet og væsentlige entrepriseaftaler blev indgået. Og det var i samme periode, der skete anvendelse af afsatte budgetreserver på trods af, at de foreliggende risici ikke gav grundlag herfor – snarere tværtimod. Den daværende bestyrelse ses ikke at have sikret, at der forelå en effektiv risikostyring, hvilket af revisorerne betegnes som kritisabelt.
  • I den senere periode 2004-05 og et stykke ind i 2006 vurderes DR fortsat ved en relevant styringsmæssig indgriben at kunne have reduceret budgetoverskridelserne med et større millionbeløb.
  • I forhold til hele den omfattede undersøgelsesperiode peger revisorrapporten på følgende forhold, som de betegner som kritisable:
  • Hverken DR’s daværende bestyrelse, direktion eller byggeudvalg har i perioden fra byggeriets igangsætning og frem til sommeren 2006 i tilstrækkelig grad haft ledelsesmæssig fokus på og ført tilsyn med effektiviteten af styringen af byggeprojektet under hensyntagen til byggeprojektets størrelse og kompleksitet. Dette vurderes at være en væsentlig årsag til fordyrelsen af byggeriet.
  • Tilsvarende har man ikke haft tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på – og kritisk forholdt sig til – den rapportering og de budgetter, som blev fremlagt af byggeprojektledelsen. Dette har i vid udstrækning medført, at ledelsen ikke har haft mulighed for at styre overholdelsen af budgettet. På dette punkt skete der dog en bedring over sommeren 2006.
  • Der skete de facto en omfattende – og ulovlig – delegation af reel beslutningskompetence fra bestyrelse til byggeudvalg, og ansvars- og kompetencefordelingen mellem byggeudvalg og bestyrelse var uklar.
  • DR har ikke som foreskrevet i lovgivningen udarbejdet en økonomiinstruks for DR, der fastlægger de overordnede retningslinier for DR’s økonomiske styring og regnskabsaflæggelse. En sådan instruks burde også have omfattet byggeriet.

De mediepolitiske ordførere for alle Folketingets partier har i dag fået præsenteret rapportens konklusioner af revisorerne og haft en indledende drøftelse heraf. 

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Vi har jo nok alle sammen haft en fornemmelse af, at der måtte være noget galt med styringen af byggeriet, siden byggeudgiften kunne stige fra de 3 mia. kr., der var rammen, til først 3,3 mia. kr., siden 4,0 mia. kr. og til sidst 4,7 mia. kr. Nu har vi så som ønsket fået afdækket de væsentligste årsager til fordyrelsen. Vi må desværre konstatere, at de i vid udstrækning skyldes, at DR’s ledelse meget langt hen ad vejen ikke har haft tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på byggeriet og bl.a. ikke sikret, at de styringsværkstøjer, der er nødvendige for en vellykket gennemførelse af et så stort byggeri, har været i orden.
 
I kredsen af mediepolitiske ordførere er alle partier enige om, at det er alvorlig kritik, der rettes imod DR’s ledelse gennem perioden. Der er imidlertid også enighed om, at alle nu først vil læse rapporten med egne øjne, før vi træffer konklusioner i sagen. Vi har aftalt at mødes til drøftelse om sagen igen allerede i morgen fredag.” 
 
Hent revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden, 19. juni 2008(pdf)
Hent bilag (pdf)
Hent kommissorium for undersøgelsen (pdf)

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf.: 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98