To ændringer af ophavsretsloven vedtaget i Folketinget i dag

Folketinget har i dag med stort flertal vedtaget to lovforslag om ændring af ophavsretsloven.

Det første lovforslag - Lov om ændring af patentloven, ophavsretsloven m.v. (implementering af EU direktiv 2004/48/EF om håndhævelse af intellektuelle rettigheder) - (L 48) gennemfører retshåndhævelsesdirektivet. Retshåndhævelsesdirektivet har til formål at harmonisere medlemsstaternes regler om håndhævelse af ophavsrettigheder og andre immaterialrettigheder. Det drejer sig bl.a. om erstatning og bevissikring.

Direktivet nødvendiggør ændringer i såvel den danske ophavsretslov, varemærkeloven og øvrige immaterialretslove samt retsplejeloven.

Det vedtagne lovforslag om ændring af ophavsretsloven medfører ikke grundlæggende ændringer i ophavsretsloven. Der er tale om ændringer i ophavsretslovens formodningsregel om, hvem der er indehaver af ophavsretten, erstatningsbestemmelsen og i bestemmelsen om inddragelse, tilintetgørelse m.v. I erstatningsbestemmelsen indføres fx som noget nyt, at krænkerens fortjeneste på salg af fx kopiprodukter skal indgå i beregningen af erstatningen på lige fod med andre kriterier som fx den krænkede parts tabte fortjeneste. Endvidere medfører direktivet en nyskabelse på det immaterialretlige område ved indførelsen af en bestemmelse om, at retten kan bestemme, at domme der fastslår en krænkelse af immaterielle rettigheder skal offentliggøres i sin helhed eller i uddrag af krænkeren og for dennes regning.

Det andet lovforslag (L 27) vedrører den såkaldte følgeret. Det vedtagne lovforslag er udtryk for en gennemførelse af et EU-direktiv. Følgeretten indebærer, at ophavsmanden til et originalkunstværk skal have en procentdel af salgsprisen, når kunstværket videresælges via fx professionelle kunstauktioner eller videresælges af gallerier og kunsthandlere. Lovændringen betyder, at den hidtil gældende ordning justeres på en række punkter, bl.a. således at følgeretten beregnes på grundlag af en degressiv skala.

Se lovgivning om ophavsret

Yderligere oplysninger:

Følgeretslovændringen (L 27): Martin Kyst, tlf.:  33 92 35 02
Retshåndhævelseslovændringen (L 48): Marianne Borker, tlf.: 33 92 35 76