Vejlendende retningslinjer for god citatskik og plagiat i tekster

I forlængelse af en række uheldige og opsigtsvækkende sager med udgivelse af bøger, hvor de enkelte forfattere efterfølgende er beskyldt for at plagiere andre forfattere.

Nedsatte Kulturministeriet i foråret 2005 en gruppe bestående af repræsentanter fra branchen, som fik til opgave at se nærmere på problemstillingen omkring citater og plagiater i tekster.

Arbejdet i gruppen er nu mundet ud i nogle vejledende retningslinjer for god citatskik og plagiat i tekster. Retningslinjerne søger at tilstræbe en mere klar og praktisk orienteret afgrænsning af, hvornår der ved anvendelse af citater er tale om lovlig anvendelse af andres værker, og hvornår der bliver tale om et ulovligt plagiat af andres værker.

Kulturministeren udtaler:

”Der er ingen tvivl om, at der har hersket stor usikkerhed om, hvor grænsen for det lovlige citat eller for plagiat går, når fx en forfatter ønsker i større eller mindre omfang at anvende andres værker i egne litterære udgivelser.

Det er min opfattelse, at man med disse retningslinjer giver forfattere, journalister, forlag m.v. et godt redskab, der kan anvendes til at afklare, i hvilket omfang man lovligt kan gøre brug af andres værker i egne værker.”

De vejledende retningslinjer er tilgængelige på Kulturministeriets infokiosk www.kum.dk/infokiosk

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergård-Nielsen, 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, 33 92 35 68