Vikingeskibshallen affredes

Kulturministeriet har truffet afgørelse om, at fredningen af Vikingeskibsmuseets Vikingeskibshal i Roskilde ophæves. Affredningen begrundes med, at fredningsværdierne ikke længere kan opretholdes på grund af stigende vandstand i

Roskilde Fjord.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg glæder mig over, at sagen om Vikingeskibsmuseets fredningssituation langt om længe har nået sin afslutning, og jeg synes, at det - efter de helt særlige omstændigheder – er den rigtige afgørelse. Da man byggede museet i 1960’erne kunne man ikke have forudset den stigende vandstand og de udfordringer, det ville give bevaringen af museumshallen.

Ministeriet mener ikke, at man kan kræve, at museet laver ny tiltag og konstruktionsændringer, for at bevare hallen. Der foreligger nu en klar, juridisk begrundelse for en affredning af Vikingeskibshallen, og museets bestyrelse kan nu planlægge museets fremtid uden at skele til fredningshensynene.”

Afgørelsen om affredningen af Vikingeskibshallen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Sagsforløb

Vikingeskibsmuseets ansøgning om affredning af Vikingeskibshallen blev i december 2017 afvist af Slots- og Kulturstyrelsen. Museet påklagede herefter styrelsens afgørelse til Kulturministeriet, som i dag har truffet afgørelse om ophævelse af fredningen.

I begrundelsen for affredningen lægger Kulturministeriet vægt på, at Vikingeskibshallen befinder sig i en helt særlig og usædvanlig situation. Vikingeskibshallens arkitektoniske byggestil, materialevalget og dens placering umiddelbart ud til Roskilde Fjord har vist sig at udfordre bygningen i en grad, som fremskynder bygningens forfald. Vikingeskibshallen er ikke bygget til de aktuelle og kommende vandstandsstigninger. Derfor kan bygningens fredningsværdier ikke opretholdes med mindre, der foretages konstruktionsændringer og tiltag, som skal forhindre vandet fra Roskilde Fjord i at beskadige bygningen og dens fundering.

Kulturministeriet finder ikke, at der i bygningsfredningsloven er hjemmel til at pålægge ejer at gennemføre de påkrævede nye tiltag og konstruktionsændringer af bygningen. Dermed kan fredningsværdierne ikke opretholdes.

Se Kulturministeriets afgørelse vedr. klage over Slots- og Kulturstyrelsen afslag på at ophæve fredningen af Vikingeskibshallen (pdf)

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16