Museumsdirektør for Kongernes Samling

Stillingen som museumsdirektør for Kongernes Samling bliver ledig til besættelse 1. juli 2018 eller snarest derefter, hvor museets nuværende museumsdirektør går på pension.

Kongernes Samling
Rosenborg og Amalienborg

Museet

Kongernes Samling er en selvejende institution oprettet i 1833. Museet er statsanerkendt og modtager statstilskud i henhold til Museumsloven. Museet omfatter samlingerne på Rosenborg Slot og i Christian VIII’s Palæ på Amalienborg, samt Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek.

Museet er inde i en rivende udvikling med et besøgstal, der nu overstiger ½ million. Der er store igangværende projekter inden for navnlig bevaring, formidling og forbedring af publikumsfaciliteter. En hovedopgave for museets nye direktør er at styrke forskningen og præsentationen af museets mange enestående genstande, hvoraf en del aldrig har været udstillet.

Stillingen:

Museumsdirektøren refererer til Hendes Majestæt Dronningens kabinetssekretær. Museumsdirektøren har ansvaret for museets daglige ledelse og økonomi. Museet beskæftiger 20 akademiske medarbejdere inden for forskning, formidling og bevaring. Hertil kommer administrative medarbejdere og et stort antal primært deltidsbeskæftigede medarbejdere til service og vagt. I alt ca. 120 medarbejdere.

Stillingen som museumsdirektør åbner i begrænset omgang muligheden for egne forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer:

Museumsdirektøren skal have evne til og erfaring med at lede, inspirere, positionere og styre en betydende kulturinstitution.

Stillingen forudsætter, at museumsdirektøren,

  • Har gode lederegenskaber og samarbejdsevner samt ledelsesmæssig erfaring, gerne inden for museumsdrift,
  • Har uddannelse inden for historie, kunsthistorie, etnologi eller lignende,
  • Har indsigt i og erfaring med økonomistyring, budget og fundraising,
  • Har personlig gennemslagskraft, er udadvendt og har gode sprogkundskaber,
  • Har evne og lyst til at vedligeholde og udvikle nationale og internationale netværk,
  • Har lyst og evne til at påtage sig den betydelige repræsentative virksomhed, som museet har i forbindelse med officielle besøg fra ind- og udland.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen besættes på individuel kontrakt på vilkår, der svarer til statens lønramme 37. Stillingen kan eventuelt besættes på åremål svarende til de statslige regler for åremålsansættelse.

Stillingen indebærer mulighed for en attraktiv tjenestebolig.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kabinetssekretær Henning Fode, tlf. 33402482, mail hefo@remove-this.kongehuset.dk.

Der henvises i øvrigt til Kongernes Samlings hjemmeside, hvor bl.a. findes de senest udgivne årsberetninger, www.kosa.dk

Ansøgningen, der bedes mærket ”Museumsdirektør”, stiles til Hendes Majestæt Dronningen og sendes til:

Kabinetssekretariatet
Det Gule Palæ
Amaliegade 18
1256 København K.

Der bedes vedlagt CV og dokumentation for faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer. Bilagsmateriale kan ikke forventes returneret. 

Ansøgning skal være modtaget senest den 6. juni 2018, kl. 12.