KULTURMINISTERIETS HISTORIE

– og ansvarsområder siden 1961.

I forbindelse med regeringsomdannelsen den 7. september 1961 blev der truffet beslutning om oprettelse af Ministeriet for Kulturelle Anliggender, som var ministeriets første navn. Ministeriets fødselsdag regnes fra den 19. september 1961, hvor ministeriets ressort blev fastlagt ved en kongelig resolution. Resolutionen trådte i kraft dagen efter.

Ministeriets sagsområder blev hentet fra først og fremmest Undervisningsministeriet, men også fra Justitsministeriet (teater og film), Statsministeriet (fredning), Forsvarsministeriet (Tøjhusmuseet) og Handelsministeriet (Kunstindustrimuseet og Danmarks Tekniske Museum).

Kulturministeriet var fra starten både bevillings- og personalemæssigt af beskeden størrelse. Finanslovsbevillingen for hele ministeriet var for det første fulde finansår under ministeriets eksistens (1962 - 1963) på 91.230.390 kr. Af den første finanslov fremgår endvidere, at der i alt i departementet var 51 personer.

Ministeriets navn

Ministeriet har gennem årene haft forskellige navne: 

   

 • Ministeriet for kulturelle anliggender 1961-87

 • Kultur- og Kommunikationsministeriet 1987-88

 • Kulturministeriet 1988-

Væsentlige ressortændringer

Ved regeringsudnævnelsen i 1987 blev ministeriet omdannet til Kultur- og Kommunikationsministeriet. Ved kgl. resolution af 10. september 1987 blev kommunikationsspørgsmål overført til ministeriet fra Ministeriet for Offentlige Arbejder.

Ministeriet bestod nu af Kulturdepartementet og Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.

Ved regeringsudnævnelsen i 1988 blev Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. overført fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet ved kgl. resolution af 3. juni 1988. Samtidig overførtes Generaldirektoratet for P & T samt sager vedrørende radio og TV til Trafik- og Kommunikationsministeriet.

Ved regeringsudnævnelsen i 1993 blev Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. tilbageført til Undervisningsministeriet ved kgl. resolution af 25. januar 1993. Samtidig tilbageførtes sager vedrørende radio og TV til Kulturministeriet.

Ved regeringsudnævnelsen i 2001 blev fredning og bevaring af bygninger og arkæologi og fortidsminder overført fra Miljøministeriet (Skov og Naturstyrelsen) til Kulturministeriet og varetages her af Kulturarvsstyrelsen.

Siden oprettelsen i 1961 har ministeriet modtaget og afgivet en lang række sagsområder. I opremsningen er de sagsområder, der har været forbundet med ovenstående ressortændringer, ikke medtaget.

Modtaget fra:

   

 • Statsministeriet 8. oktober 1964: Sager vedrørende Danmarks Hus i Paris, Nationalparken ved Dybbøl, frilæggelsen af Jellinghøjene, Fonden til Fædrelandets Vel og Kong Christian den Tiendes Fond.
   

 • Statsministeriet 16. oktober 1964: Autorisation af stednavne til brug i Statstjenesten.
   

 • Ministeriet for Grønland 17. december 1965: Grønlands Radio, den grønlandske radioavis og filmudlejningsvirksomhed i Grønland. Tilbageført til Ministeriet for Grønland 29. marts 1972. 
   

 • Ministeriet for Grønland 28. februar 1967: Grønlandske biblioteker. Tilbageført til Ministeriet for Grønland 29. marts 1972. 
   

 • Udenrigsministeriet 2. februar 1968 i forbindelse med regeringsudnævnelsen samme dag: Sager vedrørende teknisk samarbejde med udviklingslandene samt nedrustningsspørgsmål. Den departementale ekspedition skulle fortsat ske i Udenrigsministeriet, men “under ledelse af ministeren for kulturelle anliggender og på hans ansvar”. Tilbageført til Udenrigsministeriet ved regeringsudnævnelsen 11. oktober 1971.
   

 • Forsvarsministeriet 29. januar 1971: Hærens Arkiv. 
   

 • Justitsministeriet 29. december 1972: Sager vedrørende cirkus. 
   

 • Justitsministeriet 25. marts 1974: Statens Filmcensur. 
   

 • Indenrigsministeriet 11. november 1976: Sager vedrørende idræt, herunder tipsmidler til idrætsformål.
   

 • Fredningsstyrelsen 10. januar 1983: Sager vedrørende arkæologisk undersøgelsesvirksomhed. 
   

 • Indenrigsministeriet 31. august 1984: Sager vedrørende rigsvåbnet og Statens Heraldiske Konsulent. 
   

 • Socialstyrelsen 3. januar 1985: Sager vedrørende Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde (nu Danmarks Blindebibliotek). 
   

 • Statsministeriet 10. september 1987: Sager vedrørende retskrivning. 
   

 • Industriministeriet 11. oktober 1989: Sager vedrørende Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
   

 • Landbrugsministeriet 11. oktober 1989: Sager vedrørende Dansk Landbrugsmuseum og Jagt- og Skovbrugsmuseet. 
   

 • Undervisnings- og Forskningsministeriet 23. oktober 1992: Dansk Data Arkiv. 
   

 • Undervisningsministeriet 23. marts 1998. Kunsthåndværkerskolen, Kolding. Danmarks Designskole, Glas- og Keramikskolen. 
   

 • Modtaget fra Miljø- og Energiministeriet den 27. november 2001: sager vedrørende lov om regionale faglige kulturmiljøråd, sager i medfør af bygningsfredningsloven samt sager vedrørende fortidsminder efter naturbeskyttelseslovens §§ 12-14 a samt om sten- og jorddiger efter lovens § 4, herunder den dertil knyttede administration (kap. 10), pleje af ikke-statsejede fortidsminder (kap. 7), tilsyn og håndhævelse (kap. 11), klage (kap. 12) samt internationalt samarbejde (§ 71). 

Afgivet til:

   

 • Ministeriet for Offentlige Arbejder 12. marts 1963: Visse sager om radiostøj. 
   

 • Undervisningsministeriet 28. september 1965: Sager vedrørende Statens Alm. Videnskabsfond, Rask-Ørstedfondet, Danmarks Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd og Statens Teknisk-Videnskabelige Fond. 
   

 • Undervisningsministeriet 29. december 1972: Sager vedrørende danske lektorer i udlandet og sager vedrørende universitetsbibliotekerne i Roskilde og Ålborg.
   

 • Miljøministeriet 27. september 1973: Sager vedrørende naturfredning, bygningsfredning, rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning, Landskabslaboratoriet Røsnæs, Statens Bygningsfredningsfond og Det Særlige Bygningssyn. 
   

 • Miljøministeriet 10. januar 1983: Sager vedrørende loven om historiske skibsvrag (bortset fra den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed). 
   

 • Aktieselskabsregistret foråret 1985: Tilsynet med tilskudsberettigede erhvervsdrivende museer, zoologiske haver, landsdelsorkestre m.fl. institutioner. 
   

 • Udenrigsministeriet 29. november 1985: Sager vedrørende Danmarks Hus i Paris.
   

 • Fondsregistret 1. april 1986: Fonds- og legatsager. 
   

 • Landbrugsministeriet 29. august 1994: Administration af EU-direktiv 90/428 om samhandel med enhovede dyr beregnet til konkurrencer. 
   

 • Undervisningsministeriet 22. august 1997. Spørgsmål vedrørende regulering af retskrivning i Statstjenesten. 
   

 • Forskningsministeriet 23. marts 1998. Odense Universitetsbibliotek.