Brian Arthur Mikkelsen (K)

Kulturminister 27. november 2001 - 10. september 2008

Udvalgte kulturpolitiske resultater

Lige adgang til kulturens muligheder
Regeringens satspuljeprogram ’Lige muligheder’ afsatte i marts 2008 12 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 på Kulturministeriets område til medborgercentre og bogstartprogrammer. Et medborgercenter er et tilbud til familier, der har svært ved at gribe de muligheder, samfundet stiller til rådighed. Bogstartprogrammet forsyner børn med en gratis bogpakke tilpasset deres alderstrin i fire omgange, indtil barnet fylder seks år. I tilknytning til bogpakkerne er der en række aktiviteter, supplerende materialer og oplysning til forældrene om børns sprog og læsning. Bogstartprogrammer er især målrettet familier med svage traditioner for læsning i hjemmet.

100 nye lektiecaféer på bibliotekerne – første resultat af samarbejde om integration
I november 2006 indførtes en ordning, hvorefter alle landets kommunale biblioteker kan søge om tilskud til at oprette lektiecaféer for tosprogede og andre interesserede børn. Det primære mål med lektiehjælpsordningen er at styrke dansk sprog hos tosprogede børn og medvirke til, at flere unge med anden etnisk baggrund opnår tilfredsstillende skolekundskaber og fuldfører en uddannelse. Støtteordningen er det første resultat af en samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Idræt for vanskeligt stillede børn
Som led i finanslovsaftalerne for 2005 blev der oprettet en pulje på i alt 40 mio. kr. i 2005-2008 til en målrettet indsats for at lette vanskeligt stillede børns adgang til idrætslivet.

Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn
Folketinget vedtog i juni 2005 regeringens lovforslag om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Loven gør det obligatorisk at indhente en såkaldt børneattest, når daginstitutioner, skoler, fritidsklubber, idrætsforeninger osv. ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Initiativet er et led i regeringens samlede indsats vedrørende bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

Historiens dag
Som led i regeringens samlede indsats for bevaring og formidling af kulturarven tog kulturministeren i
efteråret 2004 initiativ til lanceringen af Historiens Dag, en landsdækkende begivenhed, der skal sætte fokus på kulturarven og dens betydning for borgerne – især børn og unge. Det første arrangement blev afviklet den 22. maj 2005 med anslået deltagelse af omkring 45.000 danskere.

Distributionsstøtte til dagblade og dagbladslignende publikationer gøres uafhængig af Post Danmark
I juni 2006 vedtog Folketinget regeringens lovforslag om en ny ordning for direkte støtte til udgivere til distribution af dagblade i Danmark. Ordningen afløser den gældende bladtilskudsordning med støtte via Post Danmark. Udgivere kan i fremtiden selv vælge distributør, og Post Danmark kan selv sætte sine bladportotakster. Forslaget er sidste led i en proces, der har indebåret en række ændringer af den gældende tilskudsordning. På området for dagbladslignende publikationer fremsatte regeringen i december 2005 et parallelt lovforslag, som blev vedtaget i marts 2006.

Regeringen vil styrke kampen mod motionsdoping
Kulturministeren og sundheds- og forebyggelsesministeren fremlagde i januar 2008 ’Handlingsplan for bekæmpelse af motionsdoping’. Handlingsplanen består af følgende tiltag: gennemførelse af obligatorisk mærkningsordning, skærpelse af straffene i forbindelse med distribution af doping og støtte til Anti Doping Danmarks oplysningskampagne. Folketinget vedtog i maj 2008 regeringens lovforslag om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt. Det er hensigten med lovlovforslaget, at det skal være let for forbrugerne at se hvilke fitnesscentre, der er aktive i kampen mod doping.

Handlingsplan for store idrætsbegivenheder
Regeringen fremlagde i april 2007 en handlingsplan, der skal styrke indsatsen for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark. Regeringen har afsat 65 mio. kr. årligt i 2007-2010 til finansiering af initiativerne i handlingsplanen, der er den største eliteidrætssatsning siden eliteidrætsloven fra 1984.

Fremme af dopingfri idræt
Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om fremme af dopingfri idræt. Med vedtagelsen har Danmark bragt sig i førerfeltet i bekæmpelsen af doping i idrætten.

Ny eliteidrætslov
Regeringens lovforslag om en ny eliteidrætslov blev vedtaget i april 2004. Loven skaber et nyt Team Danmark med ændret struktur og arbejdsopgaver. De nye arbejdsopgaver indebærer bl.a. et øget fokus på talentudvikling og unge udøvere og et tættere samspil med kommunerne, ligesom rådgivning og økonomisk støtte til specialforbundene bliver et særskilt arbejdsområde. Endvidere får kommunerne bedre mulighed for at yde økonomisk støtte til den lokale eliteidræt.

Rigsarkivet sikrer statens første OPP-kontrakt
I juni 2007 valgte Slots- og Ejendomsstyrelsen på statens vegne at indgå sin første OPP-kontrakt (Offentlig-Privat Partnerskab). Slots- og Ejendomsstyrelsen, Kulturministeriet og Statens Arkiver har udpeget OPP Pihl Arkivet A/S til at stå for finansiering, anlæg, bygningsdrift og vedligehold, forsyninger og visse serviceydelser. Organisationsformen indebærer, at OPP Pihl Arkivet A/S bliver ejer af byggeriet i 30 år. Selve den arkivmæssige drift skal som hidtil varetages af Statens Arkiver. Magasinerne forventes at være klar til indflytning den 1. juli 2009.

Arkivalier tilbageføres til Færøerne
Kulturministeriet og Færøernes Landstyre godkendte i august 2007 en aftale om tilbageførsel og udlån af arkivalier fra Danmark til Færøerne. Aftalen, der er baseret på undersøgelser foretaget af det danske og færøske arkivvæsen betyder bl.a., at arkivalier, som er skabt i Færøerne, føres tilbage til Færøerne.

Gratis adgang til kulturarven
Pr. 1. januar 2006 er der indført gratis adgang for alle borgere til de permanente samlinger på Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet samt for børn og unge under 18 år til alle landets statslige og statsanerkendte museer. Endvidere er der fra 2007 afsat 40,5 mio. kr. om året til at styrke museernes formidling.

Rigsarkivet
Regeringen besluttede ultimo 2003 sammen med Dansk Folkeparti at afsætte 565 mio. kr. til etablering af fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på den nuværende Godsbanegårdsgrund langs Kalvebod Brygge, herunder bl.a. også midler til forberedelse og flytning af arkivalierne. Det skete med henblik på hurtigst muligt at sikre varigt betryggende opbevaringsforhold for eksisterende og kommende statslige arkivalier, således at bevaringen af kulturarven sikres. Løsningen indebærer endvidere, at det Kongelige Biblioteks magasinproblemer løses frem til 2015-2018.

Arkivloven
Regeringens lovforslag om en ny arkivlov blev enstemmig vedtaget i december 2003. Med den ny arkivlov er der skabt den størst mulige åbenhed med hensyn til adgangen til de offentlige arkiver, primært ved at nedsætte fristerne for, hvornår arkivmateriale er tilgængeligt for offentligheden. Den almindelige tilgængelighedsfrist er nedsat fra 30 til 20 år, og den særlige frist, som gælder for oplysninger om enkeltpersoners private forhold, er nedsat fra 80 til 75 år. På enkelte områder er fristen på 80 år nedsat til 50 år.

Strategi for kultur i hele landet
Kulturministeren offentliggjorde i april 2006 en Strategi for kultur i hele landet med fokus på at understøtte kulturlivet uden for hovedstadsområdet og bakke op om den lokale kulturpolitiske indsats. Strategien lægger bl.a. vægt på, at kulturaftaler mellem stat og kommuner får en endnu mere central betydning end i dag, at der oprettes en ny Pulje til kultur i hele landet, at samarbejde lokalt mellem kultur og erhverv fremmes og understøttes, og at der etableres forsøg med nationale opdrag, hvor lokale institutioner midlertidigt varetager nationale udviklingsopgaver.

Kommunalreformen
Med bredt flertal vedtog Folketinget i juni 2005 regeringens fire lovforslag om udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet: forslag til lov om ændring af musikloven, forslag til lov om ændring af teaterloven, forslag til lov om ændring af museumsloven, bygningsfredningsloven m.v. samt forslag til lov om ændring af en række love på kulturområdet.

Ny flerårsaftale for de kunstneriske uddannelser
Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF indgik i oktober 2006 en ny flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Aftalen indeholder følgende indsatsområder: større og mere bæredygtige faglige miljøer, højere kvalitet i uddannelserne, øget fokus på beskæftigelse og styrket internationalisering.

Uddannelsesaftale 2003-2006
Regeringen indgik i oktober 2002 en bred aftale for Kulturministeriets uddannelser med alle Folketingets partier. Aftalen medførte bl.a. et økonomisk løft af de kunstneriske uddannelser, øget fokus på uddannelsernes beskæftigelsesmuligheder og styrkelse af det faglige niveau med ny fagfordeling og nye kompetencecentre på bl.a. design- og musikuddannelserne.

Dvd-vederlaget sænkes fra 10 til 3 kr.
Folketinget vedtog i juni 2006 regeringens lovforslag om dvd-vederlag og reglerne om beskyttelse mod omgåelse af kopispærringer på cd’er, dvd-film m.v..

Ændringer af ophavsretsloven: Retshåndhævelsesdirektivet og følgeret
Folketinget vedtog i december 2005 med stort flertal to lovforslag om ændring af ophavsretsloven. Det ene forslag implementerer EU’s retshåndhævelsesdirektiv. Det andet vedrører den såkaldte følgeret, der indebærer, at ophavsmanden til et originalkunstværk skal have en procentdel af salgsprisen, når kunstværket videresælges via f.eks. professionelle kunstauktioner eller videresælges af gallerier og kunsthandlere.

Ændringer af ophavsretsloven
Regeringens lovforslag om at ændre ophavsretsloven blev vedtaget i december 2003. Loven indebærer forbud mod at kopiere cd’er m.v., der er lejet eller lånt på f.eks. et bibliotek eller af bekendte, samt forbud mod at benytte kopibutikker til at fremstille fotokopier af lærebøger og anden litteratur. Endvidere er regeringens forslag om at hæve strafferammen for de grove ophavsretskrænkelser vedtaget i maj 2004. Dermed er grove ophavsretskrænkelser sidestillet med groft tyveri.

Udbygning af jordbaseret, digitalt tv i Danmark
Regeringen indgik i juni 2007 og oktober 2007 tillægsaftaler til den mediepolitiske aftale for 2007-2010 om udbygning af jordbaseret, digitalt tv. Fra november 2009, hvor der slukkes for de analoge tv-signaler, afsættes ekstra sendemuligheder til udsendelse af public service-tv mv. De resterende nye tv-sendemuligheder udbydes til en kommerciel operatør. I tilknytning til medieaftalen har aftalepartierne desuden fastlagt retningslinjerne for udbud af en omfattende informationsindsats om analogt stop.

Medieaftale for 2007-2010
Kulturministeren indgik i juni 2006 en medieaftale for 2007-2010 med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen indeholder bl.a. følgende elementer: 

  • En public service-pulje som skal støtte danskproduceret tv-drama og tv-dokumentarprogrammer af ikke-licensfinansierede tv-selskaber. 
  • TV 2/DANMARK privatiseres, så snart dette er muligt i lyset af de igangværende sager ved EU-domstolen.
  • Der indføres en medielicens, der omfatter alle apparater, der er i stand til at modtage billedprogrammer og -tjenester. 
  • DR skal etablere en digital børne- og historiekanal, øge udlægning af sin produktion til det private produktionsmiljø, digitalisere sine arkiver samt underkaste nye public service-tjenester en intern værditest m.v.

Forbud mod politiske reklamer
Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om forbud mod politiske reklamer. Der gælder et permanent forbud mod i tv at udsende reklamer for politiske partier, politiske bevægelser, valgte medlemmer samt opstillede politiske kandidater til politiske forsamlinger. Der gælder et temporært forbud mod udsendelse af politiske budskaber i perioden fra tidspunktet for udskrivelse af valg til politiske forsamlinger eller folkeafstemninger og indtil afstemningen har fundet sted.

Mediepolitisk aftale for 2002-2006
Regeringen indgik i juni 2002 en mediepolitisk aftale med Dansk Folkeparti for perioden 2002-2006. Hovedelementerne i aftalen omfatter privatisering af TV 2/DANMARK, der får bedre mulighed for at udvikle sig som forretning og programudbyder, modernisering af DR, der skal opfylde skærpede public servicekrav og udbyde en større del af programfladen til uafhængige producenter, samt udbud af nye radiokanaler, der bryder DR's mangeårige monopol på landsdækkende radio og giver lytterne flere valgmuligheder. Endvidere gennemføres en liberalisering af reklamereglerne, så TV 2 og de kommercielle lokalstationer har samme muligheder som de konkurrenter, der sender fra udlandet.

Bred aftale om Det Kongelige Teater
Regeringen indgik i februar 2008 en fireårig aftale med samtlige Folketingets partier om Det Kongelige Teater. Aftalen gælder for 2008 til 2011 og skaber de overordnede rammer for teatrets udvikling i de kommende år. Aftalen fastlægger en række indsatsområder og mål, som teatret skal arbejde for at nå i aftaleperioden. Eksempelvis skal Det Kongelige Teater arbejde målbevidst på at være hele Danmarks teater – både ved at åbne huset for mange forskellige publikumsgrupper – og trække nye til - og ved at komme ud i landet med sine turnerende forestillinger. Ligesom det skal levere forestillinger og aktiviteter hele året rundt - også om sommeren. Økonomisk set viderefører aftalen de økonomiske rammer for Det Kongelige Teater, som var gældende for aftalen for 2004 til 2007.

Dansk arkitekturpolitik
Under overskriften "Arkitekturnation Danmark - Rammer for liv rammer for vækst" præsenterede regeringen i maj 2007 en samlet dansk arkitekturpolitik. Arkitekturpolitikken indeholder en række indsatsområder og konkrete initiativer, der skal bidrage til at udvikle arkitekturen som dansk styrkeposition og skabe øget bevidsthed og debat om arkitekturens betydning, betingelse og muligheder i Danmark. Arkitekturpolitikken er udarbejdet i samarbejde mellem Kulturministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Socialminnsteriet, Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, Transport- og Energiministeriet samt Universitets- og Bygningsstyrelsen, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Filmaftale 2007–2010
Kulturministeren indgik i oktober 2006 aftale med alle Folketingets partier om en ny filmaftale. Aftalen sikrer 2 mia. kr. til dansk film over de fire år.

Liberalisering af bogmarkedet
Regeringen blev i marts 2006 enig med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en række initiativer, der skal sikre mere fri prisdannelse på bogmarkedet for at fremme en udvikling mod billigere bøger og flere læsere i Danmark. Initiativerne bygger på den aftale om øget liberalisering af bogmarkedet, der i november 2005 blev indgået mellem Konkurrencestyrelsen og Forlæggerforeningen. Desuden skal en bog, når den kommer i bogklub, samtidig gives fri prismæssigt i alle andre udgaver.

Ny struktur for kunststøtten
Regeringen indgik i oktober 2002 en bred aftale med alle Folketingets partier om kunststøtte og international kulturudveksling. Aftalen sikrer en mere dynamisk og helhedsorienteret udvikling af kunsten og en bedre koordineret og slagkraftig kulturudveksling. Aftalen indebærer bl.a. en samling af en række råd og bestyrelser i et Kunstråd, der skal fordele kunststøtten. Administrativt sammenlægges en række institutioner i Kunststyrelsen.

Filmaftale 2003-2006
Regeringen indgik i oktober 2002 en bred filmaftale med alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten. Aftalen sikrer faste økonomiske rammer på et højere niveau i de næste fire år. Pengene er bl.a. afsat til at producere i alt 80-100 spillefilm og 170-180 kort- og dokumentarfilm samt en ny talentpulje til gavn for især unge og nyuddannede instruktører.

Styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark
Regeringen (V og KF) og S, DF, RV og SF har indgået aftale om udmøntningen af i alt 90 mio. kr. i 2007-2010 til styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark. Resultatet af forliget er to nye initiativer: 

  • 50 mio. kr. til oprettelse af et center for kultur- og oplevelsesøkonomi, der skal styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv.
  • 40 mio. kr. til udvikling af fire oplevelseszoner, der skal styrke vilkårene for vækst i oplevelseserhvervene.

Kulturkanon
Kulturministeren nedsatte i 2005 7 udvalg, der skulle udarbejde en kulturkanon. Resultatet af udvalgets arbejde blev offentliggjort i januar 2006. Kanonen indeholder 96 værker inden for kunstarterne arkitektur, billedkunst, design, og kunsthåndværk, film, litteratur, musik og scenekunst. Der er valgt 12 værker inden for hvert område, undtagen på musikområdet, hvor kanonudvalget for musik har peget på 12 værker inden for partiturmusikken og 12 værker inden for populærmusikken. Herudover er udarbejdet en kanon for børnekultur på tværs af kunstarterne. Der er udgivet en kulturkanonbog, som er omdelt til alle skoler og folkebiblioteker samt til ungdomsuddannelser og forskellige videregående uddannelser. Der er oprettet en kanonhjemmeside og udarbejdet undervisningsmateriale.