Carina Christensen (K)

Kulturminister 10. september 2008 - 23. februar 2010

Udvalgte kulturpolitiske resultater

28 mio. kr. til styrkelse af DR
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkepart, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, der står bag den mediepolitiske aftale for 2007-2010, indgik i februar 2010 en aftale om udmøntning af 28 mio. kr. til styrkelse af DR. Pengene kommer fra merlicensprovenuet fra 2009.

Målrettet indsats for dansk animationsfilm
Regeringen og partierne bag filmaftale 2007-2010 besluttede i januar 2010 at iværksætte en særlig indsats for danske animationsfilm. I 2010 etablerer Filminstituttet en animationspulje på 10 mio. kr., der skal have særligt fokus på udvikling og produktion af animationsfilm i korte formater. Animationspuljen skal støtte film af høj kvalitet, der har børn som målgruppe, film der anvender innovative og billige produktionsmetoder, og film som er rettet mod et publikum af en vis størrelse og dermed kan tiltrække finansiering fra tv-stationerne.

Kulturministeren nedsætter udvalg om ophavsrettigheder på internettet
Krænkelser af ophavsretten er et massivt og stadigt stigende problem. Piratkopiering er ikke bare skadeligt for rettighedshaverne, men også for forbrugerne, erhvervslivet og samfundet generelt. I december 2009 nedsatte kultuministeren derfor et udvalg, der har fået til opgave at beskrive konkrete modeller og initiativer, der kan bidrage til en styrket håndhævelse af ophavsrettigheder på internettet. 

Kulturministeren lancerer ny kulturpolitisk strategi: Kultur for alle
Alle i Danmark skal have mulighed for at få ejerskab til vores fælles kultur og kulturarv.  Alle i Danmark skal have mulighed for at få adgang til relevante og vedkommende kulturtilbud. Det er hovedbudskaberne i kulturministerens strategi Kultur for Alle, der blev offentliggjort i december 2009. Strategien omfatter syv fokusområder, hvor der lige nu er størst behov for at gøre en indsats, hvis man skal sikre, at der bliver skabt kulturtilbud, der appellerer til alle borgere i hele landet. 

For første gang i 100 år skal samtlige fredede bygninger i Danmark gennemgås
Regeringen tager initiativ til, at der sker en systematisk gennemgang af alle fredede bygninger i Danmark, og samtidig forbedre retsstillingen for de som bor i fredede ejendomme. Baggrunden er en rapport om bygningsbevaring i Danmark. I regeringens finanslovsforslag for 2010, er der afsat 16,5 mio. kr. i en femårig periode til en systematisk gennemgang og beskrivelse af alle fredede bygninger i Danmark. Regeringen afsætter også 0,6 mio. kr. årligt til at etablere en klageadgang for Kulturarvsstyrelsens afgørelser vedrørende bygningsmæssige ændringer.

279 mio. kr. til kulturen og idrætten
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i november 2009 en aftale på kulturområdet for finanslovsåret 2010. Aftalen sikrer, at kultur- og idrætslivet får tilført 279 millioner kroner til en række kulturpolitiske tiltag. Der afsættes således 45 mio. kr. over de næste 4 år til en styrkelse af teatrene og de rytmiske spillesteder. Dansk idræt samt øvrige modtagere af tipsmidlerne modtager i 2010 og 2011 i alt 110,0 millioner kroner til at kompensere for de faldende indtægter hos Danske Spil. Der afsættes 41,6 millioner kroner til, at Huskunsterordningen kan fortsætte i en ny fireårig periode. Det Kgl. Teater modtager en ekstrabevilling på 56,1 millioner kroner, der afsættes 22 millioner kroner over en fireårig periode til formidling og vedligeholdelse af danske kulturminder uden for Danmark, og der afsættes 0,8 millioner kroner årligt til drift og 1 million kroner til formidling af Vedersø Præstegaard.  

Kulturministeren opretter handicapidrætspris på 75.000 kr.   
Kulturministeren oprettede i november 2009 en handicapidrætspris på 75.000 kr., som skal uddeles en gang om året. Formålet med prisen vil være at sætte fokus på personer eller organisationer, som gør en særlig indsats for at fremme eller udvikle handicapidrætten og/eller handicapidrættens forhold.

Flere midler til rytmiske spillesteder
Regeringen indgik i november 2009 en aftale med Dansk Folkeparti om yderligere støtte til spillestedsområdet. Med offentliggørelsen af Regeringens Finanslov for 2010 blev der tilført ekstra midler til de rytmiske spillesteder, hvilket neutraliserede den varslede fastfrysning af tilskudsniveauet og dermed sikrede et stabilt bevillingsniveau fremover. Der tilføres nu yderligere midler. 1,85 mio. kr. i 2010, stigende til 3,2 mio. kr. i 2011 og herefter 2,4 mio. kr. årligt. 
 
4 mio. kr. årligt til Dansk Danseteater
Regeringen indgik i november 2009 en aftale med Dansk Folkeparti om bevilling af 4 mio. kr. årligt fra 2010 til Dansk Danseteater. Bevillingen gives først og fremmest med henblik på at styrke Dansk Danseteaters turnerende aktiviteter i Danmark. 
 
Midler til musicaluddannelse
Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede i november 2009 at bevilge 4,5 mio. kr. om året fra 2011 til etablering af en musicaluddannelse i provinsen. Midlerne bevilges fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten.

Beslutning om genudbud af den sjette fm-kanal som en skønhedskonkurrence
Den nuværende tilladelseshaver til den sjette FM-kanal, Talpa International, meddelte i november 2009 Radio og tv-nævnet og Kulturministeriet, at de ønskede at tilbagelevere tilladelsen til den sjette FM-kanal 2 år før udløbet af tilladelsen. Partierne bag den mediepolitiske aftale for 2007-2010 besluttede i november 2009, at arbejdet med genudbuddet af den sjette FM-kanal ud fra principperne om en skønhedskonkurrence skal fortsætte og gennemføres med henblik på, at vinderen af udbuddet kan påbegynde udsendelsesvirksomheden hurtigst muligt. 
 
Opfølgning på granskningsberetning om TV 2
På den ekstraordinære generalforsamling i TV 2 i oktober 2009 blev det besluttet, at der skulle iværksættes en granskning af TV 2. Granskningen blev afsluttet og offentliggjort i en granskningsrapport i december 2009. Som opfølgning af granskningsberetningen har Kulturministeriet vurderet at spørgsmålet om, hvorvidt TV 2 har lidt et tab, bør undergives en supplerende vurdering af et eksternt, uafhængigt revisionsfirma i samarbejde med Kammeradvokaten.

2 mio. kr. til igangsætning af fribyer i Danmark
Regeringen og Dansk Folkeparti blev i oktober 2009 enige om at afsætte 1,2 mio. kr. til kommunernes drift af fribyordningen i en toårig forsøgsperiode. Der kan uddeles et tilskud på 1,2 mio. kr. ligeligt fordelt til 4 kommuner, som forpligter sig på at yde husly til en forfulgt forfatter i en to-årig periode. 
 
Bred aftale om fuld liberalisering af bogmarkedet
Regeringen indgik i oktober 2009 en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny aftale om bogpriserne, der medfører en fuld liberalisering af bogmarkedet, når overgangsperioden udløber med udgangen af december 2010.

Huskunstnerordningen fortsætter
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i oktober 2009 en aftale på kulturområdet for finanslovsåret 2010. Aftalen sikrer blandt andet, at der afsættes 41,6 mio. kroner til Huskunstnerordningen over en ny fireårig periode. Formålet med Huskunstnerordningen er at fremme børn og unges møde med kunst i dagligdagen. 
 
7 breddeidrætskommuner udvalgt
Kulturministeren og Nordea-fonden udvalgte i oktober 2009 7 kommuner til breddeidrætskommuner. De 7 kommuner skal i de kommende 2 år følge op på de 42 forslag, som Breddeidrætsudvalget fremlagde i foråret 2009. Kommunerne deler den pulje på i alt 20 mio. kr., som Kulturministeriet og Nordea-fonden har udbudt til formålet. 

Kulturforskningen styrkes med 9 mio. kr.
Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner får endnu bedre muligheder for at styrke forskningsindsatsen i de kommende år. Aftalen om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling, der blev indgået i oktober 2009, tilgodeser det brede spektrum af Kulturministeriets forskning med i alt 9 mio. kr. i perioden 2010-12. 
 
21 mio. kr til digitalisering af kulturarven og 6 mio. kr. til arkitektur og designforskning
Aftalen om fordeling af UMTS-midlerne, der blev indgået i oktober 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, betyder bl.a. flere penge til forskning i arkitektur og design og til digitalisering af kulturarven. Aftalen sikrer et økonomisk løft til fremtidens forskning i arkitektur og design med i alt 6 mio. kr. i perioden 2010-12, og i alt 21 mio. kr. til digitalisering af kulturarven i samme periode.

Cop kreativ – kunst og kultur for klima
Hvordan kan kunst og kultur bidrage med løsninger på klimaudfordringerne?
Det er et spørgsmål, som kulturministeren bad unge kunstnere om hjælp til at besvare i en konkurrence og en kultur- og klimakonference som fandt sted i september 2009.  

Ændring af lov om ophavsret
Folketinget vedtog den 12. juni 2009 regeringens forslag om ændring af ophavsretsloven. Lovforslaget, som træder i kraft den 28. december 2009, tilsigter at indføre fornøden hjemmel for kulturministeren til at fastsætte nærmere regler om sagsbehandlingen af de i loven nævnte godkendelsesordninger. Dette skal sikre gennemførelse af servicedirektivet.

150 mio. kr. til styrket dansk kulturarv
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik i maj 2009 en aftale om udmøntning af puljen til styrket kulturbevaring på i alt 150 mio. kr. i perioden 2009-2012. Aftalen skal sikre en løbende renovering og bevaring af en række af danmarkshistoriens mest centrale monumenter og bygninger. Aftalen medfører desuden styrkelse af en særlig formidlingsindsats, der skal sikre den fremtidige forståelse og interesse for vores fælles kulturarv.

Rapport om digitalisering af kulturarven
I april 2009 offentliggjorde Udvalget for digitalisering af kulturarven sin endelige rapport. Udvalget har haft til opgave at udarbejde en række forskellige forslag til digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af kulturarven med henblik på bevaring, formidling og øget tilgængelighed. Med udvalgets rapport sikres et stærkt grundlag for videre drøftelse af mulighederne inden for digitalisering af kulturarven.

Kulturministeren redder Den Frie og indfører professionel bestyrelse på Charlottenborg
Kulturministeren fremlagde i april 2009 et dobbelt initiativ for det københavnske kunstudstillingsliv. Initiativet indebærer blandt andet, at Den Frie Udstillingsbygning reddes ved et fireårigt driftstilskud på 1,2 mio. kr. årligt. Samtidig indføres en ny professionel 6-mands bestyrelse på Charlottenborg.
 
Regeringen styrker det danske sprog
I marts 2009 offentliggjorde regeringen sit sprogpolitiske udspil som opfølgning på sprogudvalgets rapport ”Sprog til tiden”. Med udspillet gøres der status over indsatsen siden offentliggørelsen af rapporten og iværksættes nye initiativer til yderligere opfølgning. 

Ny forskningsstrategi for Kulturministeriets forskningsinstitutioner
Kulturministeriet offentliggjorde i marts 2009 en forskningsstrategi for Kulturministeriets forskningsinstitutioner. Anbefalingerne i rapporten peger på, at det er nødvendigt, at forskningsinstitutionerne på Kulturministeriets område ruster sig til at deltage i den stigende konkurrence om forskningsressourcerne.  
  
Aftale om fusion af konservatorier, skuespillerskole, arkitekt- og designskole
Som led i Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 har et udvalg undersøgt mulighederne for mulige fusioner og andre faglige og administrative fællesskaber for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner. På baggrund af udvalgets anbefalinger har partierne bag flerårsaftalen (regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) besluttet, at der fra 1. januar 2010 gennemføres fusioner af Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium, samt af Det Fynske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater. Aftalepartierne har endvidere drøftet en fusion af Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Designskole, og der er enighed om at samle de to institutioner på Holmen. Et flertal bestående af regeringspartierne samt Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne tilkendegiver endvidere, at de, når den nuværende aftale om Kulturministeriets videregående uddannelser udløber med udgangen af 2010, ønsker at gennemføre en fusion af de to institutioner i 2011.

Bred politisk aftale om omstruktureringsplan for TV2 og nye DR-inítiativer
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre iværksatte i januar 2009 en økonomisk omstruktureringsplan for TV2/Danmark samt en række nye DR-initiativer. Aftalen omfatter salg af TV2/Danmark og DR’s sendenet, og giver TV2/Danmark bemyndigelse til at opkræve abonnement for hovedkanalen TV2 fra den 1. januar 2012. De nye DR initiativer omfatter dels økonomiske midler til etablering af en HDTV-kanal i MUX 2 ved udgangen af 2009, dels styrkelse af ensemblerne og opgradering af transmissionsudstyr. 

Ændring af arkivloven
Folketinget, der i december 2008 vedtog regeringens forslag om ændring af arkivloven, tilsigter en præcisering af retstilstanden for så vist angår tilgængelighed til private arkivalier, der er afleveret til offentlige arkiver.

OL og PL-atleter får kompensation for skatten på deres medaljebonus
Kulturministeren iværksatte i november 2008, i samarbejde med Team Danmark og Dansk Handicap Idræts-Forbund, en løsning, der sikrer, at medaljevinderne ved De Olympiske- og Paralympiske Lege i Beijing får udbetalt en ekstra medaljebonus. Den ekstra medaljebonus skal kompensere for den skat, som medaljevinderne betaler af deres medaljebonus.

Brugerinddragelse i kulturen – et inspirationskatalog
Kulturministeriet udgav i oktober 2008 inspirationskataloget ”Reach Out – Inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden”, som et startskud til en ny strategi, der skal ruste kulturinstitutionerne bedre til oplevelsesøkonomien.