Jytte Hilden (S)

Kulturminister 25. januar 1993 - 30. december 1996

Andre politiske poster

Medlem af Karlebo Byråd
Folketingsmedlem
Forskningsminister

Udvalgte kulturpolitiske resultater

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MUSIK (lov nr. 1099 af 22. december 1993)
Statens Musikråds arbejdsområde udvides til også at omfatte udlandet. Øgede bevillinger til Musikrådet og til musikskolerne og landsdelsorkestrenes bevillinger genoprettes til 1990-niveau. Genfremsættelse fra 1992-93. Bygger bl.a. på oplæg fra Musikrådet.

LOV OM FOLKEBIBLIOTEKER M.V. (lov nr. 1100 af 22. december 1993)
Centralbibliotekerne overføres fra amterne til staten samt andre mindre ændringer.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED OG LOV OM VISSE FORHOLD PÅ TELEKOMMUNIKATIONSOMRÅDET (Finansiering af kortbølgeudsendelser, aktindsigt i programmateriale m.v.) (lov nr. 1101 af 22. december 1993)
Udmøntning af aftale mellem regeringen og SF om licensen og DR's og TV2's økonomi 1994-97.

LOV OM KULTURFONDEN (lov nr. 1102 af 22. december 1993)
Kulturfonden gøres permanent.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATENS KUNSTFOND (lov nr. 1103 af 22. december 1993)
Kunstfondens område udvides med film og teater m.v.

LOV OM VIDEREGÅENDE KUNSTNERISKE UDDANNELSESINSTITUTIONER UNDER KULTURMINISTERIET (lov nr. 289 af 27. april 1994)
Samling af uddannelsesinstitutionernes regelgrundlag. Præcisering af uddannelsesinstitutionernes formål. Modernisering af styrelsesregler.

LOV OM MÆRKNING AF VIDEOGRAMMER (lov nr. 435 af 1. juni 1994)
Ny ordning med mærkning af videofilm med deres egnethed for børn og unge.

LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN (lov nr. 1103 af 21. december 1994)
Afskaffelse af tvangslicensordningen for kabelspredning i forlængelse af satellit- og kabeldirektivet (Rådsdirektiv 93/83/EØF af 27. september 1993). Loven giver mulighed for at Tvangslicensnævnet kan træffe bindende afgørelser efter at tvangslicensordningen er afløst af aftalelicens.

LOV OM OPHAVSRET (lov nr. 395 af 14. juni 1995)
Fotografiloven ophæves og beskyttelsen overføres til ophavsretsloven. Det nordiske aftalelicenssystem udbygges og forenkles. Delvis genfremsættelse fra 1993-94. Bygger på ophavsretsudvalgets 8 (del)betænkninger fra 1981-90.

LOV OM ÆNDRING AF TEATERLOVEN (Nye regler for egnsteatre og små storbyteatre m.v.) (Titelændring til: Forslag til lov om ændring af teaterloven og lov om regionale kulturforsøg (Nye regler for egnsteatre og små storbyteatre m.v.)) (lov nr. 103 af 28. februar 1996)
Egnsteatrene i København, Frederiksberg, Århus, Odense og Aalborg udskilles i en særlig ordning for små storbyteatre, hvortil staten afsætter en særlig pulje. Til de øvrige egnsteatre etableres en refusionsordning.

LOV OM REGIONALE KULTURFORSØG (lov nr. 1085 af 20. december 1995)
Etablering af ordning med regionale kulturforsøg mellem staten og amtskommuner, større kommuner eller en gruppe af kommuner.

LOV OM FORSKNING VED ARKIVER, BIBLIOTEKER, MUSEER M.V. (lov nr. 224 af 27. marts 1996)
Styrkelse af forskningen på de arkiver, biblioteker og museer, som hidtil havde haft status som sektorforskningsinstitutioner. Opfølgning på forskningsministerens forslag til lov om sektorforskningsinstitutioner.

LOV OM LITTERATUR (lov nr. 477 af 12. juni 1996)
Etablering af et Litteraturråd til fremme af dansk litteratur og adgangen til litteratur og udbredelsen af dansk litteratur i udlandet.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (spredning ved hjælp af satellit) (lov nr. 478 af 12. juni 1996)
DR og TV2 sikres hjemmel til at sende via satellit.

LOV OM FILM (lov nr. 186 af 12. marts 1997)
Det Danske Filminstitut, Statens Filmcentral og Det Danske Filmmuseum samles i én institution med navnet Det Danske Filminstitut. Filmcensuren afløses af et Medieråd for Børn og Unge.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BIBLIOTEKSAFGIFT (beløbsgrænser og revisionsfrist) (lov nr. 1206 af 27. december 1996)
Indførelse af overgrænse på 200.000 kr. udskydes til 1/1 1999. Undergrænsen ophæves og revisionsfristen ændres fra 1996-97 til 1998-99.

LOV OM DANSK SPROGNÆVN (lov nr. 320 af 14. maj 1997)
Fastlæggelse af Sprognævnets opgaver. Ses i sammenhæng med Undervisningsministeriets lovforslag om retskrivningen.

LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN (eksemplarfremstilling m.v. til fordel for handicappede, kabelspredning af radio- og fjernsynsudsendelser, uoverdrageligt vederlagskrav ved udlejning af videogrammer og fonogrammer m.v.) (senere titelændring) (lov nr. 1207 af 27. december 1996)
Rettighedshavere skal indgå aftale om kabelspredning af radio- og fjernsynsudsendelser. Uoverdrageligt vederlagskrav ved udlejning af videogrammer og fonogrammer. Blinde m.v. får mulighed for at anvende ny teknologi. Loven om Den Kulturelle Fond ophæves.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (friere økonomiske rammer for DR og TV2, networking m.v.) (lov nr. 1208 af 27. december 1996)
Øgede økonomiske frihedsgrader til DR og TV2; Radiofonden nedlægges. DR og TV2 skal aflægge public service-regnskaber. Lokale radio- og tv-stationer for mulighed for networking og der afsættes en pulje på 50 mio. kr. til støtte af de ikke-kommerciel lokalradio og -tv.